Návod k použití SONY BRAVIA KDL-40CX523

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-40CX523. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-40CX523 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-40CX523.


SONY BRAVIA KDL-40CX523 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (28506 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BRAVIA KDL-40CX523 (27247 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-40CX523

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nokia tune je zvuková znaèka spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. [. . . ] Po pøijmutí vizitky ji mù¾ete ulo¾it do pamìti telefonu zvolením Ukázat > Ulo¾it. Chcete-li vizitku odmítnout, zvolte Odejít > Ano. Kontakty 27 Nastavení kontaktù Zvolte Menu > Kontakty > Nastavení a poté z tìchto mo¾ností: Pou¾ívaná pamì» -- Viz "Pøidání detailù kontaktu" na stranì 26. Ukázat Kontakty -- zvolení zpùsobu zobrazení jmen a èísel v seznamu Kontakty. Zobrazení jména -- zvolení, zda je nejdøíve zobrazeno jméno nebo pøíjmení kontaktu. Velikost písma -- nastavení velikosti písma pro seznam kontaktù. Stav pamìti -- zobrazení velikosti volné a zaplnìné pamìti. 6. hovory, Pøijaté hovory nebo Volaná èísla. Chcete-li zobrazit nepøijaté a pøijaté hovory a volaná èísla v chronologickém poøadí, zvolte Protokol hovoru. Chcete-li zobrazit kontakty, kterým jste naposledy odeslali zprávy, zvolte Pøíjemci zprávy. Chcete-li zobrazit, kolik textových a multimediálních zpráv jste odeslali a pøijali, zvolte Menu > Protokol > Protokol zpráv. Poznámka: Skuteèná èástka za hovory a slu¾by uvedená na faktuøe od va¹eho provozovatele sí»ových slu¾eb se mù¾e li¹it v závislosti na slu¾bách sítì, zaokrouhlování, daních atd. 7. Nastavení Profily Zvolte Menu > Nastavení > Profily, po¾adovaný profil a poté vyberte z tìchto mo¾ností: Aktivovat -- aktivace zvoleného profilu. Výmìna telefonu -- synchronizování nebo kopírování dat mezi dvìma telefony. Vytvoøit zálohu -- vytvoøení zálohy zvoleného obsahu a ulo¾ení zálohy do vnitøní pamìti. Obnovit zálohu -- obnovení obsahu døíve zálohovaného do vnitøní pamìti. Pøenos dat -- pøenos dat mezi telefonem a jiným pøístrojem. Pøipojení Telefon mù¾ete pøipojit ke kompatibilnímu pøístroji bezdrátovou technologií Bluetooth nebo datovým kabelem USB. 30 Nastavení Pøipojení pøes Bluetooth Tento pøístroj splòuje po¾adavky specifikace Bluetooth 2. 0 a podporuje následující profily: SIM access, object push, file transfer, dial-up networking, headset, hands-free, service discovery application, generic access, serial port a generic object exchange. Pro zaji¹tìní vzájemného provozu mezi ostatními pøístroji podporujícími technologii Bluetooth pou¾ívejte schválená pøíslu¹enství Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zaøízení, zda je jejich pøístroj kompatibilní s tímto pøístrojem. Technologie Bluetooth umo¾òuje pøipojení telefonu ke kompatibilnímu Bluetooth telefonu v dosahu 10 metrù. Proto¾e telefony pou¾ívající technologii Bluetooth spolu komunikují prostøednictvím rádiových vln, nemusejí být oba telefony v pøímé viditelnosti. Pøipojení v¹ak mù¾e být ru¹eno pøeká¾kami, napøíklad stìnami nebo jinými elektronickými pøístroji. Funkce pou¾ívající Bluetooth zvy¹ují nároky na energii baterie a sni¾ují ¾ivotnost baterie. Nastavení Bluetooth spojení Zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Bluetooth > Zapnuto. Zvolte Název mého telefonu pro nastavení nebo zmìnu názvu va¹eho telefonu. [. . . ] propan a butan), zda je mo¾né tento pøístroj bezpeènì pou¾ívat v jejich blízkosti. Tísòová volání Dùle¾ité: Tento pøístroj pracuje na bázi rádiových signálù, bezdrátových a pozemních sítí a u¾ivatelem programovaných funkcí. Pokud vá¹ pøístroj podporuje hlasová volání pøes internet (internetová volání), aktivujte internetová volání a celulární telefon. Pokud jsou obì tyto slu¾by aktivovány, pøístroj se pokusí 52 Doplòkové bezpeènostní informace o tísòové volání jak prostøednictvím celulární sítì, tak i internetového volání. Pøipojení není mo¾né zajistit za v¹ech podmínek. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-40CX523

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-40CX523 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag