Návod k použití SONY KDL-32BX320

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY KDL-32BX320. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY KDL-32BX320 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY KDL-32BX320.


SONY KDL-32BX320 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (23279 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY KDL-32BX320 (3938 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY KDL-32BX320

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokyny a praktické tipy Rady k ochranì zivotního prostøedí 2 Obsah Návod k pouzití. 13 13 14 15 16 17 17 19 21 26 26 27 28 30 30 31 31 32 3 Èistìní a údrzba. . 43 4 Návod k pouzití 1 Bezpeènostní pokyny 5 Tento pøístroj odpovídá následujícím smìrnicím EU: ­ 73/23/EHS ze dne 19. 02. 1973, Smìrnice o nízkém napìtí ­ 89/336/EHS ze dne 3. 5. 1989, Smìrnice EMV ve znìní pozmìòovací smìrnice 92/31/EHS ­ 93/68/EHS ze dne 22. 7. 1993, Smìrnice o znaèení znaèkou CE Elektrické zabezpeèení · Spotøebiè smí zapojit jen oprávnìný odborník. · Pøi poruse nebo poskození spotøebièe: vysroubujte pojistky, nebo je vypnìte. [. . . ] Nasazení tukového filtru Filtr uchopte za drzadlo a obì úchytky zasuòte shora dolù do otvoru na zadní stìnì trouby (vìtrací otvor). Vyjmutí tukového filtru Filtr uchopte za drzadlo a vyháknìte smìrem nahoru. 16 Pouzití, tabulky a tipy Tabulka pøípravy jídel Údaje v následující tabulce jsou pouze orientaèní. Varný stupeò 0 1 Udrzení teploty Rozpoustì ní 1-2 Srázení Zpùsob vaøení Vhodné pro Zbytkové teplo, Postavení nádoby Udrzení teploty uvaøených jídel Holandská omáèka Rozpoustìní másla, èokolády, zelatiny Omeleta, vajeèná zaváøka do polévky Namáèení rýze a mléèných jídel Ohøívání hotových jídel podle potøeby 5-25 min. Doba Pokyny/tipy Obèas zamíchejte. 10-40 min. Vaøte s poklièkou. K rýzi pøidejte alespoò dvojnásobné mnozství tekutiny, mléèná jídla obèas míchejte. K zeleninì pøidejte trochu tekutiny (nìkolik polév. · Doporuèujeme nastavit poprvé nizsí teplotu a teprve pøejete-li si napø. výraznìjsí zhnìdnutí, nebo jestlize trvá peèení pøílis dlouho, zvolit vyssí teplotu. · Jestlize nenajdete pro vlastní recept zádné konkrétní údaje, vyberte si nìjaké podobné peèivo. · Pøi peèení koláèù na plechu nebo ve formì na více úrovních se mùze doba peèení prodlouzit o 10-15 minut. pizza, ovocné koláèe apod. ) se pøipravuje na jedné úrovni. · Rùzná výska jídla mùze na zaèátku peèení zpùsobit jeho nestejnomìrné zhnìdnutí. 0:45-1:00 0:25-0:40 0:15-0:30 0:15-0:30 0:40-0:60 0:30-1:00 0:30-1:00 Nudlový nákyp Lasagne Zapékaná zelenina1) Zapékané bagety Sladké nákypy Rybí nákypy Plnìná zelenina 1)Troubu pøedehøejte. Tabulka pro mrazená a hotová jídla Druh jídla Hlubokozmrazená pizza Hranolky1) (300-600 g) Bagety Ovocný koláè Funkce trouby Horní/dolní topné tìleso Infrapeèení Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Úroveò drázek 3 3 3 3 Teplota °C podle pokynù výrobce 200-220 podle pokynù výrobce podle pokynù výrobce Èas podle pokynù výrobce 15-25 min. podle pokynù výrobce podle pokynù výrobce 1)Poznámka: Hranolky pøi rozmrazování 2-3 x obrat'te. 26 Peèení masa Funkce trouby: Horní/dolní topné tìleso Infrapeèení K peèení nasaïte filtr proti mastnotì!Nádoby na peèení · K peèení masa jsou vhodné vsechny záruvzdorné nádoby (dodrzujte pokyny výrobce). · Velké peèenì mùzete péct pøímo na zachycovacím plechu nebo na rostu a zachycovací plech zasuòte pod rost. · Libové maso vseho druhu doporuèujeme péct v pekáèi s poklicí. · Vsechny druhy masa, které by mìly mít po upeèení kùrèièku, mùzete péct ve vhodné nádobì bez poklièky. nebo 3 Pokyny k tabulce peèení masa Údaje v následující tabulce jsou pouze orientaèní. · Maso a ryby doporuèujeme péct v troubì az od mnozství 1 kg . · Pøidáte-li do nádoby na peèení trochu tekutiny, zabráníte tím pøipeèení vystøikující masové st'ávy nebo tuku. · Peèeni podle potøeby (po 1/2 - 2/3 doby peèení) obrat'te. · Velké peèenì a drùbez bìhem peèení nìkolikrát polijte vypeèenou st'ávou. [. . . ] Pøi zasazených dveøích by mohly dveøe pøi sejmutí skel náhlým odlehèenímvystøelit a zranit vás. Pøi pouzití pøílisné síly, pøedevsím na okrajích pøední tabule, by sklo mohlo prasknout. Vymontování horní sklenìné tabule 1. Dveøe trouby sejmìte ze závìsù a polozte je drzadlem nahoru na mìkkou, rovnou podlozku. Horní sklo uchopte na spodním okraji a pøes odpor pruziny ho vysunujte smìrem k drzadlu trouby, az lezí volnì dole (á). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY KDL-32BX320

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY KDL-32BX320 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag