Návod k použití SONY GPS-CS3KA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY GPS-CS3KA. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY GPS-CS3KA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY GPS-CS3KA.


SONY GPS-CS3KA : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1494 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY GPS-CS3KA (1421 ko)
   SONY GPS-CS3KA (4611 ko)
   SONY GPS-CS3KA annexe 2 (4614 ko)
   SONY GPS-CS3KA annexe 1 (4623 ko)
   SONY GPS-CS3KA DATASHEET (356 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY GPS-CS3KA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-133-627-11(1) Sada jednotky GPS Návod k obsluze GPS-CS3KA © 2009 Sony Corporation 2 VAROVÁNÍ Abyste zabránili nebezpecí vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte jednotku GPS desti ani vlhkosti. [ Likvidace starého elektrického a elektronického zaízení (platné v zemích Evropské unie a v dalsích evropských zemích se systémy tídného odpadu) Pro zákazníky v Evrop Spolecnost Sony Corporation tímto prohlasuje, ze tato jednotka GPS (GPS-CS3) odpovídá základním pozadavkm a ostatním relevantním ustanovením smrnice 1999/5/EC. Podrobnjsí informace získáte na následující internetové adrese: http://www. compliance. sony. de/ Tento výrobek byl testován a bylo shledáno, ze vyhovuje limitm stanoveným smrnicí týkající se elektromagnetické kompatibility (EMC) pro pouzívání propojovacích kabel kratsích nez 3 metry. Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, ze s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s bzným domovním odpadem. Výrobek je teba odnést na píslusné sbrné místo, kde bude provedena recyklace tohoto elektrického a elektronického zaízení. Zajistním správné likvidace tohoto výrobku mzete pedejít mozným negativním následkm pro zivotní prostedí a lidské zdraví, které se mohou v opacném pípad projevit jako dsledek nesprávné manipulace pi likvidaci tohoto výrobku. [. . . ] Jednotka GPS opt zobrazí nabídku. · I pokud stisknete tlacítko MENU (Nabídka), mze jednotka GPS zobrazit obrazovku [cancelling] (rusení) a pokracovat v piazování. V takovém pípad chvíli pockejte, dokud jednotka GPS neukoncí piazování. · Pokud chcete pokracovat v piazování, vyberte moznost [Cancel] (Zrusit) v obrazovce [STOP] (Ukoncení) a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení) Vymazání piazených souadnic u snímk (Undo) (Zrusení piazení) 1 Do jednotky GPS vlozte pamovou kartu SD/, , Memory Stick Duo" se snímky, kterým byly naposledy piazeny souadnice. 3 Vyberte polozku [Tools] (Nástroje) t [Undo] (Zrusení piazení) t [Start] (Spustit). · Pro zrusení této operace vyberte moznost [Cancel] (Zrusit). 4 Stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Poznámky · Pomocí funkce Undo (Zrusení piazení) mzete vymazat souadnice pouze u snímk, kterým byly Krok 2 Piazení souadnic ke snímkm naposledy piazeny. · Pi úprav snímk se souadnicemi na pocítaci nebo fotoaparátu nemusí být mozné vymazat souadnice pomocí funkce Undo (Zrusení piazení). Rady · Pi nastavení polozky [Matching Setting] (Nastavení piazení) na [Quick Matching] (Rychlé piazení) bude piazování probíhat rychleji nez pi výbru moznosti [Matching] (Piazení). Nebude vsak mozné pouzít funkci Undo (Zrusení piazení). · Pi výchozím nastavení je vybrána moznost [Matching] (Piazení). Pro zmnu nastavení stisknte tlacítko MENU (Nabídka), vyberte polozku [Tools] (Nástroje) t [Matching Setting] (Nastavení piazení) t [Matching] (Piazení) nebo [Quick Matching] (Rychlé piazení). 25 Piazení souadnic ke snímkm na pocítaci/ import souboru s GPS daty Souadnice mzete piadit ke snímkm importovaným do pocítace pomocí softwaru GPS Image Tracker. Poznámky · Piazení souadnic není teba provádt u snímk, kterým byly souadnice jiz piazeny pomocí jednotky GPS. · Software GPS Image Tracker je kompatibilní se soubory v následujících formátech: ­ soubory JPEG (kompatibilní s Exif 2. 1 nebo novjsí verzí), ­ soubory videosekvencí zaznamenané digitálním fotoaparátem Sony nebo digitální videokamerou Sony, ­ soubory Sony RAW (software je kompatibilní se soubory RAW zaznamenanými pomocí níze uvedených model fotoaparát): ­ SRF: DSC-F828/V3, ­ SR2: DSC-R1, ­ ARW: DSLR-A100, ­ ARW2. 0: DSLR-A200/A300/A350/A700, ­ ARW2. 1: DSLR-A900. Rada Kompatibilitu formátu souboru videosekvence se softwarem GPS Image Tracker mzete zkontrolovat klepnutím na zálozku [Help] (Nápovda) t [About PMB] (O softwaru PMB) a potom na polozku [Supported Formats] (Podporované formáty) v okn About PMB (O softwaru PMB) softwaru PMB. x Import snímk do pocítace Pomocí softwaru PMB provete import snímk, kterým chcete piadit souadnice. fotoaparát 1 PipojtePMB se spustí a k pocítaci pro import snímk. Software zobrazí se okno Pokud se toto okno nezobrazí, poklepejte na ikonu (PMB) na plose. Software PMB lze rovnz spustit klepnutím na nabídku [Start] t [All Programs] (Programy) t [Sony Picture Utility] t [PMB]. · Podrobnjsí informace - viz návod k obsluze fotoaparátu. · 2 Klepnte na tlacítko [OK]. Snímky budou automaticky importovány 26 3 Poklepáním na ikonu na (GPS Image Tracker) plose spuste software GPS Image Tracker. · Software GPS Image Tracker lze rovnz spustit klepnutím na nabídku [Start] t [All Programs] (Programy) t [Sony Picture Utility] t [GPS Image Tracker]. softwaru PMB 4 Pomocísouadnice. vyberte snímky, kterým chcete piadit · Podrobnjsí informace - viz PMB Guide. 5 Petáhnte vybrané snímky do seznamu snímk na pravé stran hlavního okna softwaru GPS Image Tracker. Snímky budou importovány do softwaru GPS Image Tracker. · Podrobnjsí informace - viz nápovda v softwaru GPS Image Tracker. 27 Krok 2 Piazení souadnic ke snímkm x Import souboru s GPS daty 1 Otevete kryt USB konektoru a pomocí USB kabelu pipojte jednotku GPS k pocítaci. Zobrazí se okno Log File Import (Import souboru s GPS daty). Pokud se toto okno nezobrazí, poklepejte na ikonu (GPS Image Tracker) na plose. (Software GPS Image Tracker lze rovnz spustit klepnutím na nabídku [Start] t [All Programs] (Programy) t [Sony Picture Utility] t [GPS Image Tracker]. ) · Podrobnjsí informace - viz nápovda v softwaru GPS Image Tracker. 2 Klepnte na tlacítko s[OK]. daty budou importovány do pocítace. Vsechny dostupné soubory GPS 3 Po importu soubor s GPS daty odpojte jednotku GPS od pocítace. 1 Poklepejte na ikonu na hlavním panelu. 2 Klepnte na polozku (USB Mass Storage Device) (Velkokapacitní pamové zaízení USB) t [Stop] (Ukoncit). 3 Zkontrolujte, zda je v potvrzovacím okn vybráno pozadované zaízení, a klepnte na tlacítko [OK]. 4 Klepnte na tlacítko [Close] (Zavít). Zde poklepejte. Poznámky · Pi pipojení jednotky GPS k pocítaci se mze zobrazit obrazovka Przkumníku Windows s obsahem vymnitelného disku. Dbejte na to, abyste nijak nezmnili data ve slozce GPS. · Ped zobrazením soubor s GPS daty, které byly nov importovány z jednotky GPS do softwaru GPS Image Tracker, pomocí funkce Map View (Zobrazení mapy) ukoncete software GPS Image Tracker ped spustním funkce Map View (Zobrazení mapy). 28 x Piazení souadnic ke snímkm na tlacítko 1 KlepnteInformation [Add Position to Files] (Pidat souadnice k souborm) v pravé spodní cásti obrazovky softwaru GPS Image Tracker. Zobrazí se dialogové okno [Add Position Information] (Pidat souadnice). Klepnte na tlacítko 2 (Vytvoit kopie). [. . . ] Pi spatném vlození pamové karty by mohlo dojít k poruse funkce jednotky GPS. · Pi vkládání pamové karty SD/ , , Memory Stick Duo" se ji nepokousejte zatlacit násilím, jelikoz by mohlo dojít k poskození pamové karty SD/, , Memory Stick Duo" nebo jednotky GPS. · Do slotu SD/, , Memory Stick Duo" nevkládejte zádné pedmty krom pamové karty SD/, , Memory Stick Duo". V opacném pípad by mohlo dojít k poruse funkce jednotky GPS. · Nevyjímejte pamovou kartu SD/ , , Memory Stick Duo" ani nevypínejte jednotku GPS ve chvíli, kdy cte, zapisuje nebo pracuje s daty. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY GPS-CS3KA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY GPS-CS3KA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag