Návod k použití SONY HT-CT550W

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY HT-CT550W. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY HT-CT550W bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY HT-CT550W.


SONY HT-CT550W : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (14842 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY HT-CT550W (2531 ko)
   SONY HT-CT550W (7336 ko)
   SONY HT-CT550W DATASHEET (316 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY HT-CT550W

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 11 Zapnutí a vypnutí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Ovládání pístroje pomocí dotykového displeje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Provedení resetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2. 5 Vlozit pamovou kartu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Signály GPS satelit zpravidla nemohou proniknout pevnými materiály (s výjimkou skla). Urcení polohy pomocí GPS proto za normálních okolností není mozné v budovách, tunelech nebo podzemních garázích. Pro výpocet polohy jsou potebné signály minimáln 4 GPS satelit. Píjem tchto signál mohou negativn ovlivnit nepíznivé povtrnostní podmínky nebo jiné pekázky (jako nap. Jiné bezdrátové pístroje ve vozidle mohou rusit píjem satelitních signál nebo mohou být pícinou jejich nestabilního píjmu. 3 Pouzíváte-li pístroj ve vozidle, potebujete na nj drzák. Upevnte jej na vhodném míst, kde nebrání výhledu idice ani funkci airbag. Pístroj nesmí omezit zorné pole idice. Nepokládejte nezajistný pístroj na palubní desku. Neupevujte drzák ped kryty airbag. Neupevujte drzák v dosahu airbag. 4 2 První kroky 2. 1 Seznámení s hardwarovými prvky UPOZORNNÍ: Barva vaseho navigacního pístroje mozná není identická s barvou na obrázcích v této uzivatelské pírucce. Prvky na celní stran C. Prvek Dotykový displej Popis Slouzí jako zobrazovací jednotka. Klepnte na displej pro volbu píkaz nabídky nebo zadání dat. Indikace stavu nabití Pi nabíjení baterie svítí záivou zlutou barvou. Pi plném nabití baterie svítí zelenou barvou. 5 Prvky na zadní stran C. Prvek Reproduktor Popis Zvukový a hlasový výstup Prvky na pravé stran C. Prvek SD/MMC slot Popis Slot pro SD (Secure Digital) nebo MMC (MultiMediaCard) kartu pro pístup k datm jako nap. Zdíka pro pipojení stereo sluchátek Zdíka na sluchátka 6 Prvky na horní stran C. Prvek Popis Zdíka na externí GPS Díky této zdíce (za gumovým krytem) mzete pouzívat volitelnou externí GPS anténu s anténu magnetickým pipevnním, kterou je mozné umístit na stechu vozidla. V místech se spatným píjmem GPS je tak mozné zlepsit kvalitu píjmu satelitních signál. vypne pístroj. Prvky na spodní stran C. Prvek Mini USB zdíka Popis Zdíka pro síový zdroj nebo USB kabel. 7 2. 2 První zapnutí pístroje 1. Do pístroje musí být vlozená pamová karta s navigacním softwarem. Drzte pitom klávesu I/O stisknutou minimáln po dobu 6 sekund!Poté je navigacní pístroj pipravený k pouzití. 2. 5 Vlozit pamovou kartu Navigacní pístroj má k dispozici slot na karty SD/MMC, do kterého mzete vlozit pamovou kartu SD (Secure Digital) nebo MMC (MultiMediaCard). Vlozte pamovou kartu podle obrázku (etiketou nahoe, zkoseným rohem do pístroje). Ped vyjmutím karty dávejte pozor na to, aby se práv nepracovalo s daty na ní. Pro vyjmutí kartu lehce zatlacte do pístroje dokud necvakne. UPOZORNNÍ: Do slotu se nesmí dostat zádné cizí pedmty. Uchovávejte pamové karty v ochranném pouzde, aby byly chránné ped prachem a vlhkostí. 12 3 Odstraování chyb a údrzba 3. 1 Odstraování chyb UPOZORNNÍ: Nemzete-li problém odstranit, obrate se na autorizované servisní centrum. Problémy s napájením Navigacní pístroj se bez externího napájení nezapne Stav nabití baterie je mozná pro provoz pístroje pílis nízký. Dobijte baterii. Problémy s displejem Navigacní pístroj reaguje velmi pozd na dotyky displeje Baterie musí být dostatecn nabité. Vyskytuje-li se problém dále, provete reset. Obrazovka "zamrzne" Provete reset. Displej je spatn citelný Nastavte vyssí jas displeje. Pejdte na místo, kde je více svtla. Displej reaguje nepesn na dotyky Provete znovu kalibraci displeje. 13 Problémy pi pipojení k PC Problémy s kabelovým pipojením Nez se pokusíte navázat spojení, musí být navigacní pístroj i pocítac zapnutý. [. . . ] Nkterá upozornní se vztahují jen na urcité modely. 4. 1 Prohlásení o shod Evropská unie Produkty se znackou CE jsou v souladu se smrnicí o rádiových zaízeních a telekomunikacních koncových zaízeních (R&TTE) (1999/5/ES), smrnicí o elektrotechnické kompatibilit (89/336/ES) a smrnicí o elektrických zaízeních, urcených pro pouzívání v urcitých mezích naptí (73/23/ES), pozmnnou smrnicí 93/68/ES, které vydala Komise Evropských spolecenství. Soulad s tmito smrnicemi implikuje shodu s tmito evropskými normami: EN301489-1 EN301489-3 EN55022 EN55024 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN60950 / IEC 60950 Výrobce nerucí za uzivatelem provedené zmny, týkající se shody pístroje se znackou CE, ani za dsledky z toho vyplývající. 16 4. 2 Bezpecnostní opatení Nabíjecka Pouzívejte pouze nabíjecku, která je soucástí dodávky navigacního pístroje (ATECH, ATPI-68HT0501-NC1. 0). Pouzití jiné nabíjecky mze vést k poruchám funkce a/nebo mze ohrozit uzivatele. Tento pístroj je mozné provozovat pouze s nabíjeckou, která je pro nj urcená. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY HT-CT550W

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY HT-CT550W bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag