Návod k použití SONY BRAVIA KDL-32EX310

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-32EX310. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-32EX310 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-32EX310.


SONY BRAVIA KDL-32EX310 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (23449 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BRAVIA KDL-32EX310 (4058 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-32EX310

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Ostatní zmiované výrobky a názvy spolecností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastník. Reprodukce, penos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho cásti v jakékoli form je povoleno pouze po pedchozím písemném svolení spolecností Nokia. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. [. . . ] Pístroj se pipojí k druhému zaízení a mzete zahájit datový penos. Název mého telefonu -- nastavení názvu pístroje pro pipojení Bluetooth © 2007 Nokia. 41 Zvolte Menu > Nastavení > Pipojení > Bluetooth a vyberte z následujících mozností: Pokud máte obavy ze zabezpecení, vypnte funkci Bluetooth nebo nastavte Viditelnost mého tel. Vzdy povolte komunikaci pomocí Bluetooth pouze s osobami, kterým dvujete. Technologie GPRS (General Packet Radio Service) je síová sluzba, která umozuje pouzití mobilních pístroj pro odesílání a pijímání dat v síti pouzívající protokol IP (Internet Protocol). Chcete-li definovat zpsob pouzití sluzby, zvolte Menu > Nastavení > Pipojení > Datové pakety > Spoj. pakety a vyberte z následujících mozností: Podle poteby -- spojení pro datové pakety bude navázáno, kdyz je aplikace potebuje. Vzdy online -- pístroj se po zapnutí automaticky pipojí k síti pouzívající datové pakety. Pístroj mzete pipojit prostednictvím bezdrátové technologie Bluetooth nebo datovým kabelem USB ke kompatibilnímu pocítaci a pouzít jej jako modem pro pipojení ke sluzb GPRS z pocítace. Nastavení Datové pakety Chcete-li definovat nastavení pro pipojení z pocítace, zvolte Menu > Nastavení > Pipojení > Datové pakety > Nastav. bod a aktivujte pístupový bod, který chcete pouzít. bodu, zadejte název pro zmnu nastavení pístupového bodu a zvolte OK. Cistota hlasu -- Zvolte Aktivní, chcete-li zlepsit srozumitelnost eci zvlást v hlucném prostedí. -- Zvolte Zapnuto a mzete pijmout píchozí hovor krátkým stisknutím libovolného tlacítka krom vypínacího, levé a pravé výbrové klávesy a tlacítka Konec. Automatická volba -- Zvolte Zapnuto, pokud chcete, aby se po neúspsném navázání hovoru pokusil pístroj jest maximáln desetkrát o navázání hovoru. Zrychlená volba -- Zvolte Zapnuto, chcete-li volat jména a telefonní císla piazená císelným tlacítkm 2 az 9 stisknutím a podrzením píslusného císelného tlacítka. na lince -- Zvolte Aktivovat a sí vás bude upozorovat na píchozí hovor i v pípad, ze jiz telefonujete (síová sluzba). Informace o volání -- Zvolte Zapnuto, chcete-li po kazdém hovoru krátce zobrazit pibliznou dobu trvání. -- Zvolte Ano, chcete-li volané osob zobrazit vase telefonní císlo (síová sluzba). Chcete-li pouzít nastavení, které máte dohodnuté s provozovatelem sluzby, zvolte Nastavení sítí. -- zvolení telefonní linky 1 nebo 2 pro odchozí volání, pokud funkci podporuje vase SIM karta (síová sluzba) Zvolte Menu > Nastavení > Telefon a vyberte z následujících mozností: Jazyková nastavení -- Chcete-li nastavit jazyk displeje pístroje, zvolte Jazyk telefonu. Chcete-li nastavit jazyk pro hlasové pehrávání, zvolte Jazyk rozpoznávání. Viz , , Pokrocilé hlasové vytácení", s. [. . . ] Pro nezbytnou komunikaci, jako napíklad v pípad lékaské pohotovosti, byste nikdy nemli spoléhat pouze na bezdrátový pístroj. Provádní tísového volání: 1. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu. Nkteré sít mohou vyzadovat platnou SIM kartu správn vlozenou v pístroji. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-32EX310

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-32EX310 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag