Návod k použití SONY ICD-B500

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY ICD-B500. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY ICD-B500 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY ICD-B500.


SONY ICD-B500 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (717 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY ICD-B500 (794 ko)
   SONY ICD-B500 (622 ko)
   SONY ICD-B500 (623 ko)
   SONY ICD-B500 annexe 3 (720 ko)
   SONY ICD-B500 annexe 1 (623 ko)
   SONY ICD-B500 annexe 2 (623 ko)
   SONY ICD-B500 DATASHEET (385 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY ICD-B500

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] BZacínáme BZákladní cinnosti Výbr citlivosti mikrofonu Krok 1: Vlození baterií Výmna baterií Nahrávání záznam Indikátor baterie na displeji ukazuje stav baterie. ", baterie jsou Jestlize bliká , , vybité a IC rekordér pestane fungovat. Zivotnost baterie*(pi nepetrzitém pouzívání) V rezimu HQ Nahrávání: Pehrávání**: Pibl. 7, 5 hod. 1 Poznámka k nahrávání Pokud bhem nahrávání na pístroj nechtn skrábnete nebo se o nj otete (napíklad prstem), mze být zaznamenán sum. 1 IC Recorder Vysute a zvednte kryt prostoru baterie. Do kazdé ze cty slozek (A, B, C a D) mzete nahrát az 99 záznam. [. . . ] (Pokud se chcete v rezimu záznamy zastavení peskakovat záznamy spojit, pidrzte tlacítko stisknuté. ) 3 Abyste vybrali pozadovanou slozku, stisknte ­ . nebo >+ a poté stisknte NxPLAY/STOP. 1 Tip Tento IC rekordér nemá hlavní spínac zap/vyp. Displej zstává stále zobrazen. 4 Pro opustní rezimu menu stisknte xSTOP. Aktuální slozka Zdroj napájení Chcete-li vypnout napájení, pesute v rezimu zastavení pepínac HOLD ve smru sipky. Chcete-li zapnout napájení, pesute pepínac HOLD ve smru opacnm k sipce a pot stisknte libovoln provozní tlacítko. Mazání záznam Ulozené záznamy lze mazat postupn nebo je mozno smazat najednou vsechny záznamy ve slozce. Mjte na pamti, ze po smazání záznamu jej jiz nelze obnovit. BRzné zpsoby nahrávání BOstatní funkce Pidání nahrávání k díve nahranému záznamu K pehranému záznamu mzete pidat nahrávku. Pidaná nahrávka bude umístna za stávající záznam a pocítána jako soucást záznamu. V prbhu pehrání Záznamu 3 Rozdlení záznamu V prbhu nahrávání nebo pehrávání mzete záznam rozdlit, címz je záznam rozdlen na dva a rozdlenému záznamu je pidleno nové císlo záznamu. Pokud poizujete dlouhý záznam, jako napíklad jednání, mzete rozdlením záznamu snáze nalézt bod, který chcete pehrát. Záznam mzete rozdlovat, dokud pocet záznam ve slozce nedosáhne poctu 99. Pehrávání záznamu v pozadovaném case s budíkem Rekordér lze nastavit tak, aby se v pozadovaném case spustil budík a zacal pehrávat vybraný záznam. Pokud v kroku 6 zvolíte , , B-ONLY", spustí se pouze zvuk budíku a nikoli pehrávání. Zrusení nastavení budíku ped zahájením pehrávání Bhem doby, kdy je vydáván zvuk budíku, stisknte tlacítko xSTOP. Pehrávání budíku mzete zastavit, i kdyz je aktivní funkce HOLD. Poznámky · Budík nelze nastavit, jestlize nejsou nastaveny hodiny nebo zvolená slozka neobsahuje zádný záznam (po stisknutí DISPLAY/MENU v kroku 2 IC rekordér neumozní rezim nastavení budíku). · Jestlize se pokusíte nastavit budík pro pehrání záznamu v case nastaveném díve pro jiný záznam, zobrazí se , , PRE SET", zabraující novému nastavení. · Jestlize se pokusíte nastavit budíku na cas ped skutecným casem, zobrazí se na displeji , , BACKD" a nebudete moci nastavit budík. · Jestlize se cas budíku bude shodovat s casem, kdy bude pehráván jiný záznam s budíkem, pehrávání se zastaví a bude pehráván nový záznam. · Pokud cas spustní budíku nastane bhem nahrávání, budík zazní na 10 vtein po ukoncení nahrávání a spustí se pehrávání. · Jestlize se v prbhu nahrávání spustí více nez jeden budík, bude pehrán pouze první záznam. · Nastane-li cas budíku a IC rekordér je v rezimu menu, spustí se budík a rezim menu se zrusí. · Jestlize smazete záznam, který jste nastavili pro pehrávání s budíkem, nastavení budíku bude zruseno. · Jestlize rozdlíte zprávu s nastaveným budíkem pehrávání, pehrávání se zrusí v míst, kde jste záznam rozdlili. · Mzete nastavit hlasitost pehrávání pomocí ovládace VOL. · Pokud cas spustní budíku nastane bhem mazání, budík zazní na 10 vtein po ukoncení mazání a spustí se pehrávání. · Nastavení budíku se nezrusí ukoncením budíku pehrávání. [. . . ] nebo >+, címz zvolíte den v týdnu. Pro pehrání ve stejném case kazdý den Poznámky * Vedle ovladace je dotykový bod, který ukazuje smr zesílení hlasitosti. · Doporucujeme, abyste provedli zkusební nahrávku, címz zkontrolujete zapojení a ovládání hlasitosti. · Zapojení jiného zaízení nez Sony viz návod k obsluze zaízení. 1 Kdyz je IC rekordér vypnutý, vyberte záznam, který chcete pesunout. Volba rezimu zobrazení Máte moznost si zvolit rezim zobrazení pro rezim zastavení, nahrávání a pehrávání. Po kazdém stisknuí DISPLAY/MENU se rezim dipsleje zmní tak, jak je uvedeno níze: 1 Zobrazení aktuálního casu Jestlize IC rekordér zstane nepouzíván déle nez 3 vteiny v rezimu stop, displej bude ukazovat aktuální cas bez ohledu na nastavení rezimu zobrazení. 1 Stisknte ­ . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY ICD-B500

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY ICD-B500 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag