Návod k použití SONY HDR-CX560VE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY HDR-CX560VE. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY HDR-CX560VE bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY HDR-CX560VE.


SONY HDR-CX560VE : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5203 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY HDR-CX560VE (12644 ko)
   SONY HDR-CX560VE (1427 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY HDR-CX560VE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pinnacle Systems, Pinnacle Studio, Scorefitter a logo Pinnacle Pinwheel jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky spolecnosti Pinnacle Systems, Inc. a jejích dceiných spolecností ve Spojených státech amerických a v dalsích zemích. Dolby a symboly dvojitého D jsou ochranné známky spolecnosti Dolby Laboratories. Intel, Pentium, Centrino, logo Intel Centrino a logo Intel Inside jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti Intel Corporation nebo jejích dceiných spolecností ve Spojených státech amerických a dalsích zemích. [. . . ] Pedchozí menu: Pejde na naposledy aktivní menu a zahájí pehrávání (nebo v nm pokracuje). Optovným klepnutím na tlacítko se vrátíte do menu posledního klipu. Pedchozí kapitola, dalsí kapitola: Klepnutím na tlacítko Pedchozí kapitola spustíte aktuální kapitolu (pokud se jiz nepehrává). Tlacítko Dalsí kapitola slouzí k pechodu na dalsí kapitolu ve filmu. V rámci menu slouzí tato tlacítka k pechodu vped nebo zpt v rámci stránek menu. Kapitola 9: Menu disku 201 Tlacítka pro výbr: Skupina cty sipek ovládá kurzor v menu disku a umozují výbr nkterého ze zobrazených tlacítek. Oválné tlacítko ve stedu skupiny aktivuje tlacítko, které je aktuáln na obrazovce vybrané. Pímá aktivace tlacítek menu Jednou z funkcí, kterou pehrávac pedstihuje klasická zaízení DVD, je moznost klepnout na tlacítka pímo na obrazovce. Na vsechna tlacítka, která jsou zobrazena v rezimu DVD v oblasti náhledu pehrávace, lze klepnout a aktivovat tak propojení piazené k tlacítku. Editace menu na casové ose Menu, stejn jako ostatní klipy statického obrázku, lze na casové ose trimovat (viz kapitolu Trimování na casové ose pomocí úchyt na stránce 98). Nastavení délky klipu má pro klipy menu obecn mensí dlezitost nez pro ostatní typy klip, nebo menu zstává zobrazeno, dokud divák nestiskne nkteré tlacítko. Pokud nicmén pozadujete menu podkreslit cyklicky promítaným videem na pozadí nebo zvukem, je zapotebí nastavit délku menu podle ostatních pouzitých klip. 202 Pinnacle Studio 11 Plus Stopa Menu Tlacítka menu odkazují na urcité body v rámci filmu. Tyto body jsou vyznaceny znackami na stop Menu, které se objeví nad Videostopou pi prvním pidání menu do filmu (a opt zmizí v pípad odebrání vsech menu). Zaskrtávací polícko Zobrazit císla kapitol: Po zaskrtnutí tohoto polícka se v oblasti náhledu na kazdém tlacítku v menu zobrazí císlo kapitoly. Formát a barva císel propojení odpovídá znackám kapitol ve stop Menu. 206 Pinnacle Studio 11 Plus Moznosti Typ menu Tato dvojice pepínac urcuje, zda budete uspoádání propojení na kapitoly pro toto menu zajisovat vy nebo aplikace Studio. Pokud vyberete pepínac Index auto scén, aplikace Studio zajistí, ze propojení na kapitoly budou v menu uvedena ve stejném poadí, jako se vyskytují ve filmu. To platí i v pípad, ze klipy peházíte v okn Film. Jestlize vyberete pepínac Instrukce, poadí, v jakém se budou kapitoly zobrazovat v menu, je zcela na vás. Tip: Pokud chcete seadit propojení na kapitoly a ponechat si moznost urcovat jejich poadí, klepnte nejprve na pepínac Index auto scén (provede se seazení propojení) a pak vyberte pepínac Instrukce. Ovládací prvky vlastnosti propojení Ovládací prvky v této oblasti urcují vlastnosti zobrazení pro propojení na kapitoly v menu. Volic tlacítka: Kazdé tlacítko propojení v menu (bez ohledu na stránku, na které je uvedeno) má jedinecné poadové císlo. Pouzitím tlacítek se sipkami tohoto ovládacího prvku mzete vybrat tlacítko menu, se kterým chcete pracovat. Vybrané tlacítko je zvýraznno v oblasti náhledu. Tlacítko mzete také vybrat tak, ze na nj klepnete v oblasti náhledu. Textové pole nadpis tlacítka: Text pro aktuální tlacítko mzete upravit, aniz byste Kapitola 9: Menu disku 207 museli pejít do Editoru titulk. Znak # v nadpisech tlacítek má speciální význam: Aplikace Studio jej nahradí poadovým císlem tlacítka. Pouzitím této funkce zajistíte, ze tlacítka budou správn ocíslována bez ohledu na zmny v rozlození menu. [. . . ] Federální a státní soudy správního obvodu County of Santa Clara v Kalifornii budou jedinou jurisdikcí, která bude posuzovat vsechny spory na základ této licence, a tímto dáváte souhlas k osobní jurisdikci federálních a státních soud správního obvodu County of Santa Clara v Kalifornii. Tato licence je jedinou smlouvou mezi vámi a spolecností Pinnacle a má pednost ped vsemi sdleními týkajícími se Softwaru. Kazdá modifikace ci doplnní této licence budou úcinné az po podepsání obma stranami. Pokud jakékoli ustanovení této licence bude neplatné nebo nevymahatelné, bude zbývající cást licence platná v plném znní. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY HDR-CX560VE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY HDR-CX560VE bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag