Návod k použití SONY BRAVIA KDL-32EX728

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-32EX728. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-32EX728 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-32EX728.


SONY BRAVIA KDL-32EX728 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (27752 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BRAVIA KDL-32EX728 (3429 ko)
   SONY BRAVIA KDL-32EX728 (3453 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-32EX728

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Mimoto mze dojít k vázným skodám na majetku. Upozornní Upozoruje na mozná rizika, která mohou vést k lehkému ci stedn tzkému úrazu nebo skod na majetku. Reference produkt SONY Vsechny názvy výrobk SONY jsou v tomto manuálu uvádny s velkými písmeny. Zkratka , , Ch, " která se zobrazuje u nkterých displej a u nkterých produkt spol. SONY casto pedstavuje , , word" (slovo) a v tomto smyslu se v dokumentaci zkracuje se jako , , Wd". [. . . ] Hodiny jednotky CP1L jsou nyní nastaveny. 5-1-2 Zmna provozního rezimu Pejdte do rezimu PROGRAM. Postup pechodu do rezimu PROGRAM je následující. 1. V hlavní nabídce vyberte polozku [PLC] - [Operating Mode] - [Program] ([PLC] - [Provozní rezim] - [Program]). Pro potvrzení zmny provozního rezimu se zobrazí dialogové okno. 86 Úvodní manuál k SYSMAC CP1L/BRAVIA KDL-32EX728 5-1 Pechod do stavu online 5 2. Klepnte na tlacítko [Yes] (Ano). Dojde ke zmn provozního rezimu. o Provozní rezim se bude zobrazovat v ádku záhlaví a ve stromovém zobrazení projektu. 5 Penos a ladní program Provozní rezim jednotky CP1L Jednotka CP1L má 3 provozní rezimy: PROGRAM, MONITOR (Sledování) a RUN (Provoz). Zmnou provozního rezimu urcíte zpsob pouzívání jednotky. Provozní rezim ovlivuje celý uzivatelský program a je spolecný pro vsechny úlohy. Tento rezim se pouzívá pro pípravu ke spustní programu provádním pocátecních nastavení jako je nastavení PLC, penos programu, kontrola programu nebo vynucené nastavení a resetování. · Rezim MONITOR (Sledování): V tomto stavu se provádí program. Mzete provádt úpravy online, vynutit nastavení a resetování nebo zmnit hodnoty pamti pro I/O. Tento rezim se soucasn pouzívá k provádní úprav nastavení bhem zkusebního bhu. · Rezim RUN (Provoz): V tomto stavu se provádí program. Kontakt bude oznacen symbolem vynuceného sepnutí. Poznámka · Vyberte volbu [On], pokud chcete kontakt nucen sepnout a [Off], pokud chcete kontakt nucen rozepnout. 94 Úvodní manuál k SYSMAC CP1L/BRAVIA KDL-32EX728 5-2 Nastavení/ladní v rezimu online 5 · Chcete-li vrátit zpt vynucené sepnutí nebo rozepnutí, stisknte tlacítko [Cancel] (Zrusit). · Nucené sepnutí nebo rozepnutí lze provádt u následujících oblastí: Oblast CIO (oblast I/O, oblast dat spojení, oblast sbrnicové jednotky CPU, zvlástní oblast pro I/O a pracovní oblast), pracovní oblast (WR), oblast pidrzení (HR), píznak dokoncení cítace 5-2-3 Zmna nastavení casovace (pouze CP1L) Aby lépe vyhovoval provozním podmínkám lze zmnit nastavení casovace. 1. 2. Zmte rezim jednotky CP1L na rezim MONITOR (Sledování) nebo PROGRAM. Zobrazí se dialogové okno Set Timer/Counter Value (Nastavení hodnoty casovace nebo cítace). 5 Penos a ladní program 3. Zadejte novou hodnotu. Nastavení casovace bude aktualizováno. 5-2-4 Hledání Nástroj pro analýzu adres Nástroj pro analýzu adres zobrazí instrukce, které pouzívají adresu, na které je umístn kurzor. Zárove umozuje pejít na dalsí instrukci se stejnou adresou. Úvodní manuál k SYSMAC CP1L/BRAVIA KDL-32EX728 95 5 5-2 Nastavení/ladní v rezimu online V nástroji pro analýzu adres se zobrazují následující informace: · adresa na aktuální pozici kurzoru; · promnné (místní, globální); · název programu, název úseku; · adresa programu (krok); · instrukce vyuzívající adresu. 1. V hlavní nabídce vyberte polozku [View] - [Windows] - [Address Reference Tool] ([Zobrazit] - [Okna] - [Nástroj pro analýzu adres]). Zobrazí se nástroj pro analýzu adres. 5 Penos a ladní program 2. Zadejte adresu, kterou chcete vyhledat. Klepnte na tlacítko [Find] (Hledat). 96 Úvodní manuál k SYSMAC CP1L/BRAVIA KDL-32EX728 5-2 Nastavení/ladní v rezimu online 5 Zobrazí se seznam pouzitých adres. Klepnutím na adresu zobrazíte práv pouzitý program. 5 Penos a ladní program Zptné procházení kontaktního schématu Tato funkce se pouzívá ke zptnému procházení v kontaktním schématu, aby bylo napíklad mozno zjistit, proc se kontakt nesepnul. 1. Umístte kurzor na kontakt, který chcete analyzovat. 2. Stisknte klávesu [Mezerník]. Kurzor se pemístí na zdrojový výstup kontaktu. Úvodní manuál k SYSMAC CP1L/BRAVIA KDL-32EX728 97 5 5-2 Nastavení/ladní v rezimu online 5-2-5 Úpravy v rezimu online Program jednotky CP1L lze upravovat online za bhu programu. Upozornní Ped zahájením provádní úprav v rezimu online se ujistte, ze prodlouzení doby cyklu nebude mít nepíznivý úcinek. Jinak nemusí dojít k nactení vstupních signál. [. . . ] 9 blokování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 C cas skenování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125, 128 casovac s kalendáem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 císlo relé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98, 99, 118 E externí vstup analogového nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 121 F funkcní blok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-32EX728

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-32EX728 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag