Návod k použití SONY BRAVIA KDL-32EX729

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-32EX729. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-32EX729 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-32EX729.


SONY BRAVIA KDL-32EX729 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (27752 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BRAVIA KDL-32EX729 (3429 ko)
   SONY BRAVIA KDL-32EX729 (3453 ko)
   SONY BRAVIA KDL-32EX729 DATASHEET (192 ko)
   SONY BRAVIA KDL-32EX729 DIMENSIONS DIAGRAM (623 ko)
   SONY BRAVIA KDL-32EX729 I-MANUAL ONLINE (PRINTABLE) (2173 ko)
   SONY BRAVIA KDL-32EX729 ADDITIONAL INFORMATION FOR USING SONY WALL-MOUNT BRACKET (SU-WL500) (758 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-32EX729

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Z dvodu získání podpory bylo také nutné zaregistrovat kazdou aplikaci zvlás. V pípad balícku CX-One lze vsechny aplikace zakoupit a nainstalovat spolecn. Navíc lze vsechny aplikace zaregistrovat spolecn jako jeden balícek. Balícek CX-One Instalace Instalace Instalace Starsí podprný software Podprný software 1 Instalace Instalace Instalace Podprný software 2 Instalace Instalace Instalace Nákup, instalace a registrace jednotlivých aplikací zvlás. S produktem CX-One Nákup, instalace a registrace, a to pouze jednou. 3. [. . . ] Snadná konfigurace i tch nejpokrocilejsích nastavení. 1 Integruje dohromady automatizacní síový software SONY Produkt CX-One zajisuje veskerá automatizacní síová nastavení a postupy spoustní. Nastavení lze prostednictvím "jediného pipojení" provádt z libovolného PLC automatu v síti. Pokrývá vsechny bzné sít: sít typu peer-peer na bázi ethernetu a systému Controller Link, sít pro ízení pohybu Mechatrolink II, prmyslové sbrnice Profibus a DeviceNet a sériové sít CompoWay/F a Modbus. Ethernet Controller Link DeviceNet/Profibus CompoWay/F MECHATROLINK-II Konfigurace a spoustní libovolné sít pomocí grafického rozhraní aplikace CX-Integrator · Aktuální nastavení parametr komunikacních jednotek lze zobrazit v okn prostednictvím PLC automatu v síti FA. · Funkce ovování online zobrazí rozdíly mezi vlastními jednotkami a nastaveními. · V kazdém okn nastavení parametr se zobrazuje aktuální nastavení. Pi upravování nemusíte pouzívat pírucku, protoze pomocí informací souboru CPS lze snadno identifikovat kazdý parametr a zobrazit dovolený rozsah nastavení. 2 Výkonné podprné funkce obsluhují pokrocilá nastavení sít FA Rzné podprné funkce aplikace CX-Integrator zkracují dobu potebnou k nastavení a spustní sít, a to i kdyz jsou pro pouzití funkcí sít FA vyzadována pokrocilá nastavení. Pouzití prvodce k nastavení tabulek datového spojení Controller Link · Spuste tabulku nastavení data link v nabídce Tool Menu (Nástroje). · Základní piazování v rámci tabulky data link lze pomocí prvodce snadno provést zadáním nastavení do tabulky. Piazení data link se provádí pouhou úpravou potebných polozek. 3 Výkonný diagnostický nástroj sít Controller Link Diagnostický nástroj sít Controller Link je standardní funkcí aplikace CX-Integrator. Tento podprný software informuje o stavu pipojené sít Controller Link, stavu obsazených uzl, parametr kazdého uzlu, pipojení/odpojení a stavu penosu signálu. · Tento software zobrazuje urcenou penosovou cestu sít Controller Link a stav provozu/chyby jednotlivých uzl. · Zobrazují se chyby jednotky CPU, jednotek Controller Link nebo podprných panel Controller Link. · Nastavení kazdého uzlu obsazeného v urcené síti Controller Link lze z dvodu zajistní konzistence pecíst a zkontrolovat. · Pípadné chyby jsou zobrazovány ve tech úrovních, a to v poadí podle dlezitosti. Chcete-li získat více informací a 30denní zkusební verzi produktu CX-One, navstivte webové stránky www. cx-one. com Programovací software ­ PLC automaty Jeden programovací software pro vsechny PLC automaty Omron s integrovanou správou konfigurace veskerého hardwaru. 1 Provádní operací pomocí tabulek I/O PLC automat Aplikace CX-Programmer verze 6. 0, která je dodávána s balíckem podprných nástroj FA CX-One, krom funkce (známé z dívjsích verzí) programovacího zaízení PLC automat nyní také slouzí k nastavení parametr PLC automat, speciálních I/O jednotek a CPU jednotek se sbrnicí. Po spustní komponenty tabulky I/O PLC automat lze kazdé nastavení a parametry jednotky zobrazit, zmnit a porovnat online s vlastními jednotkami, coz vede ke zkrácení doby potebné na navrzení systému a jeho spustní. Controller Link DeviceNet/Profibus CompoWay/F MECHATROLINK-II Soubory CPS zlepsují a zjednodusují nastavení komunikacních jednotek · Po otevení dialogového okna Special I/O Unit (Speciální I/O jednotka) nebo CPU Bus Unit Edit Parameters (Úprava parametr CPU jednotky se sbrnicí) z tabulky I/O se zobrazí aktuální nastavení. Podle informací v souboru CPS lze jednoduse zjistit funkci kazdého parametru a rozsah nastavení, takze pi nastavování parametr není nutno pouzívat pírucku. · Nepouzívané parametry lze maskovat (skrýt), aby nedocházelo k nesprávnému nastavení systému. Parametry, které je nutno nastavit, jsou pro lepsí pehlednost uspoádány v okn. Funkce a povolené rozsahy nastavení parametr jsou zobrazeny v okn nastavení, takze není teba pouzívat pírucky. Spustní smycky podprného softwaru jednotky a ídící desky pomocí pevzatých informací jednotky Podprný software jednotky a smyckového ídícího panelu (CX-Process) lze spustit pímo z tabulky I/O PLC automatu aplikace CX-Programmer. · Programy lze vytváet pouhým vlozením a pipojením funkcních blok pro ízení proces (napíklad blok pro výpocet PID). Pro programování sekvencního ízení je k dispozici jazyk tabulky kontaktních schémat a sekvencí. · Velké mnozství funkcí ladní podporuje spoustní systému a usnaduje vývoj. Lze napíklad otevít okno pro jemné ladní operací, jako napíklad sledování a zmna dat trend nebo parametr a ukládání dat trend. Schéma funkcních blok Sekvencní tabulka Poznámka: Data projektu lze volat z nabídky File (Soubor). Okno pro jemné ladní Vytváení speciálních obrazovek pro ízení smycky. (NS-series ­ automatické vytvoení stítku) CX-Process NS-Designer Dobu vývoje lze významn zkrátit sloucením LCB/LCU s programovatelným terminálem ady NS. · Tento software umozuje automatické vytváení dat obrazovky pro dotykové panely ady NS za vyuzití informací píznaku (názvy píznaku, poznámky píznaku, zmny mítka, pidlení I/O atd. ), který byly vytvoeny v oknech pro ízení a jemné ladní v nástroji CX-Process. · Díky tomu odpadají casov nárocné postupy, jako napíklad pidlování adres pro komunikaci a programování kontaktních schémat pro programovatelný terminál ady NS. · Vytvoená data lze libovoln upravit a zpracovat v softwaru CX-Designer Screen Development. Objednávání produkt Balícek podprných nástroj FA CX-One Technické údaje Balícek podprných nástroj FA CX-One je urcen pro systém Windows 98 SE, Me, NT 4. 0 (SP 6a), 2000 (SP 3 nebo novjsí) a XP. CX-One, jedna licence CX-One, ti licence CX-One, deset licencí Císlo modelu CXONE-AL01C-E CXONE-AL03C-E CXONE-AL10C-E Zahranicní normy ­ ­ ­ Poznámka: Pocítac lze pipojit k perifernímu portu nebo portu RS-232C jednotky CPU PLC automatu SYSMAC nebo k portu RS-232C jednotky/panelu pro sériovou komunikaci. Poznámka: Produkt CX-One Lite obsahuje software CX-Integrator, CX-Programmer, CX-Simulator, Switch Box Utility, CX-Designer a Ladder Monitor. Produkt CX-One je kompatibilní se systémem Windows 2000 s aktualizací SP 3 nebo novjsí. Pokud aktualizace SP 3 nebo novjsí není nainstalována, stáhnte si nejnovjsí aktualizaci z webových stránek spolecnosti Microsoft: http://www. microsoft. com/windows2000/downloads/servicepacks/default. asp. · Síové licence jsou k dispozici pro uzivatele, kteí chtjí pouzívat produkt CX-One na více pocítacích. [. . . ] Podrobné informace vám sdlí zástupce spolecnosti SONY. Chcete-li získat více informací a 30denní zkusební verzi produktu CX-One, navstivte webové stránky www. cx-one. com Webová registrace a aktualizace Se zavedením jediného licencního císla zprovoznila spolecnost SONY systém automatické aktualizace pomocí webu, který je zalozen na technologii Windows Update. Registrace softwaru na webových stránkách spolecnosti SONY probhne jen jednou, a to bhem instalace produktu. Pi kazdém pipojení k Internetu budou se svolením uzivatele automaticky stazeny a nainstalovány aktualizace produktu CX-One. Budou se automaticky stahovat napíklad nové konfiguracní soubory spolecn s nejnovjsími opravami. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-32EX729

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-32EX729 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag