Návod k použití SONY BRAVIA KDL-22EX325

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-22EX325. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-22EX325 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-22EX325.


SONY BRAVIA KDL-22EX325 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (27752 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY KDL-22EX325 (3452 ko)
   SONY BRAVIA KDL-22EX325 (3453 ko)
   SONY BRAVIA KDL-22EX325 (3429 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-22EX325

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Ped uvedením produktu do provozu si na konci katalogového listu nebo v uvedených uzivatelských píruckách pectte informace o bezpecnostních opateních pi pouzívání a dalsí informace potebné pro provozování výrobku. Uzivatelská pírucka pro digitální regulátory teploty BRAVIA KDL-22EX325/E5AN/E5EN ­ základní typ (Cat. H156) Uzivatelská pírucka pro komunikaci s digitálními regulátory teploty BRAVIA KDL-22EX325/E5AN/E5EN ­ základní typ (Cat. H158) Digitální regulátor teploty - základní typ BRAVIA KDL-22EX325/BRAVIA KDL-22EX325-U 1 Výrobní ada 1 ídící výstup Teplotní vstup 2 ídící výstupy Svorkovnice 1 ídící výstup 2 pomocné výstupy 2 pomocné výstupy 2 pomocné výstupy BRAVIA KDL-22EX325 Základní typ Analogový vstup 2 ídící výstupy Teplotní vstup Patice Analogový vstup 1 ídící výstup 2 pomocné výstupy 2 pomocné výstupy 1 ídící výstup 2 pomocné výstupy Poznámka: Vsechny modely lze pouzít k ízení ohevu, chlazení nebo ohevu a chlazení. Struktura císelného znacení model Legenda císelného znacení model Regulátory Zásuvné moduly BRAVIA KDL-22EX325-@ 2 M [. . . ] Podrobné informace o rozsahu regulace naleznete v Uzivatelské pírucce pro digitální regulátory teploty BRAVIA KDL-22EX325/ E5AN/ E5EN základní typ (Cat. Tyto chyby se zobrazí pouze tehdy, jsou-li zobrazeny hodnoty PV/SP. V jiných rezimech se chyby nezobrazují. Digitální regulátor teploty - základní typ BRAVIA KDL-22EX325/BRAVIA KDL-22EX325-U 15 Parametry Základní typ Nkteré parametry nejsou v závislosti na modelu regulátoru a nastavení parametr zobrazeny. Podrobné informace naleznete v Uzivatelské pírucce pro digitální regulátory teploty BRAVIA KDL-22EX325/ E5AN/ E5EN - základní typ (Cat. H156). Napájení ZAPNUTO Stisknte klávesu O alespo na 3 sekundy. Spoustní v automatickém Jiné zobrazení nez pepínání A/M (auto/manual) rezimu. Úrove výchozího nastavení Spoustní v manuálním rezimu Úrove manuálního ízení C 25 ízení PID Pouze Stisknte klávesu O alespo na 1 sekundu. PV/MV Stisknte klávesu O alespo na 1 sekundu. Stisknte klávesu O na dobu kratsí nez 1 sekunda. in-t Typ vstupu 5 Úrove nastavení Stisknte klávesu O na dobu kratsí nez 1 sekunda. Provozní úrove Stisknte klávesu O na dobu kratsí nez 1 sekunda. C M in-h 100 Horní mezní hodnota mítka 25 l. adj M at off C ins Posunutí vstupu teploty 0. 0 Jednobodový C M 25 Procesní hodnota/ nastavená hodnota 0 C M al-1 Hodnota alarmu 1 0 Nastavte jeden z tchto dvou parametr. Zobrazení úrovn nastavení Zobrazeno pouze jednou pi vstupu do úrovn nastavení. Provést/zrusit AT Procesní hodnota Pidává se, je-li zapnuto zobrazení dodatecné hodnoty PV. r-s RUN/STOP (Spustit/zastavit) run M in-l Dolní mezní hodnota mítka 0 M dp M d-u C Desetinná cárka C M cmwt Povolen zápis z komunikace off M ct1 Monitor hodnoty proudu C M p Proporcionální pásmo 8. 0 C 0. 0 topného tlesa 1 M sp-m Lineární zmna nastavené hodnoty 0 bhem SP C M al-2 Hodnota 0 Nastavte jeden z tchto dvou parametr. parametr. teploty Dvojbodový M posuv C insl Hodnota posuvu dolní mezní hodnoty 0. 0 vstupního signálu teploty posuv M Nastavte jeden insh Hodnota posuvu horní mezní hodnoty z tchto dvou 0. 0 vstupního signálu M Auto/Manual a-m Pepínání PID regulaci. pouze pi Stisknte klávesu O alespo na 3 sekundu. Pidává se pi zapnutí funkce pepínání M Auto/Manual. Nastavení vícenásobné 0 nastavené hodnoty C M al1h Horní mezní hodnota 0 alarmu 1 0 Pro analogový typ vstupu Jednotka teploty °C, °F Pro teplotní typ vstupu Horní mezní hodnota SP m-sp C M al1l Dolní mezní hodnota 0 alarmu 1 c M sl-h 1300 alarmu 2 C M sl-l -200 Meze zadané hodnoty. Mjte vzdy na pamti podmínky pouzití a pouzívejte výstupní relé v rozmezích jmenovité zátze a elektrické provozní zivotnosti. Provozní zivotnost reléových výstup je siln ovlivována zatízením výstupu a podmínkami spínání. Utáhnte srouby svorek utahovacím momentem v rozmezí 0, 74 az 0, 90 Nm. Nastavte parametry výrobku tak, aby odpovídaly ízenému systému. Nevyhovující parametry mohou zpsobit neocekávaný provozní stav a pípadn vést k poskození majetku nebo k nehodám. Nesprávná instalace výrobku mze za urcitých podmínek znemoznit provádní ídících funkcí nebo blokovat výstupy alarm s následkem poskození majetku. Aby byla zachována bezpecnost i v pípad nesprávné funkce výrobku, pijmte vhodná bezpecnostní opatení, napíklad formou instalace sledovacího zaízení pipojeného k samostatnému vedení. Ve výstupní cásti relé s dlouhou zivotností je pouzit polovodic. Budou-li výstupní svorky vystaveny nadmrnému sumu ci rázm, mze dojít k selhání zpsobenému zkratem. Pi zkratu na výstupu mze dojít k pozáru z dvodu pehátí topného tlesa ci z jiného dvodu. Podniknte celosystémová opatení, která budou bránit nadmrnému zvýsení teploty a moznosti rozsíení pozáru. [. . . ] Regulátor teploty BRAVIA KDL-22EX325/BRAVIA KDL-22EX325-U vlozte do výezu v panelu. Zatlacte adaptér od svorek az k panelu a regulátor BRAVIA KDL-22EX325/BRAVIA KDL-22EX325-U docasn upevnte. Stídav zvolna dotahujte oba srouby, abyste dosáhli rovnováhy. Srouby utahujte momentem 0, 29 az 0, 39 Nm. Montáz krytu svorek Dbejte, aby znacka , , UP" smovala nahoru, a pipevnte kryt svorek E53-COV17 k otvoru v horní a dolní cásti regulátoru teploty. Vyjmutí regulátoru teploty z pouzdra Teplotní regulátor lze vyjmout z pouzdra za úcelem údrzby, aniz by bylo nutné odpojovat vodice od svorek. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-22EX325

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-22EX325 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag