Návod k použití SONY BRAVIA KDL-40EX725

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-40EX725. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-40EX725 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-40EX725.


SONY BRAVIA KDL-40EX725 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (27752 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BRAVIA KDL-40EX725 (3010 ko)
   SONY BRAVIA KDL-40EX725 (3453 ko)
   SONY BRAVIA KDL-40EX725 (3429 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-40EX725

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Varování Oznacuje potenciáln nebezpecnou situaci, jejíz vznik bude mít za následek lehké nebo stedn závazné zranní, picemz vsak mze vést i k váznému nebo dokonce smrtelnému zranní. Mimoto mze dojít k závazným skodám na majetku. Oznacuje vseobecné zákazy, pro které neexistuje specifický symbol. · · Oznacuje vseobecn povinné úkony, pro které neexistuje specifický symbol. Odkazy na výrobky SONY Vsechny názvy výrobk spolecnosti SONY jsou v této pírucce uvádny s velkým pocátecním písmenem. S velkým pocátecním písmenem se v nkterých pípadech uvádí také slovo , , Jednotka", vztahuje-li se k výrobku SONY. [. . . ] Poznámka k I/O, která je zde nastavena, je zde pouzita jako I/O píznak v nástroji Logic Editor. Volba rezimu Cas Nastavuje provozní rezim pocitadla údrzby. pocitadla údrzby Pocet Pocitadlo prahové 0 az 4 294 967 295 Nastavuje prahovou hodnotu pocitadla doby údrzby hodin údrzby. Výchozí nastavení Není pouzit. Dvojitý kanál Zádná Cas 0 76 Cást 4: Úpravy parametr bezpecnostních I/O terminál 4-1-6 Skupiny parametr doby provozu Tato cást popisuje parametry zaazené ve skupinách parametr doby provozu bezpecnostních I/O. Parametry doby provozu jsou seskupeny podle císel terminál, které mají být pouzity ve dvojici. Polozka Název zaízení Prahová doba odezvy Nastavení max. 32 znak 0 az 65 535 ms (v pírstcích po 1 ms) Popis Výchozí nastavení Nastavuje poznámku o dob provozu, Zádný která má být sledována. Nastavuje prahovou hodnotu doby 0 ms provozu. 4-1 Úpravy parametr 77 78 Cást 4: Úpravy parametr bezpecnostních I/O terminál Cást 5: Úpravy parametr bezpecnostních sít'ových ídicích jednotek 5-1 Nastavení bezpecnostních spojení . 80 5-1-2 Nastavení parametr bezpecnostního spojení. 84 5-2-1 Registrace I/O sestav pro bezpecnostní slave jednotky . 5-3-2 Nastavení vstupních dat slave jednotky v klidovém stavu . 93 5-2 5-3 5-4 5-5 Nastavení provozních rezim a kontrola doby cyklu . 95 5-5-1 Nastavení provozních rezim jednotky NE1A-SCPU01 . DLEZITÉ: Zmna nastavení bezpecnostního spojení mze ovlivnit program. Po provedení zmny kteréhokoli nastavení je vzdy teba spustit nástroj Logic Editor a zkontrolovat program. 5-1-2 Nastavení parametr bezpecnostního spojení Tato cást popisuje postup pi nastavování parametr bezpecnostního spojení. I/O spojení Vyberte sestavu ze seznamu I/O sestav, které cílová bezpecnostní podízená jednotka podporuje. Poznámka:­ I/O sestavy podporované bezpecnostními I/O terminály ady DST1 viz Provozní pírucka k bezpecnostním I/O terminálm (3­2 Piazení vzdálených I/O). ­ Je-li pouzita funkce bezpecnostní slave jednotky zaízení NE1A-SCPU01, je nutno provést nastavení I/O sestavy v okn Edit Safety Slave I/O (Upravit I/O bezpecnostní slave jednotky). Viz 5-2 Nastavení bezpecnostní slave jednotky (strana 84). Otevený typ Poté co jednotka NE1A-SCPU01 vytvoí spojení s bezpecnostní slave jednotkou, vyberte typ oteveného zpracování, které se má provést. Otevený typ Configure the target device (Konfigurovat cílové zaízení) Check the safety signature (Zkontrolovat bezpecnostní podpis). Open only (Pouze otevené) Popis Po vytvoení spojení se provede nakonfigurování bezpecnostní slave jednotky. Parametry, které je mozno nastavovat, jsou omezeny na parametry relevantní pro bezpecnostní aplikaci. Tento otevený typ za normálních podmínek nepouzívejte. Po vytvoení spojení odesílá jednotka NE1A-SCPU01 bezpecnostní podpis slave zaízení. V píslusné pijímající bezpecnostní slave jednotce je tento bezpecnostní podpis zkontrolován. [. . . ] (Interní pocitadlo chyb se vynuluje pi spustní nebo restartování master jednotky. ) Otevený zpsob bezpecnostního spojení. Jeden ze tí typ, který se vybírá v nastavení pipojení k master jednotce. Interní data shromázdná v zaízení jako jedna skupina, ke které je umoznn externí pístup. Logická komunikacní cesta pouzívaná ke komunikaci mezi zaízeními. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-40EX725

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-40EX725 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag