Návod k použití SONY BRAVIA KDL-40NX725

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-40NX725. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-40NX725 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-40NX725.


SONY BRAVIA KDL-40NX725 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (32454 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY KDL-40NX725 (3312 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-40NX725

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Dal¹í informace naleznete v ekologickém prohlá¹ení k produktu nebo na stránkách pro pøíslu¹nou zemi na adrese www. nokia. com. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. [. . . ] Podrobnosti viz , , Synchronizace ze serveru" na stranì 63. 52 Kontakty Odstranìní kontaktù nebo detailù Chcete-li odstranit v¹echny kontakty a detaily pøipojené ke kontaktu z pamìti telefonu nebo SIM karty, zvolte Menu > Kontakty > Odstr. Chcete-li odstranit kontakt, vyhledejte jej a zvolte Volby > Odstranit kontakt. Chcete-li odstranit èíslo, textovou polo¾ku nebo obrázek pøipojený ke kontaktu, vyhledejte kontakt a zvolte Detaily. Pøejdìte na po¾adovaný detail, zvolte Volby > Odstranit a nìkterou z dostupných mo¾ností. Odstranìní obrázku ze seznamu kontaktù nezpùsobí jeho odstranìní ze slo¾ky Galerie. Vizitky Kontaktní informace o osobì mù¾ete odeslat nebo pøijmout z kompatibilního pøístroje, který podporuje jako vizitku standard vCard. Chcete-li odeslat vizitku, vyhledejte kontakt, který chcete odeslat, a zvolte Detaily > Volby > Odeslat vizitku > Pøes multimedia, Pøes text. Po pøijmutí vizitky zvolte Ukázat > Ulo¾it pro ulo¾ení vizitky do pamìti telefonu. Chcete-li vizitku odmítnout, zvolte Odejít > Ano. Nastavení Zvolte Menu > Kontakty > Nastavení a vyberte z následujících mo¾ností: Pou¾ívaná pamì» ­ pro volbu pamìti SIM karty nebo telefonu pro kontakty. Chcete-li pou¾ívat jména a telefonní èísla z obou pamìtí, zvolte Telefon a SIM. V takovém pøípadì budou jména a èísla ukládána do pamìti telefonu. Ukázat Kontakty ­ pro volbu zpùsobu zobrazení jmen a èísel v seznamu Kontakty. Telefon zobrazí 1 zme¹kaný po¾adavek na polohu. Chcete-li zobrazit zme¹kaný po¾adavek na zji¹tìní polohy, zvolte Ukázat. Chcete-li zobrazit informace o 10 posledních po¾adavcích na zji¹tìní polohy nebo je odstranit, zvolte Menu > Protokol > Urèení polohy > Záznam polohy > Otevøít slo¾ku nebo Odstranit v¹e. Nastavení Profily Telefon má rùzné skupiny nastavení, tzv. profily, ve kterých mù¾ete upravit tóny telefonu pro rùzné události a prostøedí. · Chcete-li nastavit profil, aby byl aktivní pouze po urèitou dobu v rozsahu 24 hodin, zvolte Doèasný a nastavte èas ukonèení platnosti profilu. Po uplynutí doby nastavené u doèasného profilu se aktivuje pøedchozí profil, který nebyl nastaven jako doèasný. · Chcete-li pøizpùsobit profil, zvolte Pøizpùsobit. Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveïte zmìny. Témata Téma obsahuje øadu prvkù pro pøizpùsobení telefonu, napøíklad tapetu, spoøiè displeje a vyzvánìcí tón. Zvolte Menu > Nastavení > Témata a vyberte z následujících mo¾ností: Zvolit motiv ­ pro nastavení tématu v telefonu. Sta¾ení motivu ­ pro otevøení seznamu odkazù, ze kterých mù¾ete stáhnout dal¹í témata. Tóny Nastavení zvoleného aktivního profilu mù¾ete zmìnit. [. . . ] Dodr¾ujte omezení pro pou¾ívání rádiových zaøízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálnì výbu¹ná prostøedí jsou èasto, ale ne v¾dy, viditelnì oznaèena. Patøí mezi nì: podpalubí lodí, prostory pro pøevá¾ení nebo ukládání chemikálií, vozidla pou¾ívající kapalné ropné plyny (napø. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféøe zvý¹ená koncentrace chemikálií nebo malých èástic, jako jsou napøíklad zrnka, prach nebo kovové èásteèky. Tísòová volání Dùle¾ité: Bezdrátové telefony, vèetnì tohoto pøístroje, pracují na bázi rádiových signálù, bezdrátových a pozemních sítí a u¾ivatelem programovaných funkcí. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-40NX725

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-40NX725 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag