Návod k použití SONY ICD-MX20

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY ICD-MX20. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY ICD-MX20 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY ICD-MX20.


SONY ICD-MX20 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (822 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY ICD-MX20 (867 ko)
   SONY ICD-MX20 (1001 ko)
   SONY ICD-MX20 annexe 1 (1079 ko)
   SONY ICD-MX20 annexe 2 (761 ko)
   SONY ICD-MX20 annexe 3 (1079 ko)
   SONY ICD-MX20 DATASHEET (565 ko)
   SONY ICD-MX20 QUICK START (1079 ko)
   SONY ICD-MX20 PRODUCT BROCHURE (555 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY ICD-MX20

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] IC diktafon Návod k obsluze Záznamy majitele Typové císlo je umístno na zadní stran zaízení. Výrobní císlo je umístno v prostoru pro baterie. Zapiste výrobní císlo pístroje do níze uvedeného ádku. Tato císla budete potebovat jako reference pi komunikaci s dealerem Sony. [. . . ] Rychlost pehrávání odpovídá nastavené hodnot v menu , , DPC". (Dvakrát rychleji (+100%), nebo polovina normální pehrávací rychlosti (­50%)). Volba OFF (Vypnuto): Pehrávací rychlost je nastavena na bznou pehrávací rychlost. 15CZ Pouzití displeje Zobrazení pouze jedné nahrávky Zobrazení seznamu nahrávek (pouze v klidovém rezimu stop) 1 Ikona slozek Zobrazí ikonu slozky na displeji. V menu zvolte polozku , , Edit Folder" (upravit slozku). 7 Datum a cas nahrávky Zobrazuje rok, msíc, den a cas v hodinách a minutách aktuální nahrávky. 2 Symboly priorit Zobrazuje symboly priorit, které jsou nastaveny polozkou , , Priority" (priority) v menu. Nahrávky mzete ocíslovat podle dlezitosti záznamu. 3 Císlo záznamu/celkový pocet záznam ve slozce 4 Indikátor výstrazného signálu - alarm Pokud je alarm aktivován a nastaven, displej zobrazí indikátor alarmu. 5 Indikátor pozice pehrávání Zobrazuje jiz pehranou délku záznamu a okamzitou polohu pehrávání. 8 Indikátor opakovaného pehrávání Displej zobrazí slovo , , Repeat" (Opakovat), pokud je tato funkce nastavena v menu , , Play mode"(Pehrávání) - polozka , , One message repeat playback mode" (Opakované pehrávání jedné nahrávky). 9 Indikace zbývající kapacity pamti Zobrazuje volnou kapacitu pamti: · Bhem nahrávání se zobrazené císlo volné kapacity pamti snizuje po jednotlivých císlicích. · Jakmile zbývá pro nahrávání pouze 5 minut, kontrolka volné kapacity pamti zacne blikat . · Pokud zbývá pro nahrávání pouze 1 minuta, indikátor volné kapacity (6) bliká, bez ohledu na nastavení displeje. Zbývající cas pro nahrávání · Jakmile je pam plná, nahrávání se automaticky zastaví a displej zobrazí nápis , , FULL" (Plná) a pístroj vás upozorní zvukovou signalizací. Pro pokracování v nahrávání nejprve vymazte nepotebné zprávy. Poznámky · Pokud do pamti IC diktafonu ulozíte jiná nez zvuková data, zobrazená hodnota zbývajícího casu pro nahrávání tato data nezahrnuje. Pejete-li si zkontrolovat velikost volné pamti, zvolte polozku , , Remain" (Zbývající) v menu , , Display" (Display). · Jestlize nastavíte polozku , , BEEP" (Zvuková signalizace) na , , OFF" (Vypnuto), zvuková signalizace vás neupozorní. 6 Pocitadlo a indikátor pehraného a zbývajícího casu do konce pehrávky. Nastavený zobrazovací rezim , , Display" (v Menu) se zobrazí na displeji: Cas pehrávání nebo nahrávání: ukazuje jiz pehraný cas nahrávání nebo pehrávání pro aktuální nahrávku (Pocitadlo). Zbývající cas: ukazuje zbývající cas pehrávání aktuální nahrávky v rezimu playback (Pehrávání) a zbývající cas nahrávání v rezimech nahrávání a stop. Název: zobrazuje název slozky, pokud byl název slozce pidlen za pomoci dodávaného software Digital Voice Editor. (Nkteré znaky nebo písmena nekompatibilní se systémem pístroje nemusí být zobrazeny). CZ 0 Indikátor rezimu nahrávání Zobrazuje nastavený rezim nahrávání, nastavený polozkou , , REC" (Nahrávání) v menu: · ST: Rezim standardního stereo záznamu, · STLP: Rezim stereo záznamu s dlouhou dobou pehrávání, 16 · SP: Rezim standardního mono záznamu, · LP: Rezim mono záznamu s dlouhou dobou pehrávání. qa Indikátor funkce VOR - Voice Operated Recording (Spínání nahrávání zvukem/ hlasem) Je-li funkce , , VOR" aktivována (polozka , , ON" v menu), je funkce , , VOR" zapnuta a symbol , , VOR" je zobrazen na displeji. Pepínání mezi zobrazovacími rezimy , , Message view" (Zobrazení jednoho vzkazu) a , , List view" (Zobrazení vsech polozek seznamu) Bhem klidového rezimu stop mzete zvolit zpsob zobrazování polozek seznam a jednotlivých vzkaz (polozek). 1 2 Stisknte b (MENU). Displej zobrazí seznam s nabídkou. qs Indikátor citlivosti mikrofonu Zobrazuje nastavený rezim citlivosti mikrofonu, nastavený polozkou , , Mic Sense" (Citlivost mikrofonu) v menu: · H (vysoká): pro nahrávání na schzkách nebo v klidném, popípad rozlehlém prostedí, · L (nízká): pro nahrávání (diktování) v rusném prostedí. qd Indikátor pamové jednotky Zobrazuje aktivní pamovou jednotku: : vestavná pam IC diktafonu, : pamová karta , , Memory Stick" Stisknutím v/V nastavte symbol (preference) a potom stisknte Nx. Displej zobrazí seznam s nabídkou. 3 Stisknte v/V, a zvolte polozku , , List View" (Zobrazení vsech polozek seznamu). Stisknte Nx. Displej zobrazí nastavovací obrazovku , , List View" (Zobrazení vsech polozek seznamu). 4 qf Indikátor zbývající kapacity baterie Zobrazuje zbývající kapacitu baterie. Pokud je IC diktafon napájen ze síového adaptéru, indikátor stavu baterií není zobrazen. 5 qg Ikona zobrazené slozky Zobrazuje ikonu slozky. Zvolte polozku , , Edit Folder" (Upravit slozku) v menu. qh Seznam nahrávek /soubor Je-li v menu polozka , , List View"(Zobrazení vsech polozek seznamu) aktivována (poloha , , ON"), displej zobrazí ti nahrávky nebo soubory dat v aktivní slozce. [. . . ] Pokud pístroj opt zobrazí chybný vzkaz, karta , , Memory Stick" je pravdpodobn vadná. Zprávu není mozné rozdlit. · Není mozné rozdlit zprávu ve slozce, která obsahuje 999 zpráv. · Pokud zprávy rozdlujete casto, nemusí být IC diktafon schopen zprávy rozdlovat. Karta , , Memory Stick" je uzamcena. · Pojistka proti pepsání na kart , , Memory Stick" je pepnuta do polohy LOCK (Zamknuto). Je-li karta uzamcená, nemzete provádt úpravy soubor, ani jiné operace. Pesute pojistku do polohy , , odemknuto". Pokud displej zobrazí vzkaz Error (Chyba) Pokud se setkáte se vzkazem Error, zkuste nejdíve problém odstranit podle následujících pokyn. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY ICD-MX20

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY ICD-MX20 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag