Návod k použití SONY BRAVIA KDL-42EX410

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-42EX410. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-42EX410 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-42EX410.


SONY BRAVIA KDL-42EX410 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (23449 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BRAVIA KDL-42EX410 (4058 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-42EX410

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. This product includes software licensed from Symbian Ltd © Symbian Ltd 1998 - 2003. EPOC and all EPOC-based trademarks and logos are trademarks of Symbian Limited. . JavaTM is a trademark of Sun Microsystems, Inc © 1984-1997 DataViz Inc. This software contains portions of the file translation library of Conversions Plus, a product of DataViz Inc. , 55 Corporate Drive, Trumbull, CT 06611 USA (203) 268-0030. [. . . ] All rights reserved. Stránka Dal¹í Obrázek 56 Pøipojení pøes prostý text: Pokud zvolíte Ano, je heslo odesláno nekódovanì. Z dùvodu optimálního zabezpeèení pou¾ijte volbu Ne. Nìkteøí poskytovatelé slu¾eb Internetu vy¾adují, aby toto nastavení bylo Ano. Pou¾ít PPP kompresi: Jestli¾e zvolíte Ano, zrychlí se datový pøenos. Musí v¹ak být podporováno vzdáleným PPP serverem. Máte-li problémy s pøipojením, zkuste nastavit volbu Ne. Informujte se u poskytovatele slu¾eb Internetu. Volby skriptování Musíte-li definovat volby skriptování pro Va¹e pøipojení k Internetu, stisknìte na stránce Dal¹í pøíkazové tlaèítko Volby skriptu. Skript mù¾e automatizovat propojení mezi komunikátorem a serverem. Poznámka: Skripty nejsou vìt¹inou pro navázání pøipojení vy¾adovány. Podrobnìj¹í informace o tom, zda je skript vy¾adován, Vám podá Vá¹ poskytovatel slu¾eb Internetu. 142 Internet Obrázek 57 Tip: Skripty, tam kde je jejich pou¾ití umo¾nìno, jsou pro pokroèilé u¾ivatele pøínosem. Podrobnìj¹í pokyny mù¾ete najít prostøednictvím slu¾by Forum Nokia na URL adrese www. forum. nokia. com. · Jestli¾e byla zmìnìna domovská stránka, zobrazí se dialog s polo¾kami Název pøipojení a Telefonní èíslo pou¾ívaného pøístupového bodu k Internetu. Mù¾ete rovnì¾ zvolit, aby se tento dialog pøi navazování spojení Copyright © 2000-2003 Nokia. All rights reserved. 145 Internet Tip: Jiný zpùsob odpojení od Internetu je zavøít kryt a stisknout tlaèítko . neotevíral; viz `Internetová pøipojení' na stranì 134. Chcete-li zmìnit pøístupový bod k Internetu, stisknìte Zmìnit pøipojení. Stisknutím OK navá¾ete pøipojení. Obrázek 60 Poznámka: Z dùvodu uvolnìní pamìti pro velké WWW stránky jsou pøi otevøení aplikace WWW prohlí¾eè v¹echny ostatní aplikace automaticky ukonèeny. 3 Informace o otevírání WWW stránek a procházení stránkami naleznete v kapitole `Otevøení WWW stránky' na stranì 146. Informace o pøidávání stránek do seznamu zálo¾ek, viz `Zálo¾ky' na stranì 153. 4 Pro ukonèení aplikace stisknìte Zavøít. 5 Pro odpojení od Internetu stisknìte v kterékoli Internetové aplikaci na klávesnici tlaèítko Internet a poté stisknìte Odpojit. Poznámka: V závislosti na nastavení sítì a na jejím zatí¾ení mù¾e pøipojování k Internetu trvat minutu nebo déle. Copyright © 2000-2003 Nokia. [. . . ] All rights reserved. 278 SIM karta SIM karta obsahuje v¹echny informace, které mobilní sí» potøebuje k identifikaci u¾ivatele sítì. SIM karta obsahuje rovnì¾ informace, které se vztahují k zabezpeèení. Souhlas s roamingem Souhlas mezi dvìma nebo více operátory, který umo¾ní u¾ivatelùm jednoho operátora pou¾ívat slu¾by jiného operátora. Technologie MCN (Micro-Cellular Network) Mikrocely se pou¾ívají pro zvý¹ení kapacity bezdrátové sítì v zastavìných oblastech. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-42EX410

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-42EX410 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag