Návod k použití SONY BRAVIA KDL-32CX525

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-32CX525. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-32CX525 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-32CX525.


SONY BRAVIA KDL-32CX525 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (27752 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BRAVIA KDL-32CX525 (3429 ko)
   SONY BRAVIA KDL-32CX525 (3453 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-32CX525

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Napájecí naptí Bez oznacení: 100 az 240 V AC D: 24 V AC/DC 5. Kryt svorkovnice 500: kryt proti dotyku Informace pro objednání Seznam model Velikost 1/16 DIN 48 x 48 x 78 mm (S x V x H) Napájecí naptí Pocet alarm ídicí výstup Reléový Napt'ový (pro ovládání SSR) 24 V AC/DC 1 Reléový Napt'ový (pro ovládání SSR) TC/Pt s universálním vstupem vcetn krytu svorkovnice BRAVIA KDL-32CX525-R1T-500 BRAVIA KDL-32CX525-Q1T-500 BRAVIA KDL-32CX525-R1TD-500 BRAVIA KDL-32CX525-Q1TD-500 100 az 240 V AC 1 Píslusenství (objednává se samostatn) Ochranný celní kryt Typ Pevný ochranný kryt Model Y92A-48B Regulátory teploty BRAVIA KDL-32CX525 1 Technické údaje Jmenovité hodnoty Napájecí naptí Rozsah napájecího naptí Spoteba energie Vstup ídicí výstup Reléový výstup 100 az 240 V AC, 50/60 Hz 85 az 110 % jmenovitého napájecího naptí 5 VA SPST-NO, 250 V AC, 3 A (odporová zátz) ON/OFF nebo 2-PID (s funkcí auto-tuning) SPST-NO, 250 V AC, 1 A (odporová zátz) Digitální nastavení pomocí tlacítek na celním panelu (nastavení funkcí pomocí DIP pepínace) 3, 5 místný, 7 segmentový digitální displej (s výskou znak 13, 5 mm) a indikátory odchylek · Zákaz zmny nastavení (ochrana tlacítek) · Posuv vstupu · Zmna jednotky mené teploty (°C/°F) · Pímý/zptný provoz · Pepínání doby regulace · Výstup alarmu s osmi rezimy · Detekce selhání cidla ­10 az 55°C (bez kondenzace nebo namrzání) 25 az 85 % ­25 az 65°C (bez kondenzace nebo namrzání) 3 VA, 2 W universální vstup (termoclánek/PT100): K, J, L, T, U, N, R, Pt100, JPt100 Napt'ový výstup (pro ovládání SSR) 12 V DC, 21 mA (s obvodem jistní proti zkratu) 24 V AC/DC, 50/60 Hz Typ regulace Výstup alarmu Zpsob nastavení Zpsob indikace Dalsí funkce Teplota okolí Okolní vlhkost Teplota pi skladování Charakteristiky Pesnost nastavení Pesnost indikace (pi okolní teplot 23°C) Vliv teploty Vliv naptí Termoclánek (viz pozn. 1): (±0, 5% zobrazené hodnoty nebo ±1°C, podle toho, která hodnota je vtsí) ± max. 2): (±0, 5% zobrazené hodnoty nebo ±1°C, podle toho, která hodnota je vtsí) ± max. [. . . ] Provádní regulace ohevu u topných tles Pepínac 3: OFF ON 1 1 2 3 4 5 6 100% 0% 20 s 2 3 4 5 6 Úrove výstupu ídicí výstup ON OFF SP Rychlá odezva regulace pi pouzití SSR (polovodicového relé) Pepínac 2: ON (perioda regulace: 2 s) ON Provádní regulace chlazení u mrazicích zaízení Pepínac 3: ON ON 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Úrove výstupu ídicí výstup ON OFF 2s 100% 0% SP Regulátory teploty BRAVIA KDL-32CX525 7 (2) Pouzití regulátoru BRAVIA KDL-32CX525 u zaízení s Fahrenheitovou stupnicí (Zobrazení hodnot v °F) Zapnutím pepínace 6 zobrazíte teplotu v jednotkách °F. ON 1 2 3 4 5 6 Rozsah teplot pro °F Teplota nastevená na °F pouzívá stejného pepínace rozsahu teplot jako pro teplotu ve °C. . Univerzální vstup (termoclánek/PT100) Pepínac nastavení rezimu 5: OFF Nastavení 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 U N R L T J K °F -99 az 1 999 0, 0 az 199, 9 -99 az 1 500 0, 0 az 199, 9 -99 az 1 500 -99 az 700 0, 0 az 199, 9 -99 az 700 -99 az 1 999 0 az 1 999 Univerzální vstup (termoclánek/PT100) Pepínac nastavení rezimu 5: ON Nastavení 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JPt100 Pt100 °F -99 az 1 500 0, 0 az 199, 9 -99 az 99 0 az 200 0 az 400 -99 az 900 0, 0 az 199, 9 -99 az 99 0 az 200 0 az 400 Poznámka: Rozsah regulace u model s univerzálním vstupem (termoclánek/PT100) je -40 az +40°F pro vsechny rozsahy teplot. Pedchozí název J-DIN se zmnil na L v souladu s revizemi podle norem DIN. (3) Nastavení posuvu vstupu Zapnte pepínac 4 a po zapnutí napájení stisknte tlacítko rezimu, dokud se nezobrazí údaj h0 (indikace hodnoty posuvu vstupu 0). Hodnotu posuvu nastavíte pomocí tlacítek nahoru a dol. ON Píklad posuvu Zobrazení posuvu vstupu h0 (bez posuvu) h9 (posuv +9°C) l9 (posuv -9°C) Namená teplota 100°C 100°C 100°C Zobrazená teplota 100°C 109°C 91°C 1 2 3 4 5 6 Poznámka: Je-li pepínac nastavení rezimu 4 vypnutý (není zobrazen posuv vstupu), hodnota posuvu vstupu se nezobrazuje, ale posuv vstupu je aktivní. Posuv vstupu deaktivujete nastavením hodnoty posuvu vstupu na h0. Jednotka nastavení Zobrazení posuvu vstupu 1°C L99 az H99 0, 1°C -9, 9 az +9, 9°C L9, 9 az H9, 9 Rozsah kompenzace -99 az +99°C 5. Pepínac ochrany ON Pepínac ochrany P X 1 2 3 4 5 6 Je-li pepínac ochrany zapnutý, funkce tlacítek nahoru a dol jsou zablokovány, aby nedocházelo k nezádoucím zmnám v nastavení. 8 Regulátory teploty BRAVIA KDL-32CX525 Indikace chyb na displeji a píciny K upozorování na chyby slouzí nejen indikátor alarmu, ale také displej. Stav displeje Pícina ídicí výstup Regulace topení (zptný provoz): OFF Regulace chlazení (pímý provoz): ON Regulace topení (zptný provoz): ON Regulace chlazení (pímý provoz): OFF Procesní hodnota je vyssí nez rozsah regulace teploty (pesah). Procesní hodnota (PV) zobrazena jako fff Procesní Procesní hodnota je nizsí nez rozsah regulace teploty (nízká hodnota). hodnota (PV) zobrazena jako --Bliká fff. OFF (1)Modely s termoclánkem a modely s PT100: Procesní hodnota je vyssí nez maxinální teplota nebo doslo k selhání cidla. (2)Modely s univerzálním vstupem (termoclánek/PT100): Procesní hodnota je vyssí nez rozsah regulace teploty nebo doslo k selhání cidla. Utáhnte srouby svorek na pedepsaný utahovací moment 0, 74 az 0, 90 Nm. Narusení funkcnosti mze mít za následek poskození zaízení nebo nehodu, nevyhovuje-li nastavení regulovanému systému. Regulátor teploty nastavte následujícím zpsobem: · Parametry regulátoru teploty nastavte tak, aby vyhovovaly regulovanému systému. · Ped provádním jakýchkoli zmn v nastavení pepínac vypnte napájení regulátoru teploty. Je-li napájení zapnuto, nelze nastavení pepínac mnit. · Dbejte, aby byl pepínac INIT mezi pepínaci rezimu ped spustním regulátoru teploty vypnutý. Selhání regulátoru teploty mze znemoznit provádní ídicích funkcí nebo blokovat výstupy alarm, coz mze vést k poskození majetku. Aby byla zachována bezpecnost i v pípad selhání regulátoru teploty, pijmte vhodná bezpecnostní opatení, napíklad formou instalace sledovacího zaízení pipojeného k samostatnému vedení. Vadné kontakty svorek nebo snízená vodotsnost mohou vést ke vzniku pozáru nebo k selhání zaízení. Pi vkládání regulátoru teploty do zadního pouzdra po nastavení pepínac zkontrolujte vodotsný obal a ujistte se, ze hácky v horní i dolní cásti bezpecn zapadly na své místo. Obvod SELV je oddlen od obvodu napájení dvojitou nebo zesílenou izolací, která nepekracuje 30 V ef. [. . . ] Dotýkání se ostrých vnitních soucástí mze zpsobit poranní. Opatení pro správné pouzívání Provozní zivotnost Pi pouzívání regulátoru teploty dodrzujte následující rozsah teplot a vlhkosti: Teplota: Vlhkost: -10 az 55°C (bez námrazy nebo kondenzace), 25 az 85 %. Je-li regulátor nainstalován do ídicího panelu, musí být okolní teplota (vcetn teploty okolo regulátoru) nizsí nez 55 °C. Provozní zivotnost elektronických zaízení, jako je regulátor teploty, je dána nejen poctem zapnutí relé, ale také provozní zivotností vnitních elektronických soucástek. Provozní zivotnost soucástek je ovlivnna teplotou okolí: Cím vyssí teplota, tím kratsí provozní zivotnost, a cím nizsí teplota, tím delsí zivotnost. Provozní zivotnost lze tedy prodlouzit snízením teploty regulátoru teploty. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-32CX525

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-32CX525 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag