Návod k použití SONY HT-IS100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY HT-IS100. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY HT-IS100 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY HT-IS100.


SONY HT-IS100 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3808 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY HT-IS100 (6688 ko)
   SONY HT-IS100 (3578 ko)
   SONY HT-IS100 annexe 1 (6762 ko)
   SONY HT-IS100 DATASHEET (365 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY HT-IS100

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-299-270-21(2) Systém domácího kina Návod k obsluze HT-IS100 ©2008 Sony Corporation 2CZ 3-299-271-11(1) HT-IS100 Prvodce rychlým zapojením a nastavením Provedením postupu v tomto prvodci rychlým zapojením a nastavením mzete snadno a rychle zprovoznit vás systém. Podrobné informace najdete v návodu k obsluze. ©2008 Sony Corporation (1) 3CZ Vybalení A Subwoofer B Stedová reprosoustava (zelený konektor) C Levá pední reprosoustava (bílý konektor) D Pravá pední reprosoustava (cervený konektor) E Levá prostorová reprosoustava (modrý konektor) F Pravá prostorová reprosoustava (sedý konektor) G Smycková anténa pro pásmo AM H Drátová anténa pro pásmo FM I Optický kabel J Dálkový ovladac K Baterie velikosti AA (R6) (2) L Kalibracní mikrofon A B C D E F CZ 4CZ Prvodce rychlým zapojením a nastavením G H I J K L Umístní reprosoustav Pro dosazení nejlepsího prostorového zvuku by mly být vsechny reprosoustavy krom subwooferu umístny ve stejné vzdálenosti od poslechového místa. Podrobné informace o nastavení reprosoustav - viz , , Krok 1: Umístní reprosoustav" v návodu k obsluze. Poznámka Podle umístní subwooferu mze dojít ke zkreslení televizního obrazu. V takovém pípad umístte subwoofer do vtsí vzdálenosti od televizoru. D C A B F E Prvodce rychlým zapojením a nastavením 5CZ CZ 5 Zapojení systému Na obrázku je uvedeno základní zapojení systému pes rozhraní HDMI (kabely HDMI nejsou soucástí dodávaného píslusenství). [. . . ] Automatické ladní se zastaví, jakmile je naladna rozhlasová stanice. Pro rucní zastavení automatického ladní stisknte tlacítko TUNING + nebo ­ (Ladní). THEATRE ?/1 SYSTEM STANDBY TV BD DVD SAT SOUND FIELD VIDEO TUNER/BAND DMPORT BD/DVD TOP MENU MENU F1 A/B F2 ANALOG DIGITAL 1 4 7 CLEAR DISPLAY 2 5 8 0 3 TONE 6 NIGHT MODE TUNER/ BAND (Radiopijímac/ pásmo) Pokud vysílání v pásmu FM obsahuje sum V pípad, ze vysílání v pásmu FM obsahuje sum, mzete nastavit monofonní píjem. Stereofonní efekt bude zrusen, zlepsí se vsak kvalita píjmu. 9 AMP MENU ENTER TOOLS/ OPTIONS DISPLAY (Zobrazení) C, X, x, c, F G f MENU/HOME RETURN/EXIT TV CH TV CH + PRESET PRESET + < < . > g 1 2 MENU (Nabídka) TUNING ­/+ (Ladní) TUNING + M Stisknte tlacítko MENU (Nabídka). Opakovaným stisknutím tlacítek X/x zobrazte na displeji na horním panelu polozku , , FM Mode?" (Rezim FM?) a stisknte tlacítko nebo c. Stisknutím tlacítek X/x vyberte moznost , , MONO". PRESET ­/+ (Pedvolba) TUNING m TV X H 3 x 1 Stisknte tlacítko TUNER/BAND (Radiopijímac/pásmo). Výchozí nastavení je podtrzeno. · MONO: monofonní píjem. Naladí se naposledy pijímaná stanice. Stisknutím tlacítka TUNER/BAND (Radiopijímac/pásmo) mzete pepínat mezi pásmy , , FM" a , , AM". 4 5 Stisknte tlacítko . Stisknte tlacítko MENU (Nabídka). pokracování 55CZ Rada 7 Stisknte tlacítko . · Pro zlepsení píjmu zmte umístní nebo nasmrování dodaných antén. Na displeji na horním panelu se zobrazí nápis , , Complete!" (Dokonceno!) a název stanice je ulozen. Pojmenování stanic na pedvolbách Pro stanice na pedvolbách mzete zadat název. Tyto názvy (jako napíklad , , XYZ") se zobrazí na displeji na horním panelu po výbru stanice. Mjte na pamti, ze pro kazdou stanici na pedvolb je mozné zadat pouze jeden název. 8 Stisknte tlacítko MENU (Nabídka). Rada 1 · Opakovaným stisknutím tlacítka DISPLAY (Zobrazení) mzete na displeji na horním panelu zobrazit frekvenci (strana 56). Stisknte tlacítko TUNER/BAND (Radiopijímac/pásmo). Naladí se naposledy pijímaná stanice. Stisknutím tlacítka TUNER/BAND (Radiopijímac/pásmo) mzete pepínat mezi pásmy , , FM" a , , AM". Zobrazení názvu stanice nebo frekvence na displeji na horním panelu Pokud je systém v rezimu , , FM" nebo , , AM", mzete naladnou frekvenci zobrazit na displeji na pedním panelu. Stisknte tlacítko DISPLAY (Zobrazení). 2 3 4 Opakovaným stisknutím tlacítka PRESET + nebo ­ (Pedvolba) vyberte stanici na pedvolb, pro kterou chcete vytvoit indexový název. Opakovaným stisknutím tlacítek X/x zobrazte na displeji na horním panelu polozku , , Name In?" (Zadat název?). Po kazdém stisknutí tlacítka DISPLAY (Zobrazení) se zobrazení na displeji na horním panelu cyklicky mní následovn: 1 Název stanice* 2 Frekvence** * Zobrazuje se, pokud jste pro stanici na pedvolb zadali název. ** Po uplynutí nkolika sekund se vrátí k pvodnímu zobrazení. 5 6 Stisknte tlacítko . Pomocí tlacítek C/X/x/c vytvote název. Stisknutím tlacítek X/x vyberte znak a stisknutím tlacítka c pesute kurzor na následující pozici. Název stanice mze obsahovat písmena, císlice a dalsí symboly. Pokud zadáte nesprávný znak Opakovan stisknte nkteré z tlacítek C/c, az znak, který má být zmnn, zacne blikat a stisknutím tlacítek X/x vyberte pozadovaný znak. Pro vymazání znaku opakovan stisknte nkteré z tlacítek C/c, az znak, který má být vymazán, zacne blikat a potom stisknte tlacítko CLEAR (Vymazání). 56CZ Pouzití systému RDS (Radio Data System) Co je to systém RDS (Radio Data System)? Systém RDS (Radio Data System) pedstavuje sluzbu rozhlasového vysílání, která umozuje, aby rozhlasové stanice vysílaly spolecn s bzným programovým signálem dalsí doplující informace. Tento radiopijímac nabízí uzitecné funkce RDS, jako je napíklad zobrazení názvu stanice. Systém RDS je dostupný pouze u stanic vysílajících v pásmu FM. * Poznámka Funkce radiopijímace · Systém RDS nemusí pracovat správn, pokud naladná stanice nevysílá správn signál RDS nebo pokud je signál stanice slabý. * Ne vsechny stanice v pásmu FM poskytují sluzby RDS, a pokud ano, nemusí se jednat o stejný typ sluzeb. Pokud nejste obeznámeni se sluzbami systému RDS ve vasí oblasti, vyzkousejte, které stanice jej poskytují. Píjem vysílání v systému RDS Vyberte stanici v pásmu FM. Pokud jste naladili stanici poskytující sluzby RDS, zobrazí se na displeji na horním panelu název stanice*. * Pokud není mozno vysílání RDS správn pijímat, nemusí se název stanice na displeji zobrazit. Rada · Pokud je zobrazen název stanice, mzete opakovaným stisknutím tlacítka DISPLAY (Zobrazení) zobrazit její frekvenci. 57CZ Ovládání zaízení Rozsíené moznosti nastavení 1 Ovládání pipojených zaízení Sony pomocí dálkového ovladace Pipojená zaízení Sony mzete ovládat pomocí dálkového ovladace systému. V závislosti na zaízení nemusí být mozné vybrat nkteré funkce. V takovém pípad je vyberte pomocí dálkového ovladace píslusného zaízení. THEATRE TV ?/1 AV ?/1 ?/1 Stisknutím nkterého z tlacítek vstup 3 (TV, BD, DVD nebo SAT) vyberte zaízení, které chcete ovládat. Zaízení piazené vybranému tlacítku vstupu bude mozné ovládat. 2 Podle níze uvedené tabulky stisknte odpovídající tlacítko pro pozadovanou funkci. Bzné operace Tlacítko na dálkovém ovladaci Funkce 2 TV ?/1 AV ?/1 (zapnutí/ pohotovostní rezim) SYSTEM STANDBY TV BD DVD SAT SOUND FIELD VIDEO TUNER/BAND DMPORT BD/DVD TOP MENU MENU F1 A/B F2 ANALOG DIGITAL 1 4 7 CLEAR DISPLAY 2 5 8 0 3 TONE 6 NIGHT MODE Zapnutí nebo vypnutí televizoru nebo audio/ video zaízení Sony, pro jejichz ovládání byl dálkový ovladac nastaven. Soucasným stisknutím tlacítek 1 ?/1 a 2 TV ?/ 1/AV ?/1 vypnete systém a vsechna dalsí zaízení, pro jejichz ovládání byl dálkový ovladac nastaven (SYSTEM STANDBY). [. . . ] · Pes 85 % efektivního výkonu zesilovace je dosazeno díky pln digitálnímu zesilovaci S-master. Slovník pojm Dolby Digital Tento formát domácího kina je jest propracovanjsí nez formát Dolby Surround Pro Logic. V tomto formátu vystupuje z prostorových reprosoustav stereo zvuk s rozsíeným frekvencním pásmem. Navíc je k dispozici nezávislý kanál subwooferu pro mohutné hluboké tóny. Tento formát se rovnz nazývá , , 5. 1", picemz kanál subwooferu je oznacen jako 0. 1 (protoze jeho funkcí je pouze v pípad poteby poskytovat efekt hlubokých tón). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY HT-IS100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY HT-IS100 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag