Návod k použití SONY ICD-P520

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY ICD-P520. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY ICD-P520 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY ICD-P520.


SONY ICD-P520 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1830 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY ICD-P520 (1208 ko)
   SONY ICD-P520 annexe 1 (1323 ko)
   SONY ICD-P520 (1171 ko)
   SONY ICD-P520 (1193 ko)
   SONY ICD-P520 annexe 3 (1232 ko)
   SONY ICD-P520 annexe 1 (1174 ko)
   SONY ICD-P520 annexe 4 (1174 ko)
   SONY ICD-P520 annexe 5 (2403 ko)
   SONY ICD-P520 annexe 2 (2315 ko)
   SONY ICD-P520 DATASHEET (385 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY ICD-P520

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pro získání dalsích informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím, místní orgány státní správy, místní firmu zabezpecující likvidaci a sbr odpad nebo prodejnu, v níz jste výrobek zakoupili. Pouzitelné píslusenství: Sluchátka Nakládání s nepotebnými bateriemi (platí v Evropské unii a dalsích evropských státech vyuzívajících systém oddleného sbru) Tento symbol umístný na baterii nebo na jejím obalu upozoruje, ze s baterií opatenou tímto oznacením by se nemlo nakládat jako s bzným domácím odpadem. Správným nakládáním s tmito nepotebnými bateriemi pomzete zabránit mozným negativním dopadm na zivotní prostedí a lidské zdraví, k nímz by mohlo docházet v pípadech nevhodného zacházení s vyazenými bateriemi. Materiálová recyklace pomze chránit pírodní zdroje. [. . . ] Pokud cas spustní budíku nastane bhem nahrávání, zazní budík na dobu 10 sekund az po ukoncení nahrávání a poté bude zahájeno pehrávání. Kdyz nastane cas budíku, bude na displeji blikat ikona , , ". CZ Pokud bhem nahrávání nastane cas pro více nastavených budík, bude pehrán pouze první záznam. Nastane-li cas budíku, kdyz je jednotka v rezimu nabídky, spustí se budík a rezim nabídky bude ukoncen. Jestlize vymazete záznam, jehoz pehrání jste nastavili s budíkem, bude nastavení budíku zruseno. Pokud rozdlíte záznam nastavený s budíkem, pehrávání se zastaví v míst rozdlení záznamu. Hlasitost pehrávání mzete nastavit pomocí ovladace VOL. Pokud cas spustní budíku nastane bhem mazání, zazní budík na dobu 10 sekund az po ukoncení mazání a poté bude zahájeno pehrávání. Nastavení budíku není po dokoncení pehrávání budíku zruseno. Chcete-li nastavení budíku zrusit, postupujte podle pokyn níze. Zrusení nebo zmna nastavení budíku 1 Vyberte záznam, jehoz pehrávání jste nastavili s budíkem, a stisknte tlacítko MENU/DISPLAY po dobu delí nez 1 sekundu, címz aktivujete rezim nabídky. aby zablikal údaj , , ON". 2 Pomocí tlacítek nebo + 3 Stisknte tlacítko PLAY/STOP, Pehávání/mazání 4 Zruení nastaveného budíku: Pomocí tlacítek nebo + pejdte na údaj , , OFF" a stisknte tlacítko PLAY/STOP. Zmna nastavení budíku: Stisknte tlacítko PLAY/STOP. Pokud pesunete záznam do jiné slozky, bude záznam v pvodní slozce smazán. CZ Pouzitífunkcenabídky Volba rezimu zobrazení Mzete vybrat rezim zobrazení pro rezimy zastavení, nahrávání a pehrávání. Pi kazdém stisknutí tlacítka MENU/ DISPLAY se rezim zobrazení zmní následujícím zpsobem: Zobrazení aktuálního casu Pokud s jednotkou neprovádíte v rezimu zastavení zádnou cinnost po dobu 3 sekund, na displeji se zobrazí aktuální cas bez ohledu na nastavení rezimu zobrazení. Pocitadlo: Uplynulá doba pehrávání/nahrávání v jednom záznamu Zbývající doba (REMAIN): V rezimu pehrávání: Údaj o zbývající dob pro jeden záznam. V rezimu zastavení a nahrávání: Údaj o zbývající dob nahrávání. Datum nahrání (REC DATE)*: Datum, kdy byl aktuální záznam nahrán. Cas nahrání (REC DATE)**: Cas, kdy byl aktuální záznam nahrán. Pí fnkce nabídky * Nejsou-li nastaveny hodiny, zobrazí se údaj , , --Y--M--D". ** Nejsou-li nastaveny hodiny, zobrazí se údaj , , --:--". CZ Vypnutí zvukového signálu BEEP ON: Pípnutí bude signalizovat operaci, která byla pijata. BEEP OFF: Nezazní zádné pípnutí, pouze budík a casovac. . Zmna rezimu nahrávání HQ: Mzete nahrávat zvuk vysoké kvality (monofonní zvuk). SP: Mzete nahrávat zvuk stední kvality (monofonní zvuk). LP: Mzete nahrávat záznam vtsí délky (monofonní zvuk). 1 Stisknte a pidrzte tlacítko MENU/DISPLAY po dobu delí nez 1 s, dokud se na displeji nezobrazí zpráva , , MODE". vyberte moznost , , BEEP ON (nebo OFF)" a stisknte tlacítko PLAY/ STOP. Bude blikat údaj , , ON" nebo , , OFF". 1 Stisknte a pidrzte tlacítko MENU/ 2 Pomocí tlacítek nebo + DISPLAY po dobu delí nez 1 s, dokud se na displeji nezobrazí zpráva , , MODE". [. . . ] Neinstalujte software , , Memory Stick Voice Editor" a Digital Voice Editor verze 2x po instalaci softwaru Digital Voice Editor. Aplikace Digital Voice Editor nemusí pracovat správn. 1 esení blm CZ Doplkovéinformace Hluk Bezpecnostní informace Napájení Jednotku napájejte pouze stejnosmrným naptím 3 V. Nepouzívejte pístroj bhem ízení automobilu, pi jízd na kole nebo obsluze jakéhokoliv motorového vozidla. Nenechávejte pístroj v blízkosti zdroj tepla nebo na místech vystavených pímému slunecnímu záení, pílis velkému mnozství prachu nebo mechanickým nárazm. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY ICD-P520

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY ICD-P520 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag