Návod k použití SONY HVR-Z1E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY HVR-Z1E. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY HVR-Z1E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY HVR-Z1E.


SONY HVR-Z1E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4553 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY HVR-Z1E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-514-607-11(1) Digital HD Video Camera Recorder HVR-Z1E/Z1P Digitální HD videokamera Návod k obsluze Ped uvedením tohoto pístroje do provozu si dkladn pectte tento návod k obsluze, a ponechejte si jej ulozen pro pípadné pouzití v budoucnu. HVR-Z1E/Z1P © 2005 Sony Corporation Nejprve si pectte VAROVÁNÍ Abyste pedesli moznému pozáru nebo nebezpecí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte pístroj desti ani vlhkosti. Nerozebírejte skíku pístroje, aby nedoslo k úrazu elektrickým proudem. Veskerý servis svte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi. b Upozornní Pokud statická elektina nebo elektromagnetismus zapíciní selhání penosu dat v jeho prbhu, provete restart aplikace nebo odpojte a opt zapojte komunikacní kabel i. LINK. PRO ZÁKAZNÍKY V EVROP Pouze pro model HVR-Z1E Tento výrobek s oznacením je v souladu jak se Smrnicí EMC (89/336/EEC), tak se smrnicí pro nízkonapová zaízení (Low Voltage Directive 73/23/EEC), vydanou Komisí evropského spolecenství (Commission of the European Community). Soulad s tmito smrnicemi zajisuje kompatibilitu s následujícími evropskými normami: · EN60065 : · EN55103-1: · EN55103-2: Bezpecnost výrobku - Product Safety (pouze pro pilozený napájecí adaptér) Elektromagnetické vyzaování Electromagnetic Interference (Emise) Odolnost proti elektromagnetickému rusení - Electromagnetic Susceptibility PRO ZÁKAZNÍKY VE VELKÉ BRITÁNII Pouze pro model HVR-Z1E UPOZORNNÍ K DODANÉMU SÍOVÉMU ADAPTÉRU Pro vasi bezpecnost a pohodlí je síový napájecí kabel pístroje opaten nalisovanou zástrckou, odpovídající norm BS1363. [. . . ] Tuto moznost zvolte, chcete-li zobrazovat obraz i v hledácku, jestlize je LCD panel otevený. b Poznámka · Zvolíte-li moznost [ON], zkrátí se mírn provozní zivotnost akumulátoru. 70 Pouzívání menu Pouzívání menu (IN/OUT REC) FORMAT/DOWN CONVERT, atd. ­ REC parametr zvolen. Dostupné polozky, které je mozno nastavovat, závisí na rezimu napájení videokamery. Na obrazovce se zobrazují polozky, které mzete v této chvíli ovládat. Nedostupné polozky jsou zobrazeny sedou barvou. I N / OUT REC STBY RETURN REC FORMAT HDV1080 i REC MODE DV WIDE REC EXT REC CTRL COMPONENT i . L I NK CONV DOWN CONVERT [ MENU ] : END V menu IN/OUT REC mzete nastavovat níze uvedené polozky. Podrobnosti o volb a nastavení tchto polozek - viz cást "Volba polozek menu" (str. 58). Výchozí nastavení jsou oznacena G. Indikátory v závorkách se zobrazují, jakmile je VCR HDV/DV Volba pehrávaného signálu. Pokud je videokamera pipojena k jinému zaízení prostednictvím kabelu i. LINK, zvolte signál, který bude vstupovat/vystupovat ze zdíky HDV/DV. Bude zaznamenáván nebo pehráván zvolený signál. GAUTO · Tuto moznost zvolte pro pehrávání signál pi automatickém pepínání mezi formáty HDV a DVCAM (DV). · Pro pipojení prostednictvím rozhraní i. LINK zvolte tuto moznost pro záznam/pehrávání vstupních/výstupních signál ze zdíky HDV/DV automatickým pepínáním formát mezi HDV a DVCAM (DV). · Tuto moznost zvolte pro pehrávání signál pouze ve formátu HDV. · Pro pipojení prostednictvím rozhraní i. LINK zvolte tuto moznost pro záznam/pehrávání vstupních/výstupních signál pouze ve formátu HDV. Tuto moznost zvolte pi zapojení videokamery k pocítaci, atd. · Tuto moznost zvolte pro pehrávání signál pouze ve formátu DVCAM (DV). · Pro pipojení prostednictvím rozhraní i. LINK zvolte tuto moznost pro záznam/pehrávání vstupních/výstupních signál pouze ve formátu DVCAM (DV). Tuto moznost zvolte pi zapojení videokamery k pocítaci, atd. 97). Pouzívání menu HDV DV b Poznámka · Ped nastavením polozky [VCR HDV/DV] odpojte kabel i. LINK. V opacném pípad nemusí být pipojený televizor schopen rozpoznat video signál z videokamery. · Pokud je zvolena polozka [AUTO] a signál se pepíná mezi formátem HDV a DV, dojde ke chvilkovému perusení obrazu a zvuku. · Pokud je polozka [HDVtDV CONV] zapnuta - [ON] a polozka [AUDIO LOCK] v menu [i. LINK CONV] je nastavena na hodnotu [LOCK MODE], bude výstup obrazu následující: ­ pi nastavení [AUTO] bude signál HDV zkonvertován do uzamceného audio signálu DV; signál DV bude vystupovat beze zmny. ­ pi nastavení [HDV] bude signál HDV zkonvertován do uzamceného audio signálu DV; signál DV nebude vystupovat. , pokracování Pouzívání menu 71 ­ pi nastavení [DV] bude signál DV vystupovat beze zmny; signál HDV nebude vystupovat. · Pokud je polozka [HDVtDV CONV] zapnuta - [ON] a polozka [AUDIO LOCK] v menu [i. LINK CONV] je nastavena na hodnotu [UNLOCK MODE], bude výstup obrazu následující: ­ pi nastavení [AUTO] bude signál HDV zkonvertován do odemceného audio signálu DV; signál DV bude vystupovat beze zmny. [. . . ] 45 FORMAT LAMP (indikátor formátu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 D Dabing (kopírování). . . . . . . . . . . 90 Dálkový ovladac . . . . . . . . . . . . . . 132 DATE REC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 DATE/TIME (datum/cas). . . . . . . . . . . . 17, 52 Datový kód (DATA CODE) . . . . . 52, 81 Displej automatické diagnostiky . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Displej DISP OUTPUT . . . . . . . . . . . 81 Indikátory na displeji . . . . . . . . . . . 133 Doba pehrávání. . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Doba pechodu (TRANS TIME). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Doba záznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Dobíjení akumulátoru Akumulátor . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Pedinstalovaná baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 DOWN CONVERT . . . . . . . . . . . 75 DRUM RUN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 DV SP Viz Rezim záznamu (REC MODE) DV WIDE REC . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 DVCAM Viz Rezim záznamu (REC MODE) G Gain (zisk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Index search (vyhledání podle indexu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Index signal (indexový signál) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY HVR-Z1E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY HVR-Z1E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag