Návod k použití SONY HDR-CX160E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY HDR-CX160E. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY HDR-CX160E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY HDR-CX160E.


SONY HDR-CX160E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2371 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY HDR-CX160E (2042 ko)
   SONY HDR-CX160E (2028 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY HDR-CX160E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Klepnte zde Pírucka k produktu , , Handycam" HDR-CX130E/CX160E/CX180E Obsah 2011 Sony Corporation 4-271-480-11(1) CZ Vyuzijte uzitecné funkce Rejstík Jak pouzívat dokument Pírucka k produktu , , Handycam" Pírucka k produktu , , Handycam" obsahuje podrobné informace o pouzití videokamery. Krom dokumentu Pírucka k produktu , , Handycam" si rovnz pectte Návod k pouzití (samostatný dokument). Informace o pouzití videokamery pipojené k pocítaci rovnz obsahuje Návod k pouzití a dokument , , PMB Help", který je nápovdou k dodanému softwaru , , PMB (Picture Motion Browser)". Obsah Rychlé vyhledávání informací Kliknutím na polozku na pravém okraji kazdé strany se pesunete na stranu odpovídající této polozce. Vyuzijte uzitecné funkce Kliknte zde. Polozky lze vyhledávat podle klícového slova pomocí funkce vyhledávání aplikace Adobe Reader. Tipy k pouzití aplikace Adobe Reader najdete v nápovd k aplikaci Adobe Reader. [. . . ] opacn, je nutné zopakovat postup [Stisk] pro úpravu vyvázení bílé. Rejstík CZ Bod. Mení/Ostení (bodové mení/ostení) Jas a ostení pro vybraný objekt mzete upravit soucasn. 68) najednou. Bodové ostení Mzete vybrat a nastavit ohnisko pro zaostení na objekt, který není umístn ve stedu obrazovky. Obsah Klepnte na objekt, u kterého chcete upravit jas a ostení. Chcete-li jas a ostení nastavit automaticky, stisknte [Auto]. Klepnte na objekt, u kterého chcete upravit zaostení. Chcete-li ostení nastavit automaticky, klepnte na [Auto]. Poznámky [Ostení] je automaticky nastaveno na [Rucn]. Vyuzijte uzitecné funkce Poznámky [Expozice] a [Ostení] jsou automaticky nastaveny na [Rucn]. Expozice Jas obrazu lze upravit rucn. Jas upravte, jeli objekt pílis svtlý nebo pílis tmavý. Bodové mení (Flexibilní bodový expozimetr) Mzete nastavit a upravit expozici objektu tak, aby byl nahrán s vhodným jasem i v pípad, ze je mezi objektem a pozadím velký kontrast, nap. objekty na jevisti ve svtle reflektor. Jas upravíte klepnutím na / . Chcete-li expozici nastavit automaticky, stisknte [Auto]. Ostení Klepnte na objekt, u kterého chcete upravit expozici. Automatickou expozici nastavíte zpt stisknutím [Auto]. Zaostit mzete také rucn. Tuto funkci mzete vybrat také v pípad, ze chcete zámrn zaostit na urcitý objekt. Rejstík Poznámky [Expozice] je automaticky nastaveno na [Rucn]. CZ Chcete-li upravit ostení, klepnte na (vzdálený objekt). (blízký objekt)/ Chcete-li ostení nastavit automaticky, klepnte na [Auto]. Poznámky Je-li [Ostení] nastaveno na [Rucn], zobrazí se . Minimální mozná vzdálenost mezi videokamerou a objektem pi zaostení je piblizn 1 cm pro sirokoúhlý zábr a piblizn 80 cm pro teleobjektiv. Volba scény Obrazy mzete efektivn nahrávat v nejrznjsích situacích. Auto Nahrává obrazy s prmrnou kvalitou obrazu bez funkce [Volba scény]. Obsah Soumrak* ( ) Toto nastavení vyberte, chcete-li zachovat setmlou atmosféru vzdáleného okolí za soumraku. Tipy Pokud jiz ostení nelze dále nastavit na blizsí objekty, zobrazí se ; pokud jiz ostení nelze dále nastavit na vzdálenjsí objekty, zobrazí se . Snáze zaostíte, posunete-li pácku funkce zoom smrem k písmenu T (teleobjektiv), zaostíte na objekt a poté nastavíte pozadovaný zábr posunutím pácky funkce zoom smrem k W (sirokoúhlý zábr). Chcete-li nahrávat objekt zblízka, posute pácku funkce zoom smrem k W (sirokoúhlý zábr) a poté zaostete. Informace o ohniskové vzdálenosti (vzdálenosti, ze které lze zaostit na objekt; pouzívá se, je-li tma a je obtízné ostení) se zobrazí po dobu nkolika sekund v následujících pípadech. (Tato informace se nezobrazí správn pi pouzití pedsádkové cocky (prodává se samostatn). ) Je-li rezim zaostení pepnut z automatického na rucní Zaostujete-li rucn Vých. /Záp. slunce* ( ) Toto nastavení vyberte, chcete-li zachovat atmosféru scén pi západu ci východu slunce. Vyuzijte uzitecné funkce Ohostroj* ( ) Snímání efektních snímk ohostroje. Krajina*( ) Jasn snímá vzdálené objekty. Toto nastavení také zabrání tomu, aby videokamera zaostila na okenní sklo nebo kovové pletivo mezi videokamerou a objektem. Portrét ( ) Toto nastavení vyberte, chcete-li zmkcením pozadí zvýraznit objekt v popedí, napíklad tvá nebo kvtiny. Rejstík Low Lux Mzete nahrát obrazy jasných barev, a to i za slabého osvtlení. Vyp. Není pouzita funkce Low Lux. Bodový reflektor**( ) Toto nastavení vyberte, chcete-li zabránit pílisné blosti tváí postav, jez stojí v silném svtle. Zap. [. . . ] PRO JAKÉKOLIV JINÉ POUZITÍ SE ZÁDNÁ LICENCE NEUDLUJE. DALSÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT U SPOLECNOSTI MPEG LA, L. L. C. VIZ <HTTP://WWW. MPEGLA. COM> Vyuzijte uzitecné funkce 10 CZ Rychlé odkazy Indikátory na obrazovce Sted Doleva Doprava Sted Indikátor Význam Nastavení prezentace Varování (90) Rezim pehrávání (28) Obsah [PIP. ]/[NAHR. ] Stav nahrávání (23) Doprava Doleva Indikátor Dole Význam Tlacítko MENU (63) Nahrávání se samospoustí (70) Siroký rezim (75) Prolínacka (70) [Detekce oblicej] nastaveno na [Vyp. ] (72) [Snímání úsmvu] nastaveno na [Vyp. ] (72) Rucní ostení (68) Volba scény (69) Vyvázení bílé (67) SteadyShot vyp (71) Tele makro (70) x. v. Color (75) Pedsádka (71) Cíl cesty (83) Inteligentní auto (detekce oblicej/detekce scény/detekce otes videokamery) (33) 100/112 9999 9999 0:00:00 00Min Indikátor Význam Kvalita obrazu pi nahrávání (HD/STD), snímková frekvence (50p/50i) a rezim nahrávání (PS/FX/FH/ HQ/LP) (34) Zbývající cas akumulátoru Média nahrávání/ pehrávání/úprav (19) Pocitadlo (hodina/minuta/ sekunda) Pedpokládaná zbývající doba nahrávání Velikost fotografie (75) Piblizný pocet ulozitelných fotografií a jejich velikost Slozka pro pehrávání Aktuáln pehrávaný videoklip nebo fotografie/ Celkový pocet ulozených videoklip nebo fotografií (28) Rejstík 50i 60min Vyuzijte uzitecné funkce 10 CZ Soucásti a ovládací prvky Dole Indikátor Význam Tlacítko Zobrazit snímky (26) Refer. Mení/Ostení (68)/Bodové mení (68)/ Expozice (68) Inteligentní auto (33) Tlacítko prezentace 101-0005 Císla v závorkách ( ) pedstavují odkazy na stránky. Obsah Název datového souboru (29) Chránný obraz (41) Objektiv (objektiv G) Vestavný mikrofon Vyuzijte uzitecné funkce Indikátory a jejich polohy jsou jen piblizné a mohou se lisit od aktuálního stavu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY HDR-CX160E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY HDR-CX160E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag