Návod k použití SONY BRAVIA KDL-22EX310

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-22EX310. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-22EX310 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-22EX310.


SONY BRAVIA KDL-22EX310 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (23449 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BRAVIA KDL-22EX310 (4058 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-22EX310

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] BEZPECNOST SILNICNÍHO PROVOZU PEDEVSÍM Dodrzujte vsechny místní zákony. Pi ízení vozu si vzdy nechte volné ruce pro ízení. Pi ízení musí být vase pozornost vnována pedevsím bezpecnosti silnicního provozu. RUSIVÉ VLIVY Vsechny bezdrátové pístroje mohou být citlivé na rusivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz. 6 Bezpecnost VYPNTE TAM, KDE JE POUZÍVÁNÍ PÍSTROJE ZAKÁZÁNO Dodrzujte vsechna omezení. [. . . ] Obnovení standardního nastavení Chcete-li obnovit standardní nastavení telefonu, zvolte Menu > Nastavení > Obn. a vyberte z následujících mozností: Pouze nastavení -- resetování vsech pedvolených nastavení bez odstranní osobních dat Vse -- resetování vsech pedvolených nastavení a odstranní vsech osobních dat, napíklad kontakt, zpráv, multimediálních soubor a aktivacních klíc. 42 Galerie Galerie Obsah chránný správou digitálních práv (DRM) je dodán s pidruzeným aktivacním klícem, který vymezuje vase práva k pouzívání obsahu. Je-li ve vasem pístroji obsah chránný pomocí OMA DRM, pouzijte pro zálohování aktivacních klíc i obsahu funkci zálohování programu Nokia Ovi Suite. Tento telefon podporuje systém správy digitálních práv (DRM) pro ochranu získaného obsahu. Ped získáním jakéhokoli obsahu se informujte o aktivacním klíci a podmínkách dorucení. Získání urcitého obsahu mze být zpoplatnno. Chcete-li zobrazit slozky, zvolte Menu > Galerie. Média Fotoaparát a video Vás pístroj podporuje snímání obrázk v rozlisení 1600x1200 pixel. Fotografování 1 Zvolte moznost Menu > Aplikace > Fotoaparát nebo ­ kdyz je zapnuta funkce videa ­ stisknte navigacní tlacítko vlevo nebo vpravo. Média 2 3 Vytvote kompozici snímku. Pro piblízení nebo oddálení stisknte navigacní tlacítko nahoru nebo dol. Zvolte moznost Vyfoto. . 43 Aktivování nocního rezimu, samospoust nebo fotografování v rychlé sekvenci Zvolte moznost Volby a vyberte pozadovanou moznost. Nastavení rezimu náhledu a doby Zvolte moznost Volby > Nastavení > Doba náhledu foto. . Pístroj vás mze pozádat o vybrání pístupového bodu pro pipojení k internetu. Mapy 47 Stazení map mze vyzadovat penos velkého mnozství dat v síti vaseho poskytovatele sluzeb. Informujte se u svého poskytovatele sluzeb o poplatcích za datové penosy. Pro stazení map do pístroje mzete pouzít i software pro pocítac Nokia Map Loader. Informace o instalaci aplikace Nokia Map Loader do kompatibilního pocítace najdete na adrese www. nokia. com/maps. Zvolte moznost Menu > Aplikace > Mapy a nkterou z následujících mozností: Poslední mapa -- Otevení naposledy zobrazené mapy. Najít adresu -- Hledání konkrétní adresy. Ulozené lokality -- Nalezení místa ulozeného v pístroji. Aktuální poloha -- Zobrazení aktuální polohy v pípad, ze není k dispozici pipojení GPS. Tém vsechny digitální mapy jsou v urcitém rozsahu nepesné a neúplné. Nikdy výhradn nespoléhejte na mapy, které stáhnete pro uzívání v tomto pístroji. 48 Mapy Nokia Map Loader Aplikace Nokia Map Loader pro pocítac slouzí ke stahování map a soubor hlasové navigace z internetu. V pístroji musí být vlozena pamová karta s dostatecnou kapacitou. [. . . ] Kopii Prohlásení o shod naleznete na adrese http:// www. nokia. com/phones/ declaration_of_conformity/. Nokia, Nokia Connecting People a Navi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiované výrobky a názvy spolecností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastník. Rozmnozování, penos, rozsiování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho cásti v jakékoli form je povoleno pouze po pedchozím písemném souhlasu spolecnosti Nokia. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-22EX310

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-22EX310 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag