Návod k použití SONY BRAVIA KDL-40CX520

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-40CX520. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-40CX520 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-40CX520.


SONY BRAVIA KDL-40CX520 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (28506 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BRAVIA KDL-40CX520 (27247 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-40CX520

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nokia tune je zvuková znaèka spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. [. . . ] Zobrazení jména -- zvolení, zda je nejdøíve zobrazeno jméno nebo pøíjmení kontaktu. Velikost písma -- nastavení velikosti písma pro seznam kontaktù. Stav pamìti -- zobrazení velikosti volné a zaplnìné pamìti. 6. hovory, Pøijaté hovory nebo Volaná èísla. Chcete-li zobrazit nepøijaté a pøijaté hovory a volaná èísla v chronologickém poøadí, zvolte Protokol hovoru. Chcete-li zobrazit kontakty, kterým jste naposledy odeslali zprávy, zvolte Pøíjemci zprávy. Chcete-li zobrazit, kolik textových a multimediálních zpráv jste odeslali a pøijali, zvolte Menu > Protokol > Protokol zpráv. Poznámka: Skuteèná èástka za hovory a slu¾by uvedená na faktuøe od va¹eho provozovatele sí»ových slu¾eb se mù¾e li¹it v závislosti na slu¾bách sítì, zaokrouhlování, daních atd. 7. Nastavení Profily Zvolte Menu > Nastavení > Profily, po¾adovaný profil a poté vyberte z tìchto mo¾ností: Aktivovat -- aktivace zvoleného profilu. Pøizpùsobit -- pøizpùsobení profilu pomocí vyzvánìcích tónù, hlasitosti vyzvánìní, vibrací nebo tónù upozornìní na zprávu. Doèasný -- nastavení profilu, aby byl aktivní pouze po urèitou dobu v rozsahu 24 hodin. Po této dobì se aktivuje pøedchozí profil. pro synchronizování nebo kopírování dat mezi va¹ím telefonem a jiným telefonem nebo vzdáleným serverem (sí»ová slu¾ba). Výmìna telefonu -- synchronizování nebo kopírování dat mezi dvìma telefony. 29 Pøipojení Telefon mù¾ete pøipojit ke kompatibilnímu telefonu bezdrátovou technologií Bluetooth nebo datovým kabelem USB. Pøipojení pøes Bluetooth Tento pøístroj splòuje po¾adavky specifikace Bluetooth 2. 0 a podporuje následující profily: SIM access, object push, file transfer, dial-up networking, headset, hands-free, service discovery application, generic access, serial port a generic object exchange. Pro zaji¹tìní vzájemného provozu mezi ostatními pøístroji podporujícími technologii Bluetooth pou¾ívejte schválená pøíslu¹enství Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zaøízení, zda je jejich pøístroj kompatibilní s tímto pøístrojem. Technologie Bluetooth umo¾òuje pøipojení telefonu ke kompatibilnímu Bluetooth telefonu v dosahu 10 metrù. Proto¾e telefony pou¾ívající technologii Bluetooth spolu komunikují prostøednictvím rádiových vln, nemusejí být oba telefony v pøímé viditelnosti. Pøipojení v¹ak mù¾e být ru¹eno pøeká¾kami, napøíklad stìnami nebo jinými elektronickými pøístroji. Funkce pou¾ívající technologii Bluetooth zvy¹ují nároky na energii baterie a sni¾ují ¾ivotnost baterie. Nastavení Bluetooth spojení Zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Bluetooth > Zapnuto. Zvolte Název mého telefonu pro nastavení nebo zmìnu názvu va¹eho telefonu. Tento název je viditelný pro ostatní pøístroje Bluetooth. Uvìdomte si, ¾e Bluetooth vyu¾ívá energii baterie a mù¾e sní¾it ¾ivotnost baterie. Pøipojení Bluetooth pøístroje Zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Bluetooth > Hledat audio pøíslu¹. a pøístroj, ke kterému se chcete pøipojit. Zobrazení seznamu pøipojených Bluetooth pøístrojù Zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Bluetooth > Aktivní zaøízení. Odeslání dat do pøístroje Bluetooth Zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Bluetooth > Spárované pøístroje. [. . . ] Mìli byste se informovat u výrobce vozidla pou¾ívajícího kapalné ropné plyny (napøíklad propan èi butan), zda je mo¾né tento pøístroj bezpeènì pou¾ívat jejich blízkosti. Tísòová volání Dùle¾ité: Tento pøístroj pracuje na bázi rádiových signálù, bezdrátových a pozemních sítí a u¾ivatelem programovaných funkcí. Pokud vá¹ pøístroj podporuje hlasová volání pøes internet (internetová volání), aktivujte internetová volání a celulární telefon. Pøístroj se pokusí o tísòové volání prostøednictvím celulární sítì i internetovým voláním, pokud jsou obì slu¾by aktivovány. Pøipojení není mo¾né zajistit za v¹ech podmínek. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-40CX520

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-40CX520 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag