Návod k použití SONY HVL-F56AM

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY HVL-F56AM. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY HVL-F56AM bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY HVL-F56AM.


SONY HVL-F56AM : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (7385 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY HVL-F56AM (1471 ko)
   SONY HVL-F56AM (4210 ko)
   SONY HVL-F56AM (4208 ko)
   SONY HVL-F56AM annexe 1 (4210 ko)
   SONY HVL-F56AM annexe 2 (6489 ko)
   SONY HVL-F56AM annexe 3 (6631 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY HVL-F56AM

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Nokia tune je zvuková znaèka spoleènosti Nokia Corporation. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-200(5). [. . . ] All rights reserved. 61 Zprávy Automatické naèítání zpráv el. po¹ty mù¾e vzhledem k èetnìj¹ím datovým pøenosùm zvý¹it náklady za poskytované slu¾by. Chcete-li zru¹it odstranìní zprávy el. po¹ty z pøístroje i serveru, vyhledejte oznaèenou zprávu, která má být pøi pøí¹tím pøipojení odstranìna ( ), a zvolte mo¾nost Volby > Obnovit zprávy. Zprávy K odeslání--zprávy èekající na odeslání K odeslání je slo¾ka pro doèasné ulo¾ení zpráv, které èekají na odeslání. Stav zpráv ve slo¾ce K odeslání mù¾e být následující: Odesílá se--Je navázáno pøipojení a zpráva se odesílá. Èeká / V poøadí--Zpráva bude odeslána po odeslání zpráv stejného typu. Znovu poslat v [06] (èas)--Pøístroj se po zvolené prodlevì pokusí odeslat zprávu znovu. Chcete-li zahájit opakované odesílání okam¾itì, stisknìte tlaèítko Odeslat. Odlo¾eno--Odeslání dokumentù ve slo¾ce K odeslání mù¾ete odlo¾it. Vyhledejte odesílanou zprávu a zvolte mo¾nost Volby > Odlo¾it odeslání. Chyba--Byl dosa¾en maximální poèet pokusù o odeslání. Pokud jste se pokou¹eli odeslat textovou zprávu, otevøete zprávu a zkontrolujte správnost nastavených voleb odeslání. Pokud pøíjemce nebude zasti¾en ve stanovené lhùtì, zpráva se ze støediska zpráv vyma¾e. Zprávu odeslat jako--Tuto volbu zmìòte jen kdy¾ víte, ¾e støedisko zpráv umo¾òuje konverzi zpráv do tìchto alternativních formátù. Obra»te se na operátora sítì. Nastavení zpráv Vyplòte v¹echna pole oznaèená textem Musí být def. Postupujte podle pokynù získaných od provozovatele slu¾by. V konfiguraèní zprávì mù¾ete také získat nastavení od provozovatele slu¾by. Nìkterá nebo v¹echny støediska zpráv, pøístupové body nebo jiná nastavení mohou být v pøístroji nastavena pøedem provozovatelem slu¾by nebo operátorem sítì a vy nebudete mít mo¾nost je mìnit, vytváøet, upravovat ani odstraòovat. Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. 63 Zprávy Zobrazení zpráv na SIM kartì Textové zprávy Zprávy Primární pøipojení--Vyberte pøipojení pou¾ité pro odesílání textových zpráv: Sí» GSM nebo paketová data, pokud to sí» podporuje. pøes toté¾ stø. --Zvolte, zda chcete posílat odpovìdi pøes stejné èíslo støediska textových zpráv (slu¾ba sítì). Multimediální zprávy Stisknìte tlaèítko , zvolte mo¾nost Zprávy > Volby > Nastavení > Multimediální zpráva a vyberte z následujících mo¾ností: Velikost fotografie--Definuje velikost obrázku v multimediální zprávì. Originální (zobrazeno pouze v pøípadì, ¾e je Re¾im vytváøení MMS nastaven na S prùvodcemnebo Volný), Malá nebo Velká. Re¾im vytváøení MMS--Zvolíte-li mo¾nost S prùvodcem, pøístroj vás informuje, pokud se pokusíte odeslat zprávu, kterou nemusí pøíjemce podporovat. Zvolením mo¾nosti Omezený zajistíte, ¾e pøístroj zabrání odesílání zpráv, které nemusí být podporovány. [. . . ] V¾dy se pokuste baterii uchovat v teplotním rozsahu mezi 15°C a¾ 25°C. Pøístroj s horkou nebo chladnou baterií mù¾e doèasnì pøestat pracovat, pøesto¾e je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména pøi teplotách pod bodem mrazu. Nevhazujte baterii do ohnì, proto¾e mù¾e dojít k jejímu výbuchu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY HVL-F56AM

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY HVL-F56AM bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag