Návod k použití SONY IPT-DS1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY IPT-DS1. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY IPT-DS1 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY IPT-DS1.


SONY IPT-DS1 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1943 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY IPT-DS1 (386 ko)
   SONY IPT-DS1 annexe 2 (955 ko)
   SONY IPT-DS1 annexe 1 (1960 ko)
   SONY IPT-DS1 annexe 2 (955 ko)
   SONY IPT-DS1 annexe 6 (548 ko)
   SONY IPT-DS1 annexe 5 (2869 ko)
   SONY IPT-DS1 annexe 4 (955 ko)
   SONY IPT-DS1 annexe 3 (1960 ko)
   SONY IPT-DS1 DATASHEET (171 ko)
   SONY IPT-DS1 NOTES ON USE (161 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY IPT-DS1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] V pípad jakýchkoliv zálezitostí týkajících se opravy nebo záruky se prosím obrate na kontaktní adresy uvedené v samostatné servisní nebo zárucní dokumentaci. Pozor Elektromagnetická pole urcitých frekvencí mohou ovlivovat obraz a zvuk tohoto zaízení. Likvidace starých elektrických a elektronických zaízení (platí v zemích Evropské unie a dalsích evropských zemích se systémem tídného odpadu) Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, ze s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s bzným domovním odpadem. Místo toho je teba tento výrobek odnést na píslusné sbrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zaízení. Zajistním správné likvidace výrobku pedejdete mozným negativním vlivm na zivotní prostedí a lidské zdraví, které se mohou v opacném pípad projevit jako dsledek nesprávné manipulace pi likvidaci tohoto výrobku. Recyklace materiál pispívá k ochran pírodních zdroj. [. . . ] Pokud se zbývající kapacita baterií jest více snízí, bude indikátor B blikat rychleji a zaízení se automaticky pepne do pohotovostního rezimu. 18-CZ Indikátory Indikátory budou v závislosti na stavu zaízení svítit nebo blikat níze uvedeným zpsobem. Indikátor A (bílý) (vpedu a na bocních stranách) Stav indikátoru Svítí Jedno bliknutí Pomalé blikání Stav zaízení Automatické fotografování Pi poízení fotografie Inicializace Dokoncování operace Rezim MENU (Nabídka) Nízká zbývající kapacita baterií Zavená krytka objektivu Rychlé blikání Indikátor B (cervený) (na bocních stranách) Stav indikátoru Svítí Stav zaízení Pohotovostní rezim (pouze pokud je pipojen samostatn prodávaný síový adaptér) Nízká zbývající kapacita baterií Neobvyklý stav Nízká zbývající kapacita baterií Pomalé blikání Rychlé blikání 19-CZ Upevnní vaseho fotoaparátu k tomuto zaízení Ped upevnním fotoaparátu Zkontrolujte následující: Zda je volná kapacita vnitní pamti a pamové karty , , Memory Stick Duo" dostatecná. Ujistte se, ze je nastavení data/casu na vasem fotoaparátu provedeno správn. Podrobné informace - viz návod k obsluze fotoaparátu. Poznámky Pro uzivatele modelu DSC-WX1 Ped upevnním fotoaparátu k tomuto zaízení zkontrolujte nastavení blesku na fotoaparátu. Po upevnní fotoaparátu nebude mozné nastavení zmnit. Zpsob upevnní vaseho fotoaparátu k tomuto zaízení V tomto návodu k obsluze je popsán zpsob pouzití tohoto zaízení s modelem DSCTX1. V pípad pouzití jiného modelu fotoaparátu se mohou uvedená vyobrazení lisit od skutecnosti. Vyrovnejte výstupek pro fotoaparát se stativovým závitem a vícefunkcní konektor s vícefunkcním konektorem na spodní stran fotoaparátu. Nasate fotoaparát ve svislém smru na horní díl drzáku. 20-CZ Rady Ujistte se, ze jsou výstupek pro fotoaparát a vícefunkcní konektor zcela zasunuty v závitovém otvoru, resp. vícefunkcním konektoru vaseho fotoaparátu. Odejmutí fotoaparátu Podrzte naklápcí rameno tohoto zaízení a zvednte fotoaparát. Poznámky Pi vyjímání fotoaparátu jej vzdy zvednte ve svislém smru vci naklápcímu ramenu. Pi násilném vyjmutí fotoaparátu v úhlu nebo pi jeho posouvání do stran mze dojít k poskození fotoaparátu. Rady Pokud je vás fotoaparát naklonn v takovém úhlu, ze je obtízné jej odejmout, vypnte jej a nastavte pepínac ON/OFF (Zapnutí/vypnutí napájení) na tomto zaízení do polohy ON (Zapnuto). Pokud není pipojen síový adaptér nebo AV kabel: No Limit (Bez omezení) 180° 90° Zaízení se mze otácet bez omezení, aby bylo umoznno sledování objekt bhem automatického fotografování. Zaízení se otácí o 180 stup z výchozí (stedové) polohy (90 stup nalevo a napravo od stedu). Zaízení se otácí o 90 stup z výchozí (stedové) polohy (45 stup nalevo a napravo od stedu). Symbol pedstavuje výchozí nastavení. V následujících pípadech se obnoví výchozí (stedová) poloha otácení: pi zapnutí zaízení, pi zmn úhlu otácení, pi zvednutí zaízení a jeho optovném umístní. Rady Pokud zmníte výchozí nastavení, zobrazí se na obrazovce rezimu automatického fotografování ikona nastavené moznosti. Pokud je pipojen síový adaptér nebo AV kabel: 180° Zaízení se otácí o 180 stup z výchozí (stedové) polohy (90 stup nalevo a napravo od stedu) bhem automatického fotografování. Zaízení se otácí o 90 stup z výchozí (stedové) polohy (45 stup nalevo a napravo od stedu). 90° Symbol pedstavuje výchozí nastavení. Poznámky Nelze vybrat nastavení [No Limit] (Bez omezení). Vete kabel tak, aby se mohlo zaízení voln otácet. Síový adaptér a video kabel je prodáván samostatn. Podrobné informace - viz strana 29. Rady Pokud zmníte výchozí nastavení, zobrazí se na obrazovce rezimu automatického fotografování ikona nastavené moznosti. 26-CZ Nastavení frekvence fotografování Frekvenci fotografování mzete nastavit následovn: High (Vysoká) Vysoká frekvence fotografování. Bude poízen malý pocet fotografií. Standard (Standardní) Low (Nízká) Symbol pedstavuje výchozí nastavení. Rady Pokud zmníte výchozí nastavení, zobrazí se na obrazovce rezimu automatického fotografování ikona nastavené moznosti. Nastavení blesku Blesk mzete nastavit následovn: Auto (Automaticky) Off (Vypnuto) Automatické pouzívání blesku podle okolních podmínek. Vypnutí blesku. Symbol pedstavuje výchozí nastavení. Poznámky Pro uzivatele modelu DSC-WX1 Ped upevnním fotoaparátu k tomuto zaízení zkontrolujte nastavení blesku na fotoaparátu. [. . . ] Píznak Indikátor A rychle bliká bíle. Pícina/esení Bylo dosazeno maximálního poctu snímk, které lze na fotoaparát zaznamenat. Odejmte fotoaparát z tohoto zaízení a vymazte nkteré snímky. Fotoaparát nebo zaízení bylo vystaveno psobení síly a doslo k zastavení otácení (napíklad tlacíte vasí rukou na zaízení, drzíte naklápcí rameno zaízení nebo je otácení zaízení blokováno jiným pedmtem). Vypnte toto zaízení, odstrate problém a opt zaízení zapnte. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY IPT-DS1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY IPT-DS1 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag