Návod k použití SONY BRAVIA KDL-32NX520

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-32NX520. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-32NX520 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-32NX520.


SONY BRAVIA KDL-32NX520 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (23279 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY KDL-32NX520 (3938 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-32NX520

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SPOLECNOST SONY SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PEDCHOZÍHO UPOZORNNÍ TENTO DOKUMENT ZMNIT NEBO UKONCIT JEHO PLATNOST. Dostupnost urcitých výrobk, aplikací a sluzeb pro tyto výrobky se mze lisit podle oblastí. Podrobnjsí informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia. Tento pístroj mze obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou pedmtem právních pedpis upravujících export platných v USA a dalsích zemích. [. . . ] Dalsí informace a software PC Suite naleznete na webových stránkách spolecnosti Nokia. 8. Nastavení Profily Telefon má rzné skupiny nastavení, zvané profily, pomocí nichz mzete nastavit vyzváncí tóny pro rzné události a prostedí. Zvolte Menu > Nastavení > Profily, pozadovaný profil a vyberte z následujících mozností: Aktivovat -- aktivace vybraného profilu Pizpsobit -- zmna nastavení profilu Docasný -- Nastaví profil tak, aby byl aktivní pouze po urcitou dobu. Po uplynutí doby nastavené u profilu se aktivuje pedchozí profil, který nebyl nastaven jako docasný. 26 Nastavení Spoic displeje -- Vytvoení a nastavení spoice displeje. Velikost písma -- nastavení velikosti písma pro zprávy, kontakty a webové stránky Logo operátora -- Zobrazení loga operátora. Informace o buce -- Zobrazení informací o buce, pokud jsou od sít k dispozici. Datum a cas Chcete-li zmnit typ hodin, cas, casové pásmo nebo datum, zvolte Menu > Nastavení > Datum a cas. Pi cestování do jiného casového pásma zvolte Menu > Nastavení > Datum a cas > Nastav. data a casu > Casové pásmo: a casové pásmo daného místa. Datum a cas jsou nastaveny podle casového pásma a umozují zobrazování správných cas odesílání a pijímání textových a multimediálních zpráv v telefonu. Napíklad GMT -5 pedstavuje casové pásmo pro New York (USA), 5 hodin západn od Greenwiche v Londýn (Velká Británie). Informace o volání -- Krátké zobrazení piblizné doby posledního hovoru. -- Zobrazení vaseho telefonního císla volanému úcastníkovi (síová sluzba). Chcete-li pouzít nastavení, které máte dohodnuté s provozovatelem sluzby, zvolte moznost Nastavení sítí. -- Zvolení telefonní linky pro odchozí volání (pokud SIM karta podporuje funkci více telefonních linek, síová sluzba) Telefon Zvolte moznost Menu > Nastavení > Telefon a vyberte nkterou z tchto mozností: Jazyková nastavení -- Chcete-li nastavit jazyk telefonu, zvolte moznost Jazyk telefonu a vyberte jazyk. Moznost Jazyk telefonu > Automaticky vybere jazyk telefonu podle informací na SIM kart. -- Automatické zamknutí klávesnice po nastavené prodlev, kdyz je telefon v rezimu výchozího zobrazení a není pouzívána zádná funkce. klávesnice -- Nastavení telefonu, aby se pi odemykání klávesnice zeptal na bezpecnostní kód. Nastavení pro Sensor -- pro aktivaci nebo upravení funkce klepání Rozpoznávání hlasu -- Viz , , Hlasové píkazy", s. Výzva Letadlo -- Nastavte, zde se má telefon po zapnutí ptát na pepnutí do rezimu Letadlo. V rezimu Letadlo jsou vsechna rádiová spojení vypnuta. 28 Nastavení Chcete-li spravovat hlasové píkazy, vyhledejte funkci, zvolte moznost Volby a vyberte nkterou z následujících mozností: Upravit nebo Odstranit -- Pejmenování nebo deaktivování hlasového píkazu. Pidat vse nebo Odstranit vse -- Aktivování nebo deaktivování hlasových píkaz pro vsechny funkce uvedené v seznamu. [. . . ] Podle toho, z jakého pístroje voláte, budete mozná nuceni ucinit následující: · · · 2 3 4 Pokud pístroj pouzívá, vlozte SIM kartu. Vypnte nkterá omezení volání, která jsou v pístroji aktivní. Zmte profil Offline nebo Letadlo na profil umozující volání. Mly pi telefonování pikládat bezdrátový pístroj k uchu na vzdálenjsí stran od zdravotnického pístroje. Mly bezdrátový pístroj vypnout, jestlize existuje dvodné podezení, ze zpsobuje rusení. Nemly penáset bezdrátový pístroj v náprsní kapse. Mly dodrzovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického pístroje. Máte-li njaké dotazy týkající se pouzití bezdrátového pístroje s implantovaným zdravotnickým pístrojem, obrate se na svého poskytovatele zdravotnické péce. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-32NX520

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-32NX520 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag