Návod k použití SONY HVR-A1E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY HVR-A1E. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY HVR-A1E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY HVR-A1E.


SONY HVR-A1E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5762 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY HVR-A1E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-639-668-12 (1) Digitální HD videokamera Návod k obsluze Ped pouzíváním tohoto pístroje si prosím pecliv pectte tento návod k obsluze a ulozte si jej pro pípadné pouzití v budoucnu. HVR-A1E/A1P © 2005 Sony Corporation Nejprve si pectte tuto cást Ped uvedením tohoto pístroje do provozu si prosím pecliv pectte tento návod k obsluze a ponechejte si jej pro pípadné pouzití v budoucnu. VAROVÁNÍ Abyste pedesli moznému pozáru nebo nebezpecí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte pístroj desti nebo vlhkosti. Likvidace starého elektrického a elektronického zaízení (Platné v zemích Evropské unie a v dalsích evropských zemích se systémy tídného odpadu) Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu indikuje, ze s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s bzným domovním odpadem. Místo toho je teba tento výrobek odnést na píslusné sbrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zaízení. Tím, ze zajistíte správnou likvidaci výrobku mzete pedejít mozným negativním následkm pro zivotní prostedí a lidské zdraví, které se mohou v opacném pípad projevit jako dsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiál pispívá k ochran pírodních zdroj. [. . . ] Posute vypínac POWER dol, aby se rozsvítil indikátor PLAY/EDIT. Nastavte polozku [DOWN CONVERT] (konverze) podle zaízení pro pehrávání (televizor atd. ) (str. 61). 2 Pipravte svj videorekordér pro záznam. Pi kopírování do videorekordéru vlozte kazetu pro záznam. Pi kopírování do DVD rekordéru vlozte disk DVD pro záznam. Pokud je vase záznamové zaízení vybaveno volicem vstup, nastavte jej na píslusný vstup (jako napíklad video vstup 1, video vstup 2 atd. ). 3 Pipojení vaseho videorekordéru Viz stránka 68, kde najdete dalsí podrobnosti o zapojení. · Nastavte polozku [DISP OUTPUT] na hodnotu [LCD PANEL] (výchozí nastavení) pi pipojení propojovacím kabelem A/V (dodávané píslusenství) (str. 65). k videokamee jako záznamového zaízení. 4 Spuste na videokamee pehrávání a na videorekordéru spuste záznam. Viz návod k obsluze vaseho záznamového zaízení, kde najdete dalsí podrobnosti. 5 Po skoncení kopírování zastavte videokameru a videorekordér. 70 Záznam obrazu z videorekordéru Na kazetu je mozno zaznamenat obraz z videorekordéru. Na médium , , Memory Stick Duo" je mozno zaznamenat scénu v podob statického snímku. Nezapomete nejprve do videokamery vlozit kazetu nebo médium , , Memory Stick Duo" pro záznam. · Pro tuto operaci budete potebovat kabel i. LINK (doplkové píslusenství). Snímky není mozno zaznamenávat z jiného konektoru, nez rozhraní HDV/DV (i. LINK). Tak napíklad není mozno správn zaznamenat obraz ve francouzské barevné norm (SECAM). Viz stránka 101, kde jsou uvedeny podrobnosti o barevných televizních systémech. · Budete-li chtít pouzít pro vstup zdroje PAL 21 pinový adaptér, budete potebovat obousmrný 21 pinový adaptér (doplkové píslusenství). Záznam videosekvencí 1 Posute vypínac POWER dol, 2 Nastavte vstupní signál videokamery. aby se rozsvítil indikátor PLAY/ EDIT. Zaízení, kompatibilní se specifikací HDV1080i AV zaízení s konektorem i. LINK Pi záznamu ze zaízení, kompatibilního s formátem HDV1080i, nastavte polozku [VCR HDV/DV] na hodnotu [AUTO]. Pi záznamu ze zaízení, kompatibilního s formátem DVCAM (DV), nastavte polozku [VCR HDV/DV] na hodnotu [DVCAM (DV)] nebo [AUTO] (str. 57). 3 Pipojení vaseho videorekordéru k videokamee jako pehrávace. · Pi pipojení kabelem i. LINK (doplkové píslusenství) bude na LCD displeji videokamery indikován formát výstupního signálu ( nebo ). (Tento se mze objevit na obrazovce zaízení pro pehrávání, nebude se vsak zaznamenávat. ) Kopírování/Editace Kvalita HD Kvalita SD do konektoru i. LINK (IEEE1394) 4 Vlozte kazetu do videorekordéru. 5 Pi záznamu obsluhujte kabel i. LINK (doplkové píslusenství) videorekordér jako pi záznamu film. [ Dotknte se polozky CTRL] [REC PAUSE]. REC do konektoru rozhraní HDV/ DV (i. LINK) : Smr signálu * Je vyzadován konektor i. LINK, který je kompatibilní se specifikací HDV1080i. 6 Spuste pehrávání videokazety na videorekordéru. Obraz, pehrávaný na pipojeném zaízení, se bude zobrazovat na LCD displeji videokamery. Pokracování 71 Záznam obrazu z videorekordéru (pokracování) 7 V míst, kde chcete zahájit 8 Ukoncete záznam. Kopírování obrázk z kazety na médium , , Memory Stick Duo" Na médium , , Memory Stick Duo" je mozno zaznamenávat statické snímky. Ujistte se, ze je ve videokamee vlozena kazeta se záznamem a médium , , Memory Stick Duo". záznam, se dotknte tlacítka [REC START]. Pi záznamu na kazetu se dotknte tlacítka (Stop) nebo [REC PAUSE]. 1 Posute vypínac POWER dol, 9 Dotknte se polozky aby se rozsvítil indikátor PLAY/ EDIT. . · Z konektoru rozhraní HDV/DV (i. LINK) není mozno zaznamenávat televizní programy. · Obraz ze zaízení DVCAM (DV) je mozno zaznamenat pouze ve formátu DVCAM (DV). · Pi pipojení pomocí kabelu i. LINK (doplkové píslusenství) mjte na pamti následující: ­ Pi pozastavení obrazu na videokamee v prbhu záznamu na videorekordér bude zaznamenaný obraz neostrý. ­ Pokud záznam pozastavíte nebo ukoncíte a budete v nm opt pokracovat, nemusí být obraz zaznamenán plynule. · Je-li na vstupu video signál s pomrem stran 4:3, bude se na displeji videokamery zobrazovat s cernými pruhy na levé a pravé stran. 2 Vyhledejte a zaznamenejte scénu, kterou chcete zaznamenat. Pro pehrání kazety stisknte tlacítko (Play) a pak, na scén, kterou chcete zaznamenat, lehce stisknte tlacítko PHOTO. Zkontrolujte výez zábru a pak tlacítko stisknte az na doraz. Záznam statických snímk · Na médium , , Memory Stick Duo" není mozno zaznamenat datový kód, ulozený na kazet. [. . . ] 45 Síový napájecí kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Slunecní clona s krytkou objektivu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Statický snímek Velikost snímku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Rychlé reference Q QUALITY (kvalita) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY HVR-A1E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY HVR-A1E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag