Návod k použití SONY BRAVIA KDL-32EX727

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-32EX727. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-32EX727 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-32EX727.


SONY BRAVIA KDL-32EX727 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (27752 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BRAVIA KDL-32EX727 (3429 ko)
   SONY BRAVIA KDL-32EX727 (3453 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-32EX727

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Mimoto mze dojít k vázným skodám na majetku. Upozornní Upozoruje na mozná rizika, která mohou vést k lehkému ci stedn tzkému úrazu nebo skod na majetku. Reference produkt SONY Vsechny názvy výrobk SONY jsou v tomto manuálu uvádny s velkými písmeny. Zkratka , , Ch, " která se zobrazuje u nkterých displej a u nkterých produkt spol. SONY casto pedstavuje , , word" (slovo) a v tomto smyslu se v dokumentaci zkracuje se jako , , Wd". [. . . ] Hodiny jednotky BRAVIA KDL-32EX727 jsou nyní nastaveny. 5-1-2 Zmna provozního rezimu Pejdte do rezimu PROGRAM. Postup pechodu do rezimu PROGRAM je následující. 1. V hlavní nabídce vyberte polozku [PLC] - [Operating Mode] - [Program] ([PLC] - [Provozní rezim] - [Program]). Pro potvrzení zmny provozního rezimu se zobrazí dialogové okno. 86 Úvodní manuál k SYSMAC BRAVIA KDL-32EX727/CP1E 5-1 Pechod do stavu online 5 2. Klepnte na tlacítko [Yes] (Ano). Dojde ke zmn provozního rezimu. o Provozní rezim se bude zobrazovat v ádku záhlaví a ve stromovém zobrazení projektu. 5 Penos a ladní program Provozní rezim jednotky BRAVIA KDL-32EX727 Jednotka BRAVIA KDL-32EX727 má 3 provozní rezimy: PROGRAM, MONITOR (Sledování) a RUN (Provoz). Zmnou provozního rezimu urcíte zpsob pouzívání jednotky. Provozní rezim ovlivuje celý uzivatelský program a je spolecný pro vsechny úlohy. Tento rezim se pouzívá pro pípravu ke spustní programu provádním pocátecních nastavení jako je nastavení PLC, penos programu, kontrola programu nebo vynucené nastavení a resetování. · Rezim MONITOR (Sledování): V tomto stavu se provádí program. Mzete provádt úpravy online, vynutit nastavení a resetování nebo zmnit hodnoty pamti pro I/O. Tento rezim se soucasn pouzívá k provádní úprav nastavení bhem zkusebního bhu. · Rezim RUN (Provoz): V tomto stavu se provádí program. Kontakt bude oznacen symbolem vynuceného sepnutí. Poznámka · Vyberte volbu [On], pokud chcete kontakt nucen sepnout a [Off], pokud chcete kontakt nucen rozepnout. 94 Úvodní manuál k SYSMAC BRAVIA KDL-32EX727/CP1E 5-2 Nastavení/ladní v rezimu online 5 · Chcete-li vrátit zpt vynucené sepnutí nebo rozepnutí, stisknte tlacítko [Cancel] (Zrusit). · Nucené sepnutí nebo rozepnutí lze provádt u následujících oblastí: Oblast CIO (oblast I/O, oblast dat spojení, oblast sbrnicové jednotky CPU, zvlástní oblast pro I/O a pracovní oblast), pracovní oblast (WR), oblast pidrzení (HR), píznak dokoncení cítace 5-2-3 Zmna nastavení casovace (pouze BRAVIA KDL-32EX727) Aby lépe vyhovoval provozním podmínkám lze zmnit nastavení casovace. 1. 2. Zmte rezim jednotky BRAVIA KDL-32EX727 na rezim MONITOR (Sledování) nebo PROGRAM. Zobrazí se dialogové okno Set Timer/Counter Value (Nastavení hodnoty casovace nebo cítace). 5 Penos a ladní program 3. Zadejte novou hodnotu. Nastavení casovace bude aktualizováno. 5-2-4 Hledání Nástroj pro analýzu adres Nástroj pro analýzu adres zobrazí instrukce, které pouzívají adresu, na které je umístn kurzor. Zárove umozuje pejít na dalsí instrukci se stejnou adresou. Úvodní manuál k SYSMAC BRAVIA KDL-32EX727/CP1E 95 5 5-2 Nastavení/ladní v rezimu online V nástroji pro analýzu adres se zobrazují následující informace: · adresa na aktuální pozici kurzoru; · promnné (místní, globální); · název programu, název úseku; · adresa programu (krok); · instrukce vyuzívající adresu. 1. V hlavní nabídce vyberte polozku [View] - [Windows] - [Address Reference Tool] ([Zobrazit] - [Okna] - [Nástroj pro analýzu adres]). Zobrazí se nástroj pro analýzu adres. 5 Penos a ladní program 2. Zadejte adresu, kterou chcete vyhledat. Klepnte na tlacítko [Find] (Hledat). 96 Úvodní manuál k SYSMAC BRAVIA KDL-32EX727/CP1E 5-2 Nastavení/ladní v rezimu online 5 Zobrazí se seznam pouzitých adres. Klepnutím na adresu zobrazíte práv pouzitý program. 5 Penos a ladní program Zptné procházení kontaktního schématu Tato funkce se pouzívá ke zptnému procházení v kontaktním schématu, aby bylo napíklad mozno zjistit, proc se kontakt nesepnul. 1. Umístte kurzor na kontakt, který chcete analyzovat. 2. Stisknte klávesu [Mezerník]. Kurzor se pemístí na zdrojový výstup kontaktu. Úvodní manuál k SYSMAC BRAVIA KDL-32EX727/CP1E 97 5 5-2 Nastavení/ladní v rezimu online 5-2-5 Úpravy v rezimu online Program jednotky BRAVIA KDL-32EX727 lze upravovat online za bhu programu. Upozornní Ped zahájením provádní úprav v rezimu online se ujistte, ze prodlouzení doby cyklu nebude mít nepíznivý úcinek. Jinak nemusí dojít k nactení vstupních signál. [. . . ] 115 C cas skenování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125, 128 casovac s kalendáem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 císlo relé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98, 99, 118 E externí vstup analogového nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 121 F funkcní blok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 funkce jednoduché master jednotky Modbus RTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-32EX727

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-32EX727 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag