Návod k použití SONY ICD-B300

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY ICD-B300. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY ICD-B300 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY ICD-B300.


SONY ICD-B300 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (717 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY ICD-B300 annexe 1 (600 ko)
   SONY ICD-B300 annexe 2 (600 ko)
   SONY ICD-B300 annexe 3 (600 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY ICD-B300

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-599-592-11 (2) IC digitální diktafon Návod k obsluze Záznam majitele Typové císlo je umístno na zadní stran zaízení a výrobní císlo je umístno ve vnitním prostoru pro baterie. Zaznamenejte si výrobní císlo do níze uvedeného ádku. Tato císla prosím pouzijte, kdykoli se budete v souvislosti s tímto pístrojem obracet na svého prodejce Sony. Císlo modelu: ICD-B300 Výrobní císlo ­­­­­­­­­­­­­­­­­ ICD-B300 © 2005 Sony Corporation Informace PRODEJCE V ZÁDNÉM PÍPAD NEODPOVÍDÁ ZA PÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ POSKOZENÍ PÍSTROJE JAKÉKOLIV POVAHY. [. . . ] Pehrávání od tohoto místa obnovíte dalsím stisknutím Nx PLAY/STOP. pechod zpt na zacátek Stisknte jedenkrát ­ . . aktuální zprávy peskocení na dalsí zprávu pechod zpt na pedchozí skladby/ peskocení následujících zpráv Stisknte jedenkrát + >. (Po zastavení pidrzte tlacítko stisknuté pro plynulé peskakování zpráv. ) 9CZ Mazání zpráv Nahrané zprávy mzete mazat po jedné, nebo vsechny z jedné slozky najednou. Jakmile je jednou záznam vymazán, není mozné ho získat zpt. Mazání jednotlivých zpráv Ped mazáním Zpráva 1 Zpráva 2 Zpráva 3 Vymazte zprávu 3 Po mazání Zpráva 1 Zpráva 2 Zpráva 3 Po vymazání jedné zprávy se zbývající zprávy posunou dopedu a pecíslují tak, aby mezi nimi nevzniklo prázdné místo. Zpráva 4 Zpráva 5 Zpráva 4 Zbývající zprávy se pecíslují. 1 Bhem pehrávání zprávy, kterou chcete vymazat, stisknte ERASE nebo po zastavení stisknte ERASE na déle nez 1 vteinu. Zazní pípnutí a zacne blikat císlo zprávy a , , ERASE", zatímco se 10 krát pehraje celá zpráva. Zpráva se vymaze a zbývající zprávy se pecíslují. (Napíklad, pokud vymazete zprávu 3, zpráva 4 bude pecíslována na zprávu 3. Po ukoncení mazání se pístroj zastaví na zacátku následující zprávy. ) Zrusení mazání Stisknte x STOP ped krokem 2. Vymazání dalsích zpráv Opakujte kroky 1 a 2. Vymazání cásti zprávy Nejprve zprávu rozdlte, a potom pokracujte podle krok pro vymazání zprávy. Vymazání vsech zpráv ve slozce Napíklad: Slozka A Slozka B Prázdné místo Zpráva 1 Zpráva 2 Zpráva 1 Zpráva 2 Zpráva 3 Zpráva 3 Zpráva 1 Zpráva 2 Zpráva 3 Zrusení mazání Stisknte x STOP ped krokem 3. Prázdné místo 1 Tlacítkem DISPLAY/MENU zvolte slozku, kterou chcete vymazat. (Viz , , Volba slozky" na pední stran. ) 2 Soucasn se stisknutím x STOP, stisknte na déle nez 1 vteinu ERASE. , , ALL ERASE" bude blikat 10 vtein. 3 Bhem blikání stisknte ERASE. 10CZ Popis soucástí a ovládacích prvk Vlastní pístroj MIC (vestavný mikrofon) Konektor (mikrofon) Indikátor OPR (provoz) Displej ERASE (mazání) DISPLAY/MENU DIVIDE (rozdlení) x STOP zX REC (nahrávání) /PAUSE ­ . (zopakování/rychlé pevíjení zpt)/> + (posun/rychlé pevíjení vped) (SELECT) Reproduktor Ovladac VOL (hlasitost)* HOLD Nx PLAY/STOP (ENTER)** * Vedle ovladace je výstupek oznacující smr zvysování hlasitosti. Konektor i (sluchátka) jack Popis displeje Oznacení slozky Citlivost mikrofonu Indikátor budíku Císlo zvolené zprávy Indikátor zbývající kapacity baterie Indikátor rezimu nahrávání Indikátor REC (nahrávání) Indikátor opakovaného pehrávání Pocet zpráv ve slozce/Indikátor menu/ Pocítadlo/Indikátor zbývajícího casu/ Indikátor data nahrávání/Indikátor aktuálního casu/Zprávy Indikátor REC DATE (datum záznamu) Indikátor REMAIN (zbývající) Indikátor zbývající kapacity pamti Zezadu Prostor pro baterie Hácek pro emínek na ruku (není pilozen) 11CZ B Rzné zpsoby nahrávání Pi záznamu z jiného zaízení Pipojení záznamu k díve nahrané zpráv K práv pehrávané zpráv mzete pipojit záznam. Pipojený záznam bude umístn za aktuální zprávu a stane se soucástí této zprávy. Pi pehrávání zprávy 3 Po pipojení záznamu Zpráva 3 Zpráva 4 (mikrofon) minikonektor (monofonní) Minikonektor Propojovací EAR, audiokabel EARPHONE, v s útlumovým nebo REC OUT clenem (není (stereo nebo dodáván) mono) Kazetový magnetofon, TV, rádio apod. Zpráva 3 Zpráva 4 Pidaný záznam 2 Pro nahrávání zpráv postupujte podle krok v cásti , , Nahrávání zpráv" na pední stran. Schze ve 2 hodiny 1. prosince. v konferencní místnosti A 1 Bhem pehrávání stisknte zX REC/PAUSE na déle nez 1 vteinu. Na displeji se objeví indikace , , REC" a , , ADD" bude 3 sekundy blikat. Nový záznam bude pipojen na konec aktuální zprávy. Poznámky · Zkontrolujte, zda jsou správn pipojeny konektory. · Doporucujeme vám provedení zkusební nahrávky pro kontrolu pipojení a ovládání hlasitosti. · Pi pipojování zaízení jiné znacky nez Sony se podívejte do návodu k obsluze tohoto zaízení. 2 Pehrávání zastavíte stisknutím x STOP. Poznámky · Není mozné pidávat záznamy, pokud není dostatek volného místa v pamti. · Pipojená zpráva bude zaznamenána ve stejném rezimu nahrávání (HQ, SP, nebo LP). Automatické spoustní nahrávání v reakci na zvuk -- pokrocilá funkce VOR Funkce VOR (Voice Operated Recording - hlasem ovládané nahrávání) je aktivována. Nahrávání se spustí, jakmile pístroj detekuje zvuk a zastaví, kdyz není zádný zvuk slyset, aby se nenahrávalo ticho. Je zvoleno normální ovládání nahrávání. VOR ON: Nahrávání s externím mikrofonem nebo z jiného zaízení 1 Pipojte mikrofon typu , , plug-in-power" nebo jiné zaízení do konektoru (mikrofon). 1 Stisknte tlacítko DISPLAY/MENU na více nez jednu sekundu, az se na displeji objeví , , MODE". nebo > + pro zobrazení , , VOR" a stisknte Nx PLAY/ STOP. Bude blikat , , ON (nebo OFF)". 2 Pi záznamu s externím mikrofonem (mikrofon) minikonektor (monofonní) 3 Externí mikrofon (není dodáván) Stisknte ­ . [. . . ] nebo > + pro volbu , , ON" nebo , , OFF" a stisknte Nx PLAY/STOP. Nastavení je nyní dokonceno. 4 Stiskem x STOP opuste rezim menu. Nastavení se ulozí a zobrazí se normální obrazovka. Jestlize není pístroj pouzíván déle nez 3 vteiny, na displeji se objeví aktuální cas a vybraný rezim nahrávání. 4 Stiskem x STOP opuste rezim menu. 17CZ Zprávu není mozné rozdlit. Odstraování problém Ped tím, nez odnesete pístroj k oprav, podívejte se do následující cásti. Pokud problémy petrvávají i po provedení následujících kontrol, pozádejte prosím o pomoc nejblizsího prodejce výrobk Sony. · · · Není mozné rozdlit zprávu ve slozce, která obsahuje 99 zpráv. Pokud zprávy rozdlujete casto, nemusí být pístroj schopen zprávy rozdlovat. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY ICD-B300

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY ICD-B300 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag