Návod k použití SONY ICF-CD7000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY ICF-CD7000. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY ICF-CD7000 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY ICF-CD7000.


SONY ICF-CD7000 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (463 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY ICF-CD7000 (700 ko)
   SONY ICF-CD7000 (702 ko)
   SONY ICF-CD7000 annexe 1 (3926 ko)
   SONY ICF-CD7000 annexe 2 (700 ko)
   SONY ICF-CD7000 annexe 3 (584 ko)
   SONY ICF-CD7000 DATASHEET (344 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY ICF-CD7000

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-899-053-31(1) FM/AM Radiobudík s CD pehrávacem Návod k obsluze Dream Machine je obchodní znacka spolecnosti Sony Corporation. ICF-CD7000 2007 Sony Corporation Tlacítko PRESET TUNING 3 je opateno hmatovým bodem. Tlacítko CD je opateno hmatovým bodem. Drátová anténa pro pásmo FM Síový napájecí kabel SNOOZE/BRIGHTNESS (Zdímnutí/Jas) Vestavný audio kabel Prostor pro baterii AUDIO IN (Audio vstup) VOLUME (Hlasitost) +/­ PUSH OPEN/CLOSE (Stiskem otevít/Uzavít) Tlacítko VOLUME + je opateno hmatovým bodem. CZ Stlacte Nadzvednte prstem VAROVÁNÍ Aby nedoslo k pozáru nebo zasazení elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj desti ani vlhkosti. Neotevírejte skíku pístroje, jinak mze dojít k zasazení elektrickým proudem. Opravy pístroje smí provádt pouze osoby s odpovídající kvalifikací. Neinstalujte tento pístroj do stísnného prostoru jako je nap. [. . . ] Standardní cas zacíná: ve 4:00 ráno, poslední nedli v íjnu. Stisknte tlacítka OFF ALARM-RESET a TIMEZONE a podrzte je tak dlouho, dokud neuslysíte dv krátká pípnutí. Rozsvítí se údaj , , " a na nkolik sekund se zobrazí zpráva , , On" (Zapnuto); pak se cas zmní na letní cas. Pro deaktivaci funkce letního casu stisknte tlacítka OFF ALARM-RESET a TIMEZONE a podrzte je tak dlouho, dokud opt neuslysíte dv krátká pípnutí. Na displeji se na nkolik sekund zobrazí zpráva , , OFF" (Vypnuto) a pak údaj , , " zhasne. Zmna na indikaci letního casu Nastavení jasu podsvícení a osvtlení Stiskem tlacítka SNOOZE/BRIGHTNESS mzete nastavit úrove jasu podsvícení a osvtlení. Úrove jasu podsvícení se mní spolecn s úrovní jasu osvtlení. Manuální nastavení hodin 1 2 3 4 5 Pipojte pístroj k síti. Stisknte tlacítko CLOCK/DATE a podrzte jej tak dlouho, dokud se neozve krátké pípnutí. Na displeji zacne blikat rok. Vysoká Vysoká Nízká Vypnuto Horní údaj: Úrove podsvícení Dolní údaj: Úrove osvtlení Stední Nízká Opakovaným stiskem tlacítka TUNETIME SET + nebo ­ nastavte rok. Opakováním krok 3 a 4 nastavte msíc, den, hodinu a minutu a pak stisknte tlacítko CLOCK/ DATE. Ozvou se dv krátká pípnutí a zacnou se pocítat sekundy (od nuly). Bhem doby, kdy je slyset zvuk budíku, nelze tlacítko SNOOZE/BRIGHTNESS pro zmnu jasu displeje pouzívat. Lze jej vsak pouzít pro aktivaci funkce SNOOZE. Poznámky Nastavování hodin se zrusí, jestlize v jeho prbhu stisknete tlacítko OFF ALARM-RESET. Pokud bhem nastavování hodin po dobu piblizn 1 minuty nestisknete zádné tlacítko, rezim nastavování hodin se zrusí. Zobrazení roku a data Stisknte jednou tlacítko CLOCK/DATE pro zobrazení data; dalsím stiskem tohoto tlacítka bhem 2 sekund mzete zobrazit rok. Po kazdém stisku tohoto tlacítka se následujícím zpsobem zmní rezim pehrávání: Indikace na displeji Zádná Rezim pehrávání (normální pehrávání) , , REP 1" (opakování jedné skladby) Jedna skladba se opakovan pehrává. (opakování vsech skladeb) Vsechny skladby se pehrávají opakovan. , , SHUFFLE" (náhodné pehrávání) Vsechny skladby se pehrají jednou v náhodném poadí. (náhodné opakované pehrávání) Vsechny skladby se pehrávají opakovan v náhodném poadí. , , SHUFFLE REP" , , REP" Poslech rozhlasového vysílání --Manuální ladní 1 2 Stisknte tlacítko RADIO ONBAND pro zapnutí radiopijímace. Na displeji se zobrazí zpráva , , RADIO". Opakovaným stiskem tlacítka RADIO ONBAND vyberte pozadované pásmo. Po kazdém stisku tohoto tlacítka se následujícím zpsobem zmní pásmo: Vsechny skladby se pehrají jednou. Pi pouzití rezimu pedvoleb FM1 nebo FM2 mzete poslouchat radiopijímac v libovolném rezimu (viz cást , , Ukládání oblíbených stanic na pedvolby"). 3 Pomocí tlacítka TUNETIME SET + nebo ­ nalate stanici. Pokud bhem ladní dosáhnete minimální frekvence v daném pásmu, ozvou se dv krátká pípnutí. 4 Pomocí ovladace VOLUME + nebo ­ upravte hlasitost. Kdyz po nalezení pozadované stanice uvolníte stisk tlacítek TUNETIME SET + nebo ­, obnoví se na displeji po uplynutí 10 sekund zobrazení aktuálního casu. Chcete-li zkontrolovat frekvenci naladné stanice, stisknte tlacítko RADIO ONBAND - frekvence se na piblizn 10 sekund zobrazí na displeji. Pro vynutí radiopijímace stisknte tlacítko OFF ALARMRESET. CZ Zlepsení píjmu rozhlasového vysílání FM: AM: Plným rozvinutím drátové antény pro pásmo FM zvyste citlivost píjmu. Otácením pístroje ve vodorovném smru najdte polohu, pi které je píjem optimální. Feritová tycová anténa je vestavná v pístroji. Na displeji se frekvence zobrazí na dobu piblizn 10 sekund; poté se obnoví zobrazení aktuálního casu. Pro ulození dalsí stanice na pedvolbu tento postup zopakujte. Chcete-li stanici ulozenou na pedvolb zmnit, nalate pozadovanou stanici, stisknte pozadované tlacítko PRESET TUNING (1 az 5) a podrzte jej tak dlouho, dokud neuslysíte dv krátká pípnutí. Nová stanice nahradí stanici, která byla tlacítku PRESET TUNING pvodn piazena. Za následujících podmínek mze dojít k rusení píjmu rozhlasového vysílání: Kdyz je pístroj umístn na ocelovém stole nebo kovovém povrchu. Kdyz je pístroj umístn v blízkosti kovového povrchu (nap. [. . . ] Maximální délka casu funkce snooze je 60 minut. 1 CZ ALARM OFF (Budík vypnutý)-- Stiskem tlacítka ALARM A nebo B deaktivujte nastavení budíku. Po uplynutí 60 minut se budík z disku CD, radiobudík nebo bzucákový budík automaticky vypne. Nastavení casovace vypnutí Casovac vypnutí umozuje, abyste bhem usínání poslouchali hudbu z disku CD, radiopijímace nebo vstupu AUDIO IN. Po uplynutí pedem nastavené doby se CD pehrávac, radiopijímac nebo vstup AUDIO IN automaticky vypne. Bhem pehrávání disku CD, poslechu radiopijímace nebo pehrávání z doplkového zaízení stisknte tlacítko SLEEP. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY ICF-CD7000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY ICF-CD7000 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag