Návod k použití SONY ICD-BX112

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY ICD-BX112. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY ICD-BX112 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY ICD-BX112.


SONY ICD-BX112 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (293 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY ICD-BX112 (1306 ko)
   SONY ICD-BX112 (1285 ko)
   SONY ICD-BX112 DATASHEET (177 ko)
   SONY ICD-BX112 READ THIS FIRST (352 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY ICD-BX112

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nahrate staré baterie novými. Tlacítko (stop) Tlacítko PLAY/STOP·ENTER* Tlacítko ­ (vyhledávání vzad/rychlý pesun vzad), + (vyhledávání vped/rychlý pesun vped) Reproduktor Konektor (sluchátka) Indikátor provozu Tlacítko ERASE Tlacítko VOL (hlasitost) ­/+* Tlacítko (opakování) A-B Tlacítko REC/PAUSE * Tato tlacítka a konektor jsou vybaveny dotykovým bodem. Ten slouzí jako referencní bod k provádní operací nebo identifikaci jednotlivých zakoncení. Ochrana proti náhodnému spustní (HOLD) Uzamknutí tlacítek Krok 4: Nastavení hodin Nez zacnete IC rekordér pouzívat, odstrate ochrannou fólii na displeji. Funkce budíku a ukládání data a casu vyzadují nastavení hodin. Pi prvním vlození baterií nebo pi vlození baterií po delsí dob, kdy nebyl IC rekordér pouzíván, se oteve obrazovka nastavení hodin a na displeji bude blikat rok. Pi vypnutí IC rekordéru dojde k automatickému nastavení IC rekordéru na pimenou úrove hlasitosti. Poslech Spustní pehrávání Nahrávání Indikátor provozu IC Recorder Návod k obsluze SET DATE Nastavte hodiny; v opacném pípad nelze nastavit budík. [. . . ] IC rekordér se zapne a bude blikat nápis , , ACCESS". ERASE Pehled soucástí a ovládacích prvk Pední strana Vypnutí napájení Pokud IC rekordér nepouzíváte, mzete zabránit rychlému vybití baterií vypnutím napájení. Tipy Pokud nebudete IC rekordér dlouhou dobu pouzívat, doporucujeme IC rekordér vypnout. Kdyz uplyne 10 minut od zapnutí IC rekordéru, aniz by se s ním cokoliv dlalo, vypne se automaticky displej. (Stisknutí jakéhokoliv tlacítka displej zapne. ) Pi nastavení funkce , , AVLS" na , , OFF" v nabídce zazní pípnutí a , , AVLS" i , , OFF" budou blikat. Stisknutím tlacítka [ PLAY/STOP·ENTER] se vrátíte k displeji v rezimu nabídky. V pípad pehrávání soubor pomocí sluchátek (nejsou soucástí dodávky) s hlasitostí, jez pekracuje urcenou úrove AVLS po stanovenou dobu, dojde k zobrazení následující zprávy a automatickému nastavení funkce , , AVLS" na , , ON". 3 Stisknte znovu tlacítko [ERASE]. Na displeji se zobrazí údaj , , ERASE" a vybraný záznam bude smazán. Po smazání záznamu se zbývající záznamy posunou a budou pecíslovány tak, aby se mezi jednotlivými záznamy nenacházely mezery. Indikace zbývající pamti Bhem nahrávání se údaj indikátoru zbývající pamti snizuje po jednotkách. Pam je tém plná. Blikání Zrusení mazání Pokud zbývající cas pamti dosáhne 10 minut, bliká poslední indikace. Pokud je zvolen rezim zobrazení zbývajícího casu nahrávání, bliká rovnz zobrazení zbývajícího casu nahrávání, pokud je zbývající cas nizsí nez 1 minuta. Displej se automaticky pepne do zobrazení zbývajícího casu. Kdyz je pam plná, nahrávání se automaticky zastaví a na displeji asi po 3 sekundy bliká údaj a , , FULL". Chcete-li pokracovat v nahrávání, nejprve vymazte nkteré záznamy. 1 Stisknte tlacítko [ (stop)] ped krokem 3 , , Výbr a smazání záznamu". Vymazání cásti jednoho záznamu Nejprve rozdlte záznam na dva záznamy a potom postupujte podle stejných krok od zacátku. Vestavný mikrofon Konektor (mikrofon)* Displej Tlacítko (slozka)/MENU Tlacítko DIVIDE Poznámky Pi pouzití vestavného reproduktoru nebo nahrávání záznamu není funkce AVLS aktivní. Chcete-li tuto funkci vypnout a pehrávat soubory s pvodní hlasitostí, pomocí nabídky nastavte , , AVLS" na , , OFF". Funkce nabídky Úprava nastavení v nabídce 1 Stisknte a podrzte tlacítko [ (slozka)/ MENU] a vstupte do rezimu nabídky. Zobrazí se okno rezimu nabídky. LED Bhem provozu zapíná nebo vypíná indikátor provozu. ON*: Bhem nahrávání nebo pehrávání indikátor provozu bu svítí, nebo bliká. OFF: Indikátor provozu nesvítí ani nebliká, a to ani bhem provozu. ON: Chcete-li nastavit budík, zvolte hodnotu , , ON" a nastavte datum, cas nebo den v týdnu, nebo zvolte pehrávání v rezimu , , DAILY". B-PLAY*: Pokud nastane cas budíku, zvolený záznam se pehraje po budíku. PLAY: Kdyz nastane cas budíku, pehraje se pouze zvolený záznam. OFF*: Nastavení budíku je vypnuto. Záznam pomocí externího mikrofonu nebo z jiných pístroj 1 Pipojte externí mikrofon nebo jiný pístroj ke konektoru (mikrofon), kdyz je IC rekordér v rezimu zastavení. Kdyz je nahrávací rezim nastavený na hodnotu , , SHQ" nebo , , HQ" a je pouzit stereofonní mikrofon, mzete zvuk nahrávat stereofonn. Pouzíváte-li jiný pístroj, pipojte výstupní zvukový konektor (stereofonní minikonektor) jiného pístroje ke konektoru (mikrofon) IC rekordéru pomocí propojovacího audiokabelu (není soucástí dodávky). [. . . ] 25 min. Manipulace 1 Pi nahrávání stisknte tlacítko [DIVIDE]. Na displeji bude blikat nápis , , DIVIDE" a císlo nového záznamu a do bodu, kdy jste stiskli tlacítko, bude pidáno císlo nového záznamu. Záznam se nahraje jako dva záznamy, nahrávání ale pokracuje bez zastavení. Záznam 1 Záznam 2 Záznam 3 Záznam je rozdlen. Záznam 2 a Záznam 3 se nahrávají bez zastavení. 8 Stisknutím tlacítka [ (stop)] ukoncete nahrávání. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY ICD-BX112

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY ICD-BX112 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag