Návod k použití SONY HDR-CX690E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY HDR-CX690E. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY HDR-CX690E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY HDR-CX690E.


SONY HDR-CX690E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5203 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY HDR-CX690E (12644 ko)
   SONY HDR-CX690E (1427 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY HDR-CX690E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] NEODSTRAUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNIT PÍSTROJE NEJSOU ZÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY MOHL UZIVATEL OPRAVOVAT. K TOMU JE OPRÁVNN POUZE KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PRACOVNÍK. NEVYSTAVUJTE PÍSTROJ DESTI ANI VLHKOSTI, HROZÍ NEBEZPECÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. [. . . ] Indikátor pístupu na kartu zacne blikat, protoze se nepohyblivý snímek nahrává. DLEZITÉ CS 4 ( 23) V dob, kdy je na obrazovce zobrazena znacka indikující práci s kartou ( ) a kdy bliká nebo svítí indikátor práce s kartou, se vyvarujte následujících cinností. Pokud tak neuciníte, mze dojít k trvalé ztrát dat. - Nevystavujte videokameru vibracím nebo silným nárazm. - Neotvírejte kryt otvoru pro pamové karty a nevyjímejte pamovou kartu. - Neodpojujte napájení nebo nevypínejte videokameru. - Nemte pozici spínace / nebo provozního rezimu. 1 Pepnutím spínace napájení do polohy ON/ZAP uvete videokameru do rezimu CAMERA/ KAMERA. Posute pepínac / do polohy (nepohyblivé snímky). POZNÁMKY · Pokud není objekt vhodný pro automatické zaostování, zmní svoji barvu na zlutou. · Je-li objekt pílis svtlý, rozbliká se , , OVEREXP/PEEXP. " V takovém pípad pouzijte volitelný ND filtr FS-H37U. 2 69 Fotografie Výchozí hodnota Výbr velikosti a kvality fotografie Nepohyblivé snímky jsou zaznamenávány na pamovou kartu s kompresí JPEG. Obecn platí, ze vtsí velikost snímku dává vyssí kvalitu. ( 23) L FUNC. ( 2048x1536/FINE-2048x1536/ JEMNÝ 24) FUNC. Ikona aktuáln vybraného kvality/velikosti snímku Pozadovaná velikost snímku* Stisknte ( ) Volby Volby velikosti snímku a piblizný pocet nepohyblivých snímk, které lze nahrát na pamové karty rzných velikostí jsou uvedeny v tabulce níze. FUNC. Pozadovaná kvalita snímku* * Císlo zobrazované v pravém rohu indikuje piblizný pocet snímk, které lze zaznamenat s aktuálním nastavením kvality/velikosti. Piblizný pocet nepohyblivých snímk na pamové kart Pamová karta Kvalita snímku* Velikost snímku LW 1920 x 1080 L 2048 x 1536 M 1440 x 1080 SW 848 x 480** S 640 x 480 20 10 25 105 140 30 20 40 150 205 60 40 80 305 375 90 60 120 450 600 135 85 180 635 865 265 180 350 1. 275 1. 560 350 235 470 1. 775 2. 320 525 350 700 2. 515 3. 355 1. 040 700 1. 370 5. 030 6. 040 32 MB 128 MB 512 MB * : [SUPER FINE/SUPERJEMNÝ], : [FINE/JEMNÝ], : [NORMAL/NORMÁLNÍ] ** Tato velikost je dostupná pouze pro soubzné nahrávání na disk a pamovou kartu. 70 POZNÁMKY · Mze se stát, ze se vám nepodaí penést snímky do pocítace. Posunutím pácky zoomu k W rozsííte zelený výbrový rámecek na celou stránku a pomocí ( ) se budete pohybovat mezi indexovými stránkami. Posunutím pácky zoomu k T se vrátíte k procházení individuálními snímky. Indexové zobrazení se zrusí a zobrazí se vybraný snímek. CS 3 Prezentace SLIDESHOW/Prezentace FUNC. ( 24) Zvtsení fotografií pi pehrávání Bhem pehrávání je mozné nepohyblivé snímky zvtsit az 5krát. · Snímek je zvtsen 2x a zobrazovaný rámecek indikuje místo zvtsené oblasti. 73 Fotografie · Chcete-li obraz jest více zvtsit, pitlacte pácku zoomu k T. Chceteli zvtsení snízit pod dvojnásobek, posute pácku zoomu k W. · Symbol se zobrazuje u snímk, které nelze zvtsovat. Smazání vsech snímk Následujícím postupem z pamové karty smazete vsechny nechránné nepohyblivé snímky (vsechny snímky krom snímk se znackou ). CO ZKONTROLOVAT ( FUNC. ( 25) FUNC. 2 Pemístte ( , ) rámecek na tu cást snímku, kterou chcete vidt zvtsen. Chcete-li zvtsení zrusit, posute pácku zoomu smrem k W tak, aby se pestal rámecek zobrazovat. 23) MENU/Nabídka STILL IMG OPER. /Operace s fotog. ERASE ALL IMAGES/Smazat vsechny snímky Smazání fotografií Snímky nahrané na pamové kart lze smazat. Smazání jednotlivých snímk CO ZKONTROLOVAT ( 23) FUNC. YES/Ano DLEZITÉ Pi mazání snímk bute opatrní. Smazané snímky nelze obnovit. POZNÁMKY Chránné snímky na pamové kart nelze smazat. 1 2 3 Pokud se pomocník k joysticku nezobrazí, stisknutím ( ) jej zobrazte. Vyberte ( stisknte ( ) smrem ) [ERASE/SMAZAT] a ). 74 Doplkové funkce Doplkové funkce 1 2 Pokud se pomocník k joysticku nezobrazí, stisknutím ( ) jej zobrazte. [. . . ] · Pokud je nasazen telekonvertor, mze se pi nahrávání s bleskem nebo pomocným svtlem objevovat v obraze stín. Sirokoúhlý konvertor WD-H37C S tímto konvertorem se ohnisková vzdálenost objektivu zmensí 0, 7 krát, coz dovoluje vytváet dojem sirokoúhlé perspektivy pi interiérových a panoramatických zábrech. · Pokud je nasazen sirokoúhlý konvertor, mze se pi nahrávání s bleskem nebo pomocným svtlem objevovat v obraze stín. Sada filtr FS-H37U Tato sada filtr se skládá ze sedého ND filtru a z ochranného MC filtru pro obtízné svtelné podmínky. Ramenní emen Pro vtsí bezpecnost a snazsí nosení mzete k pístroji pipevnit ramenní emen. Konce emene protáhnte ockem pro jeho pipevnní a seite délku. 116 Pídrzný emen WS-20 Umozuje lepsí drzení pístroje pi aktivním nahrávání. Mkká transportní brasna SC-2000 Tato brasna chrání videokameru pi penásení a poskytuje spoustu prostoru a kapes pro videokameru i její píslusenství. CS Pouze píslusenství, které je opateno touto znackou, je originálním videopíslusenstvím Canon. Doporucujeme pouzívat výhradn videopíslusenství Canon nebo výrobky, které nesou tuto znacku. 117 Doplkové informace Specifikace HDR-CX690E Systém Záznamový systém disku HD SD AVCHD (vsechny typy disk) Videokomprese: MPEG-4 AVC/H. 264 Audiokomprese: Dolby Digital 2kan. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY HDR-CX690E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY HDR-CX690E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag