Návod k použití SONY BRAVIA KDL-40CX521

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-40CX521. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-40CX521 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-40CX521.


SONY BRAVIA KDL-40CX521 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (28506 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BRAVIA KDL-40CX521 (27247 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-40CX521

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia tune je zvuková znaèka spoleènosti Nokia Corporation. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. [. . . ] Informace, kterou osoba mù¾e dát k dispozici ostatním, mù¾e obsahovat text a ikonu. , nebo indikují, ¾e osoba je buï pøítomná, není viditelná ostatním, nebo není pøítomná. oznaèuje, ¾e informace o stavu pøítomnosti osoby není k dispozici. Zvolte Volby > Ukázat detaily pro zobrazení detailù zvoleného kontaktu; nebo Volby > Nový úèastník, Odeslat zprávu, Odeslat vizitku nebo Nezji¹»ovat úèast. Odhlá¹ení kontaktu Chcete-li odhlásit kontakt ze seznamu Kontakty, vyberte kontakt a Volby > Nezji¹»ovat úèast > OK. Informace o odhlá¹ení kontaktu prostøednictvím menu Jména úèastníkù, viz Zobrazení jmen úèastníkù na stranì 52. Vizitky Kontaktní informace o osobì mù¾ete odeslat nebo pøijmout z kompatibilního pøístroje, který podporuje jako vizitku standard vCard. Chcete-li odeslat vizitku, vyhledejte kontakt, který chcete odeslat, a zvolte Detaily > Volby > Odeslat vizitku > Pøes multimedia, Jako textovou zprávu nebo Pøes Bluetooth. Po pøijmutí vizitky ji mù¾ete ulo¾it do pamìti telefonu zvolením Ukázat > Ulo¾it. Nastavení Zvolte Menu > Kontakty > Nastavení a poté z tìchto mo¾ností: Pou¾ívaná pamì» -- zvolení pamìti SIM karty nebo telefonu pro va¹e kontakty. èísla z obou pamìtí, zvolte 52 Protokol volání Telefon a SIM. V takovém pøípadì budou jména a èísla ukládána do pamìti telefonu. Zvolte Menu > Nastavení > Profily, po¾adovaný profil a poté vyberte z tìchto mo¾ností: Aktivovat -- aktivace zvoleného profilu Pøizpùsobit -- pøizpùsobení profilu. Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveïte zmìny. Doèasný -- nastavení profilu, aby byl aktivní pouze po urèitou dobu v rozsahu 24 hodin. Po uplynutí doby nastavené u doèasného profilu se aktivuje pøedchozí profil, který nebyl nastaven jako doèasný. Motivy Téma obsahuje mnoho prvkù pro pøizpùsobení telefonu, napøíklad tapetu, spoøiè displeje, barevné schéma a vyzvánìcí tón. Zvolte Menu > Nastavení > Témata a poté vyberte z tìchto mo¾ností: Zvolit motiv -- nastavení motivu v telefonu. Sta¾ení motivu -- otevøení seznamu odkazù, ze kterých mù¾ete stáhnout dal¹í motivy. Tóny Nastavení tónu pro zvolený aktivní profil mù¾ete zmìnit. Stejné nastavení mù¾ete najít v menu Profily. Pro nastavení telefonu, aby vyzvánìl pouze pøi pøíchozím hovoru z telefonního èísla, které patøí do zvolené skupiny volajících, zvolte 55 Nastavení Upozornìní na. Vyhledejte po¾adovanou skupinu volajících nebo zvolte V¹echny hovory a vyberte Oznaèit. [. . . ] Potenciálnì výbu¹ná prostøedí jsou èasto, ale ne v¾dy, viditelnì oznaèena. Patøí mezi nì: podpalubí lodí, prostory pro pøevá¾ení nebo ukládání chemikálií, vozidla pou¾ívající kapalné ropné plyny (napø. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféøe zvý¹ená koncentrace chemikálií nebo malých èástic napøíklad zrnka, prach nebo kovové èásteèky. Tísòová volání Dùle¾ité: Bezdrátové telefony, vèetnì tohoto pøístroje, pracují na bázi rádiových signálù, bezdrátových a pozemních sítí a u¾ivatelem programovaných funkcí. Z tohoto dùvodu není mo¾né zaruèit pøipojení za v¹ech podmínek. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-40CX521

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-40CX521 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag