Návod k použití SONY BRAVIA KDL-37BX420

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-37BX420. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-37BX420 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-37BX420.


SONY BRAVIA KDL-37BX420 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (23279 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BRAVIA KDL-37BX420 (3938 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-37BX420

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] PÍSLUSENSTVÍ A BATERIE Pouzívejte pouze schválené píslusenství a baterie. O vasem pístroji Bezdrátový pístroj popisovaný v této pírucce je schválen pro pouzití v sít GSM 850/900/1800/1900 MHz a WCDMA 900/1900/2100 MHz (UMTS). Toto rádiové zaízení lze provozovat v Ceské republice v rámci vseobecných oprávnní CTÚ c. Podrobnjsí informace o sítích získáte od svého poskytovatele sluzeb. [. . . ] Chcete-li odpovdt odesilateli a vsem dalsím píjemcm, zvolte moznost Volby > Odpovdt vsem. Chcete-li zprávu poslat dalsím píjemcm, zvolte moznost Volby > Pedat dál. Stazení píloh Zvolte moznost schránku. 3 4 5 > Zprávy a vyberte © 2009 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. Zprávy Chcete-li zobrazit pílohy pijatého emailu, vyberte pole píloh a zvolte moznost Volby > Akce. Pokud je ve zpráv jedna píloha, otevete ji mozností Otevít. Pokud je ve zpráv nkolik píloh, otevete mozností Zobrazit seznam seznam s údaji, které pílohy byly stazeny. Pro stazení vybrané pílohy nebo vsech píloh ze seznamu do pístroje zvolte moznost Volby > Akce > Stáhnout nebo Stáhnout vse. Pílohy nejsou ulozeny do pístroje a jsou odstranny pi odstranní zprávy. Pro ulození zvolené pílohy nebo vsech stazených píloh v pístroji zvolte Volby > Akce > Ulozit nebo Ulozit vse. Pro otevení vybrané stazené pílohy zvolte moznost Volby > Akce > Otevít. Odpov na pozvánku na schzku > Zprávy a vyberte Zvolte moznost schránku. > Obecné nastavení a nkterou z následujících mozností: Rozlození sezn. zpráv -- Nastavte, zda mají být e-maily ve slozce Pijaté zobrazeny v jednom nebo dvou ádcích textu. Náhled textu -- Nastavte, zda chcete pi procházení seznamem e-mail ve slozce Pijaté zobrazovat náhledy zpráv. Oddlovace názv -- Zapnete-li moznost Zapnuto, budete seznam email moci rozbalovat a balit. Stahovat oznámení -- Zobrazení upozornní, kdyz pístroj stáhne pílohu e-mailu. Internet S tímto novým pístrojem mzete procházet internetem i firemním intranetem a stahovat a instalovat do pístroje nové aplikace. Webový prohlízec Webový prohlízec zobrazuje webové stránky ve formátu HTML (Hypertext Markup Language) na internetu tak, jak byly pvodn napsány. Mzete procházet i webové stránky navrzené speciáln pro mobilní pístroje pouzívající jazyky XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) nebo WML (Wireless Markup Language). Pro procházení webu musí být v pístroji definován pístupový bod k internetu. Zvolte moznost Akcelerátor: Chcete-li spustit prohlízec, podrzte stisknuté tlacítko 0 na domovské obrazovce. Chcete-li zobrazit webovou stránku, vyberte v zobrazení zálozek zálozku nebo zacnte zadávat webovou adresu (pole se automaticky oteve) a zvolte Jít na. Nkteré webové stránky mohou obsahovat materiály (napíklad obrazové a zvukové), jejichz zobrazení vyzaduje velkou cást pamti. [. . . ] Vsechna práva vyhrazena. 59 37 8 12 21 15 30 48 48 14 42 47 33 29 42 23 23 36 34 35 18 10 20 49 23 42 14 14 42 41 36 22 22 36 36 -- vytváení píspvk SIM karta síla signálu sí -- nastavení sluchátka SMS (short message service) software -- aktualizace software, aktualizace spoic displeje spoic energie správa soubor správce pístroje synchronizace dat T text -- prediktivní metoda -- rezim císlic -- rezim písmen -- tradicní psaní textové zprávy -- odeslání tlacítka, zámek tlacítka a cásti tradicní psaní textu U UPIN UPIN, kód -- výmna USB, kabelové pipojení uzitecné informace V videocentrum -- stahování -- zobrazení Videocentrum videohovory -- pepnutí na hlasový hovor 6 7 23 13 44, 45 45 50 29 28 28 28 30 14 11 28 14 42 50 6 37 37 37 19 18 59 60 Rejstík 18 25 16 35 35 11 45 15 34 35 -- volání videoklipy volání vyrovnávací pam vysílání, zprávy výchozí zobrazení vzdálená konfigurace vzdálený zámek W web, pipojení webové blogy Z zabezpecení -- Bluetooth zamykací kód zamykání -- automatické zamykání pístroje -- klávesnice zamykání pístroje zapnutí a vypnutí pístroje zámek klávesnice zdroje podpory zobrazení menu zprávy, vysílání zrychlená volba zvukové zprávy 47 42 42 42 15 9 14 6 13 35 17 30 60 © 2009 Nokia. PROHLÁSENÍ O SHOD V MAXIMÁLNÍ MÍE POVOLENÉ PÍSLUSNÝMI PRÁVNÍMI PEDPISY NEJSOU SPOLECNOST SONY ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATEL LICENCE ZA ZÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PÍJM ANI ZA ZVLÁSTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ CI NEPÍMÉ SKODY ZPSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPSOBEM. OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROM ZÁKONNÝCH POZADAVK SE VE VZTAHU K PESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ZÁDNÉ VYJÁDENÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VCETN, NIKOLI VSAK POUZE, NEVYJÁDENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚCEL. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-37BX420

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-37BX420 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag