Návod k použití SONY BRAVIA KDL-40NX723

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-40NX723. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-40NX723 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-40NX723.


SONY BRAVIA KDL-40NX723 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (36398 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY KDL-40NX723 (4109 ko)
   SONY BRAVIA KDL-40NX723 (3723 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-40NX723

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zaízení vytváí, pouzívá a mze vyzaovat elektromagnetické záení na rádiových frekvencích a pi zanedbání pokyn pro instalaci a pouzívání mze zpsobit nezádoucí rusení rozhlasového a televizního vysílání. Nelze vsak vyloucit, ze u konkrétní instalace k rusení nedojde. Pokud je pi vypnutí a zapnutí evidentní, ze zaízení zpsobuje nezádoucí rusení píjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, doporucujeme uzivateli, aby se pokusil toto rusení odstranit nkterým z následujících opatení: pesmrování nebo pemístní pijímací antény, zvtsení vzdálenosti mezi zaízením a pijímacem, zapojení zaízení do zásuvky napájené z jiné fáze nez pijímac. Podle omezení tídy B v dílcí cásti bodu 15 pravidel FCC je vyzadováno pouzití stínného kabelu pro penos dat. [. . . ] Pomocí tlacítek vpravo/vlevo pejdte na polozku Exposure (Expozice). Pomocí tlacítek nahoru/dol zvolte pozadovanou hodnotu EV. Stisknutím vstupního tlacítka potvrte nastavení a ukoncete -40- Cesky podnabídku. Expozice Nastavení efektu K dispozici jsou 4 rezimy: Normal (Normální), Black/White (Cernobílý), Classic (Klasický) a Negative (Negativní). Stisknutím vstupního tlacítka v rezimu nahrávání videa/fotografování pejdte na obrazovku nabídky nahrávání. Pomocí tlacítek vpravo/vlevo pejdte na polozku Effect (Efekt). Pomocí tlacítek nahoru dol pecházejte mezi ctymi nastaveními. Stisknutím vstupního tlacítka potvrte nastavení a ukoncete podnabídku. 2. 3. -41- Cesky Zobrazení na displeji Nabídka nastavení Podnabídka Setting (Nastavení) obsahuje moznosti konfigurace nastavení videokamery. Stisknutím vstupního tlacítka v rezimu nahrávání videa/fotografování pejdte na obrazovku nabídky nahrávání. Pomocí tlacítek nahoru/dol vyberte polozku Setting (Nastavení) a stisknutím vstupního tlacítka rozevete podnabídku nastavení. Pomocí tlacítek nahoru dol pecházejte mezi nastaveními. Zobrazení na displeji Volba Setting (Nastavení) Sound (Zvuk) Start-up Screen (Úvodní obrazovka) Time Setting (Nastavení casu) Format Card (Formátování karty) TV System (Televizní systém) Language (Jazyk) Default Setting (Výchozí nastavení) -42- Cesky Nastavení Sound (Zvuk) Pomocí tlacítek nahoru/dol zapnte nebo vypnte zvuk tlacítek klávesnice a zvuky operací a potom stisknutím vstupního tlacítka potvrte nastavení. Podnabídka Sound (Zvuk) Zobrazení na displeji Nastavení Sound (Zvuk) Start-up Screen (Úvodní obrazovka) Pro úvodní obrazovku mzete pouzít oblíbené obrázky. Pomocí tlacítek vpravo/vlevo pejdte na dalsí nebo poslední video. Stisknutím tlacítka závrky videokamery spuste pehrávání videa; dalsím stisknutím tohoto tlacítka pehrávání pozastavíte. Stisknutím tlacítka vpravo nebo vlevo bhem pehráváním videa budete posouvat video rychle dopedu/dozadu; uvolnní tlacítka posouvání zastavíte. Stisknutím vstupního tlacítka pejdte do nabídky volby videa. Pomocí smrových tlacítek vyberte sest voleb: Delete (Odstranit), Thumbnail (Miniatura), Lock (Zámek), Repeat One (Opakovat 1), Repeat All (Opakovat vse) nebo Exit (Konec). 5. 6. -52- Cesky Odstraování videa Operace Zobrazení na displeji 1. Pomocí smrových tlacítek vyberte volbu Delete (Odstranit) ( ). 2. 3. 4. 5. 6. Stisknutím vstupního tlacítka pejdte do nabídky odstranní. Pomocí tlacítka nahoru odstraníte vsechna videa; pomocí tlacítka dol odstraníte jedno video. Ped odstranním videa se zobrazí obrazovka pro potvrzení; volbou "Yes" (Ano) bude operace provedena, volbou "No" (Ne) bude operace zrusena. Stisknutím vstupního tlacítka ukoncete nabídku. POZNÁMKA -53- Cesky Je-li ve videokamee vlozena pamová karta, lze odstranit pouze video ulozené na kart. Video ulozené na kart, která je chránna proti zápisu, nelze odstranit. Funkce odstranní odstraní pouze videoklipy, které nejsou zamknuté. [. . . ] Pouzíváte-li napájecí adaptér, znovu jej pipojte. Ped pouzíváním baterii alespo jednou zcela nabijte a vybijte, aby bylo dosazeno maximálního výkonu a zivotnosti. Baterie nebo digitální videokamera se Pi delsím castém pouzívání digitální videokamery nebo -91- Cesky Píznak zahívají. blesku. Pícina Opatení Fotografování Píznak Po stisknutí tlacítka závrky digitální videokamera nefotografuje. Pícina Baterie je takka vybitá. Digitální videokamera není v rezimu fotografování. Ve vnitní pamti nebo na pamové kart není volné místo. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-40NX723

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-40NX723 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag