Návod k použití SONY ICD-P530F

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY ICD-P530F. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY ICD-P530F bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY ICD-P530F.


SONY ICD-P530F : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (677 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY ICD-P530F (1435 ko)
   SONY ICD-P530F (1434 ko)
   SONY ICD-P530F annexe 1 (1439 ko)
   SONY ICD-P530F annexe 2 (1439 ko)
   SONY ICD-P530F DATASHEET (397 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY ICD-P530F

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-097-349-12 (1) Zacínáme Základní ovládání IC rekordér Návod k obsluze Záznamy majitele Císlo modelu je umístno na zadní stran pístroje a výrobní císlo je umístno uvnit prostoru pro baterie. Výrobní císlo pístroje si prosím poznacte do uvedeného místa. Tato císla prosím pouzijte, kdykoli se budete v souvislosti s tímto pístrojem obracet na svého prodejce Sony. Císlo modelu ICD-P530F Výrobní císlo Rzné rezimy záznamu Pehrávání/Mazání Editace zpráv Poslech rádia Pouzívání funkcí nabídky Pouzívání IC rekordéru s pocítacem Odstraování problém Dalsí informace ICD-P530F © 2007 Sony Corporation Likvidace starých elektrických a elektronických zaízení (Platné v zemích Evropské unie a v dalsích evropských zemích se systémy sbru tídného odpadu) Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, ze s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s bzným domovním odpadem. [. . . ] nebo > + vyberte , , MOVE" (Pesunout) a stisknte tlacítko NxPLAY/STOP. Indikátor cílové slozky bude blikat. 33 CZ 4 Stisknte tlacítko ­ . nebo > + pro výbr slozky, do které chcete zprávu pesunout. 5 Stisknte tlacítko NxPLAY/STOP. Zpráva se pesune do cílové slozky. 6 Stisknte tlacítko xSTOP pro ukoncení rezimu nabídky. Zrusení pesunu zprávy (zpráv) Ped krokem 5 stisknte tlacítko xSTOP. P Poznámka Funkce pro pesun nekopíruje (neduplikuje) zprávu do jiné slozky. Po pesunutí zprávy do jiné slozky je zpráva v pvodní slozce vymazána. 34 CZ Poslech rádia 2 Nalate stanici. Opakovaným stiskem tlacítka ­ . nebo > + a podrzte jej tak dlouho, dokud se nezacnou na displeji mnit císla udávající frekvenci. IC rekordér automaticky prohledává rozhlasové frekvence a po nalezení stanice, jejíz píjem je cistý, se vyhledávání zastaví. Pokud nemzete naladit zádnou stanici, zmte opakovaným stiskem tlacítka ­ . Pokud je naladná stanice jiz ulozena na pedvolb, zobrazí se císlo pedvolby. P Poznámka Kabel sluchátek slouzí zárove jako FM anténa a proto pi poslechu rozhlasového vysílání pipojte sluchátka. Poslech rozhlasových stanic v pásmu FM FM zXREC/PAUSE xSTOP Poslech rádia ­ . /> + Zobrazení na displeji se mze v nkterých regionech lisit od toho, které je uvedeno na obrázku. 1 Stiskem tlacítka , , FM" aktivujte rezim FM radiopijímace. 35 CZ Pepínání výstupu FM radiopijímace mezi reproduktor a sluchátka Pokud jsou pi píjmu FM stanice nebo nahrávání FM stanice pipojena sluchátka, mzete stisknutím tlacítka , , FM" na déle nez 1 sekundu pepínat zvukový výstup z reproduktoru nebo sluchátek. Zvuk pak bude pehráván bu z reproduktoru, nebo sluchátek. Ukládání rozhlasových stanic FM na pedvolby FM NxPLAY/STOP Záznam vysílání stanice FM 1 Stisknutím tlacítka , , FM" aktivujte rezim FM. 2 Nalate stanici, ze které chcete nahrávat. 3 Stisknte tlacítko zXREC/PAUSE pro spustní záznamu. 4 Stisknte tlacítko xSTOP pro zastavení záznamu. Zobrazení na displeji se mze v nkterých regionech lisit od toho, které je uvedeno na obrázku. Do pamti IC rekordéru mzete ulozit az 25 stanic v pásmu FM. 36 CZ 1 Stisknutím tlacítka , , FM" aktivujte rezim FM radiopijímace. 2 Nalate stanici a ulozte ji na pozadované císlo pedvolby. Stisknte tlacítko NxPLAY/STOP a podrzte jej tak dlouho, dokud nezacne na displeji blikat císlo pedvolby. Stanice se po 3 sekundách ulozí do pamti. Automatické ukládání rozhlasových stanic FM na pedvolby MENU/DISPLAY FM NxPLAY/STOP xSTOP Poslech rádia ­ . /> + Zobrazení na displeji se mze v nkterých regionech lisit od toho, které je uvedeno na obrázku. V nabídce pedvoleb mzete automaticky ulozit az 25 stanic v pásmu FM. 37 CZ 1 Stisknutím tlacítka , , FM" aktivujte rezim FM radiopijímace. 2 V nabídce spuste funkci pro automatické ulození stanic na pedvolby. 1 Stisknte na déle nez 1 sekundu Naladní pedvolby rozhlasové stanice tlacítko MENU/DISPLAY tak, aby se na displeji zobrazila zpráva , , AUTO- P" (Aut. nebo > + vyberte , , YES" (Ano) a stisknte tlacítko NxPLAY/STOP. FM xSTOP IC rekordér automaticky vyhledá frekvence rozhlasových stanic a ulozí stanice do pamti od nejnizsí frekvence po nejvyssí. 4 Stisknte tlacítko xSTOP pro ukoncení rezimu nabídky. Jestlize není pístroj v rezimu zastaveno pouzíván déle nez 3 sekundy, zobrazí se na displeji aktuální cas. ­ . /> + Zobrazení na displeji se mze v nkterých regionech lisit od toho, které je uvedeno na obrázku. 38 CZ 1 Opakovan stisknte tlacítko , , FM" tak, aby se na displeji zobrazilo , , [P]". z Rada Opakovaným stiskem tlacítka FM lze pepínat mezi manuálním ladním (zobrazí se , , P") a ladním podle císla pedvolby (zobrazí se , , [P]"). Mazání rozhlasových stanic FM ulozených na pedvolbách 2 Nalate stanici. 1 Opakovaným stiskem tlacítka ­ . nebo > + zobrazte na displeji FM NxPLAY/STOP pozadované císlo pedvolby. 2 Stisknte tlacítko xSTOP pro vypnutí pijímace rozhlasového vysílání v pásmu FM. ­ . /> + Poslech rádia Zobrazení na displeji se mze v nkterých regionech lisit od toho, které je uvedeno na obrázku. 39 CZ 1 Opakovan stisknte tlacítko , , FM" tak, aby se na displeji zobrazilo , , [P]". Pepínání citlivosti FM radiopijímace 2 Opakovaným stiskem tlacítka ­ . nebo > + zobrazte na displeji císlo pedvolby, kterou chcete smazat. 1 Stisknutím tlacítka , , FM" aktivujte rezim FM. 2 Stisknte na déle nez 1 sekundu tlacítko MENU/DISPLAY tak, aby se na displeji zobrazila zpráva , , AUTOP" (Aut. ukládání na pedvolby). 3 Smazte císlo pedvolby. 1 Na déle nez 1 sekundu stisknte tlacítko NxPLAY/STOP. Na displeji bude blikat císlo pedvolby a zpráva , , ERASE" (Smazat). Císlo pedvolby stanice se zmní na , , - -". 3 Stiskem tlacítka ­ . [. . . ] Detailní informace získáte pímo u prodejce. Design a technické údaje se mohou zmnit bez pedchozího upozornní. Obchodní znacky · Microsoft, Windows, Outlook, DirectX jsou · · · · · · · · · · · registrované obchodní znacky nebo obchodní znacky spolecnosti Microsoft Corporation v USA anebo dalsích zemích. Apple a Macintosh jsou obchodní znacky spolecnosti Apple Computer Inc. , registrované v USA a dalsích zemích. Pentium je registrovaná obchodní znacka spolecnosti Intel Corporation. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY ICD-P530F

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY ICD-P530F bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag