Návod k použití SONY HDR-HC1E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY HDR-HC1E. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY HDR-HC1E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY HDR-HC1E.


SONY HDR-HC1E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4735 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY HDR-HC1E (6598 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY HDR-HC1E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-631-478-11 (1) Prohlízení obrázk o vysoké kvalit 8 10 Digitální videokamera HD Zacínáme Prvodce ovládáním CZ Záznam/ 22 Pehrávání Pouzívání menu Kopírování/Editace 38 62 72 80 99 HDR-HC1E Pouzívání pocítace esení problém Doplující informace Rychlé reference 112 © 2005 Sony Corporation Nejprve si pectte tuto cást Ped uvedením tohoto pístroje do provozu si prosím pecliv pectte tento návod k obsluze a ponechejte si jej pro pípadné pouzití v budoucnu. Likvidace starého elektrického a elektronického zaízení (Platné v zemích Evropské unie a v dalsích evropských zemích se systémy tídného odpadu) Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu indikuje, ze s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s bzným domovním odpadem. Místo toho je teba tento výrobek odnést na píslusné sbrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zaízení. Tím, ze zajistíte správnou likvidaci výrobku mzete pedejít mozným negativním následkm pro zivotní prostedí a lidské zdraví, které se mohou v opacném pípad projevit jako dsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. [. . . ] Pi záznamu ze zaízení, kompatibilního s formátem DV, nastavte polozku [VCR HDV/DV] na hodnotu [DV] nebo [AUTO] (str. 54). Zaízení, kompatibilní se specifikací HDV1080i AV zaízení s konektorem i. LINK 3 Pipojení vaseho videorekordéru k videokamee jako pehrávace. · Pi pipojení kabelem i. LINK (volitelné píslusenství) bude na LCD displeji videokamery indikován formát výstupního signálu ( nebo ). (Tento se mze objevit na obrazovce zaízení pro pehrávání, nebude se vsak zaznamenávat. ) Kopírování/Editace Kvalita HD Kvalita SD ke konektoru i. LINK (IEEE1394) * 4 Vlozte kazetu do videorekordéru. 5 Pi záznamu obsluhujte kabel i. LINK (volitelné píslusenství) videorekordér jako pi záznamu film. [ Dotknte se [REC PAUSE]. REC CTRL] do konektoru rozhraní HDV/ DV (i. LINK) 6 Spuste pehrávání videokazety na videorekordéru. Obraz, pehrávaný na pipojeném zaízení, se bude zobrazovat na LCD displeji videokamery. : Smr signálu * Je vyzadován konektor i. LINK, který je kompatibilní se specifikací HDV1080i. Pokracování 65 Záznam obrazu z videorekordéru (pokracování) 7 V míst, kde chcete zahájit 8 Ukoncete záznam. záznam, se dotknte tlacítka [REC START]. 3 Na scén, kterou chcete zaznamenat, stisknte lehce tlacítko PHOTO. Zkontrolujte výez zábru a pak tlacítko stisknte az na doraz. Pi záznamu na kazetu se dotknte tlacítka (STOP) nebo [REC PAUSE]. 9 Dotknte se . · Z konektoru rozhraní HDV/DV (i. LINK) není mozno zaznamenávat televizní programy. · Ze zaízení DV mzete zaznamenávat obraz pouze ve formátu DV. · Pi pipojení pomocí kabelu i. LINK (volitelné píslusenství) mjte na pamti následující: ­ Pi pozastavení obrazu na videokamee v prbhu záznamu na videorekordér bude zaznamenaný obraz neostrý. ­ Pokud záznam pozastavíte nebo ukoncíte a budete v nm opt pokracovat, nemusí být obraz zaznamenán plynule. · Je-li na vstupu video signál s pomrem stran 4:3, bude se na displeji videokamery zobrazovat s cernými pruhy na levé a pravé stran. Záznam statických snímk 1 Provete kroky 1 az 4, uvedené 2 Spuste pehrávání videosekvence, kterou chcete zaznamenat. v cásti "Záznam videosekvencí". Na displeji videokamery se zobrazí obraz z videorekordéru. 66 Kopírování obrázk z kazety na médium "Memory Stick Duo" Na médium "Memory Stick Duo" je mozno zaznamenávat statické snímky. Ujistte se, ze je ve videokamee vlozena kazeta se záznamem a médium "Memory Stick Duo". Mazání obrázk, zaznamenaných na médiu "Memory Stick Duo" 1 Posute vypínac POWER dol, 2 Dotknte se 60min 101­0001 1920 1 Posute vypínac POWER dol, aby se rozsvítil indikátor PLAY/ EDIT. . 2 / 10 101 MEMORY PLAY aby se rozsvítil indikátor PLAY/ EDIT. 2 Vyhledejte a zaznamenejte scénu, kterou chcete zaznamenat. P-MENU Pro pehrání kazety stisknte tlacítko (PLAY) a pak, na scén, kterou chcete zaznamenat, lehce stisknte tlacítko PHOTO. Zkontrolujte výez zábru a pak tlacítko stisknte az na doraz. 3 Tlacítky / zvolte obrázek, který chcete smazat. Kopírování/Editace · Pro smazání vsech obrázk najednou zvolte moznost [ ALL ERASE] (str. 48). · Na médium "Memory Stick Duo" není mozno zaznamenat datový kód, ulozený na kazet. Zaznamená se cas a datum zkopírování obrázku na médium "Memory Stick Duo". · Pi pehrávání ve formátu HDV bude velikost statického obrázku pevn nastavena na [1440 × 810] bod. Pi pehrávání ve formátu DV bude velikost statického obrázku pevn nastavena na [640 × 360] bod (16:9) nebo [640 × 480] bod (4:3). 4 Dotknte se [YES]. · Po smazání není mozno obrázky zádným zpsobem obnovit. · Mazání obrázk mzete provádt na indexové obrazovce (str. Po zobrazení 6 obrázk najednou mzete snadno vyhledat obrázek, který chcete zrusit. Dotknte se [ DELETE] obrázku, který chcete zrusit [YES]. · Obrázky není mozno z média "Memory Stick Duo" smazat, pokud je ploska ochrany proti zápisu nastavena do polohy ochrany proti zápisu (str. 68). 67 Oznacování obrázk na médiu "Memory Stick Duo" se specifickými informacemi (Image protection/Print mark) Pokud pouzíváte médium "Memory Stick Duo", opatené ploskou ochrany proti zápisu, zkontrolujte, zda tato ploska není na médiu "Memory Stick Duo" nastavena do polohy ochrany proti zápisu (str. [. . . ] BRKTG (nastavení expozice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Expozice (Exposure) . . . . . . . . . . 24, 85 EXT SUR MIC (externí mikrofon pro záznam prostorového zvuku) . . . . . . . . . . . . . . . . 56 A A. SHUT OFF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Adaptér 21 pin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 AE SHIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 92 Akumulátor BATTERY INFO (informace o stavu akumulátoru) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Akumulátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Zbývající kapacita baterie 27 Akumulátor "InfoLITHIUM" 104 ALL ERASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 AUDIO MIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 AUDIO MODE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 AUTO SHUTTER (automatická závrka) . . . . . . . . . . . . . . 44 F FADER (roztmívání/zatmívání) . . . . . . . 50, 91 FILE NO. (císlo souboru) . . . . . . . . 49 FINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 FLASH (pohyb blesku) . . . . . . . . . . . . 50 FLASH LEVEL (úrove blesku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 FLASH SET (nastavení blesku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 FORMAT (formát) . . . . . . . . . . . 49, 102 Formát DV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Formát HDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Funkce Down convert . . . . . . . . . . . . . . . . 9 D D. EFFECT (digitální efekt) . . . . 50 Dálkový ovladac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 DATA CODE (datový kód) . . . . . . 58 DATE/TIME (datum/cas) . . . . . . . . . 58 DEMO MODE (ukázkový rezim) . . . . . . . . . . . . . . . 52, 80 DIGITAL ZOOM (digitální transfokace) . . . . . . . . 46, 86 DISP GUIDE (prvodce na displeji) . . . . . . . . . . . . . . 17 DISP OUTPUT (výstup na displeji). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Displej automatické diagnostiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Doba nabíjení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Doba pehrávání (Playing time). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Doba záznamu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Dobíjení akumulátoru . . . . . . . . . . . . . . 11 Akumulátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Pedinstalovaná dobíjitelná baterie . . . . . . . . . . . 108 Dobíjitelný akumulátor . . . Viz cást , , Akumulátor" Dotykový panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Drzení videokamery . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 G GUIDEFRAME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 B B&W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 BACK LIGHT (protisvtlo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 86 Barevné televizní systémy . . . . . . . 99 BEACH&SKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 BEEP (zvukový signál) . . . . . . . . . . . . 58 BLACK FADER (roztmívání/ zatmívání do cerné) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 BURN DVD (vypálení DVD) . . 53 BURST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 H HDV1080i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 54 HISTOGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, 92 Hlasitost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Hlavní zvukový doprovod (Main) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Hledácek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Brightness (jas) . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Chránic objektivu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Chránic objektivu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Rychlé reference C CAMERA COLOR (barva) . . . . . 44 CAMERA DATA (data videokamery) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 CINEMA EFECT (filmový efekt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Click to DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 E END SEARCH (vyhledání konce záznamu) . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 53 ERASE (smazání) ALL ERASE (smazání vsech polozek). . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Obrázky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 I i. LINK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 i. LINK CONV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 57 Ikona . . . . . . . Viz cást , , Indikátory na displeji" Indexová obrazovka . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Pokracování 115 Index (pokracování) Indikátor CHG (nabíjení) . . . . . . . . 12 Indikátor pístupu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Indikátor REC (Indikátor záznamu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Indikátory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Indikátory na displeji . . . . . . . . . . . . . . . 28 INDOOR (interiér) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Inicializace (Reset). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 INT. REC-STL (intervalový záznam fotografií) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Integrovaný mikrofon. . . . . . . . . . . . . . . 27 Statický snímek (Still image). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Kvalita obrázku (QUALITY) . . . 47 Kvalita obrazu HD (high definition). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Kvalita obrazu SD (standardní definice). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Nabídka CAMERA SET (nastavení videokamery) . . 42 Nabídka EDIT/PLAY (editace/pehrávání) . . . . . . . . . . 53 Nabídka MEMORY SET (nastavení pamti) . . . . . . . . . . . . 47 Polozky menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Menu Personal (osobní) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38, 60 Menu PICT. APPLI. . . . . . . . . . . 50 Menu STANDARD SET (standardní nastavení) . . . . . . 54 Menu TIME/LANGU. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY HDR-HC1E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY HDR-HC1E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag