Návod k použití SONY HVL-10NH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY HVL-10NH. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY HVL-10NH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY HVL-10NH.


SONY HVL-10NH : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (992 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY HVL-10NH (338 ko)
   SONY HVL-10NH (925 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY HVL-10NH

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] V pípad jakýchkoliv zálezitostí týkajících se opravy nebo záruky se laskav obrate na kontaktní adresy uvedené ve zvlás dodávané servisní nebo zárucní dokumentaci. UPOZORNNÍ Akumulátor vymujte pouze za urcený typ. Jinak mze dojít ke vzniku pozáru nebo zranní. PRO ZÁKAZNÍKY V EVROP POZOR Elektromagnetická pole urcitých frekvencí mohou ovlivovat obraz a zvuk tohoto pístroje. Tento výrobek byl testován a bylo shledáno, ze odpovídá omezením stanoveným ve Smrnici EMC pro pouzívání propojovacích kabel kratsích nez 3 metry. Likvidace starého elektrického a elektronického zaízení (platné v zemích Evropské unie a v dalsích evropských zemích se systémy tídného odpadu) Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, ze s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s bzným domovním odpadem. Místo toho je teba tento výrobek odnést na píslusné sbrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zaízení. [. . . ] V-OUT/PANEL (Videovýstup/monitor) Data jako napíklad casový kód se zobrazují na obrazovce televizoru, LCD monitoru a v hledácku. MENU ROTATE (Posun menu) B NORMAL (Normální) Po dotyku se budou polozky menu posunovat smrem dol. OPPOSITE (Obrácen) Po dotyku se budou polozky menu posunovat smrem nahoru. z Rady · Trvá-li pohotovostní rezim pro záznam více nez piblizn 3 minuty, pestane se otácet buben a pohotovostní rezim je zrusen. To je z dvodu ochrany pásky a snízení zbytecného vybíjení akumulátoru. A. SHUT OFF (Automatické vypnutí) B 5min Pokud nebudete videokameru ovládat po dobu piblizn 5 minut, videokamera se automaticky vypne. b Poznámky · Po pipojení videokamery do síové zásuvky se polozka [A. SHUT OFF] automaticky nastaví na hodnotu [NEVER] (Nikdy). 60CZ Menu TIME/LANGU. (Cas/jazyk) Podrobnjsí informace o výbru polozek menu najdete na stran 38. Pizpsobení osobního menu Do osobního (Personal) menu mzete pidávat pozadované polozky menu a nastavení tohoto osobního (Personal) menu mzete pizpsobit pro jednotlivé polohy vypínace POWER. To je uzitecné, pokud pidáte casto pouzívané polozky menu do osobního (Personal) menu. CLOCK SET (Nastavení hodin) Viz strana 14. WORLD TIME (Svtový cas) Pi pouzití videokamery v zahranicí mzete nastavit casový rozdíl dotykem na polozku / , aby se hodiny nastavily v souladu s casovým rozdílem. Pi nastavení casové diference na hodnotu 0 se hodiny vrátí k pvodn nastavenému casu. Pidání polozky menu Pro kazdou polohu pepínace POWER mzete pidat az 28 polozek menu. Budete-li chtít pidat dalsí polozky, zruste nejprve mén dlezitou polozku menu. LANGUAGE (Jazyk) Tato polozka umozuje vybrat jazyk pouzívaný na LCD monitoru. · Pokud mezi moznostmi nenajdete svj jazyk, nabízí videokamera moznost volby jazyka [ENG[SIMP]] (zjednodusená anglictina). 1 Dotknte se t [P-MENU SET UP] t [ADD]. Pokud se pozadovaná polozka menu nezobrazuje, dotknte se / . 60min STBY Select the category. 0:00:00 END Pouzívání menu OK 2 Pro volbu kategorie menu se dotknte . 0:00:00 END a pak se dotknte OK 3 Dotknte se / pro výbr polozky menu a pak se dotknte t [YES] t . Pokud pipojíte pouze samotný kabel S VIDEO, nebude na výstupu zádný zvuk. Kopírování na jiné zaízení 1 Pipravte videokameru pro HDV*1 Pouze HDV DV [AUTO] nebo HDV [AUTO] (Automaticky) [AUTO] nebo HDV*2 [AUTO]* 3 [OFF] (Vyp) [ON HDV t DV] [OFF] (Vyp) [ON HDV t DV] ­ pehrávání. Posute vypínac POWER, aby se rozsvítil indikátor PLAY/EDIT. 2 Pi kopírování do videorekordéru vlozte kazetu pro záznam. Pi kopírování na DVD rekordér vlozte DVD pro záznam. Pokud je vase záznamové zaízení vybaveno volicem vstup, nastavte jej na píslusný vstup (jako napíklad video vstup 1, video vstup 2 atd. ). Smíchané HDV a DV HDV*1 DV DV Pouze DV [AUTO] nebo DV 64CZ 3 Ke kamee pipojte záznamové zaízení (videorekordér nebo DVD/ HDD rekordér). Dalsí podrobnosti týkající se zapojení najdete na strana 63. 4 Spuste pehrávání na videokamee a na záznamovém zaízení spuste záznam. Viz návod k obsluze vaseho záznamového zaízení, kde najdete dalsí podrobnosti. 5 Po skoncení kopírování zastavte b Poznámky · Pi kopírování na DVD rekordér z videokamery pomocí kabelu i. LINK, nemusí být mozné ovládat videokameru z DVD rekordéru, i kdyz to popisuje návod k obsluze. Chcete-li nastavit vstupní rezim na HDV nebo DV na vasem DVD rekordéru a umoznit vstup/ výstup obrazu, postupujte podle krok v cásti , , Kopírování na jiné zaízení". · Pouzíváte-li kabel i. LINK, obraz a zvuk jsou penáseny digitáln, coz zajisuje vysoce kvalitní obraz. · Máte-li pipojen kabel i. LINK, zobrazuje se formát výstupního signálu ( nebo ) na LCD monitoru videokamery. videokameru a záznamové zaízení. · V pípad pipojení kabelem A/V nastavte [TV TYPE] podle zaízení pro pehrávání (TV atd. ) (str. · Pro záznam data/casu a nastavení kamery v pípad pipojení pes dodávaný A/V kabel je nutno, aby se tyto údaje zobrazovaly na monitoru (str. · Na výstupu rozhraní HDV/DV (i. LINK) nebudou následující prvky: ­ Indikátory. [. . . ] Viz Osobní menu Q QUALITY (Kvalita) . . . . . . . . . . . . . 48 QUICK REC (Rychlý záznam). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 L LANDSCAPE (Krajina) . . . . . . . 41 LANGUAGE (Jazyk) . . . . . . . . . . . 61 LCD BL LEVEL (Úrove podsvícení LCD) . . . . 57 LCD BRIGHT (Jas LCD monitoru) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 LCD COLOR (Barva LCD monitoru) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 LCD/VF SET (Nastavení LCD monitoru/hledácku). . . . . . . . . . . . . . . 57 LP (Dlouhohrající rezim). . . . . . 56 O OLD MOVIE (Starý film). . . . 24 R REC CTRL (Ovládání záznamu). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 REC FOLDER (Slozka pro záznam). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 REC MODE (Rezim záznamu). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 REC REVIEW (Kontrola záznamu). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 REDEYE REDUC (Redukce cervených ocí) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 REMAINING (Zbývající kapacita) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 REMOTE CTRL (Dálkový ovladac) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Rozhraní HDV/DV . . . . . . . 32, 103 P PAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82, 89 Pam vynulování pocítadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 PEAKING (Zvýraznní obrys objektu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY HVL-10NH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY HVL-10NH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag