Návod k použití SONY GPS-CS1KASP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY GPS-CS1KASP. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY GPS-CS1KASP bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY GPS-CS1KASP.


SONY GPS-CS1KASP : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (832 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY GPS-CS1KASP (1679 ko)
   SONY GPS-CS1KASP (1695 ko)
   SONY GPS-CS1KASP annexe 2 (630 ko)
   SONY GPS-CS1KASP annexe 1 (1695 ko)
   SONY GPS-CS1KASP NOTES ON USE (630 ko)
   SONY GPS-CS1KASP ATTACH THE GPS UNIT (346 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY GPS-CS1KASP

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-398-844-11(1) GPS jednotka Návod k obsluze GPS-CS1KASP © 2009 Sony Corporation 3-398-847-11(1) 1 2 Pro zákazníky pouzívající jednotku GPS-CS1KASP Podle okolního prostedí nemusí být mozné provést urcení polohy nebo záznam soubor s údaji GPS. Mjte prosím na pamti následující pokyny: 1 Pi zapnutí jednotky ji uchopte tak, aby cást s anténou (A) na jednotce smovala nahoru a pockejte, dokud nezacne indikátor GPS (B) indikovat urcování polohy. Urcování polohy: blikne jednou kazdé dv sekundy (blikne jednou pomalu) Vyhledávání: blikne dvakrát kazdou sekundu (blikne dvakrát rychle) Pokud nelze provést urcení polohy, pesute se na jiné místo a zkuste to znovu. 2 Pi penásení jednotky se ujistte, ze cást s anténou nesmuje dol a ze není zakryta vasím tlem. [. . . ] Upozornní Pokud nebudete s baterií manipulovat správn, hrozí nebezpecí úniku elektrolytu nebo výbuchu baterie. Dodrzujte prosím následující pokyny: ­ Baterii vkládejte se správnou polaritou +/­. ­ Pokud nebudete jednotku delsí dobu pouzívat, vyjmte baterii. V opacném pípad mze dojít k úniku elektrolytu z baterie. CZ Píprava 23 Pouzívání GPS jednotky ve venkovním prostedí Bezpecnostní pokyny pro penásení jednotky · Pi penásení jednotky drzte cást s anténou tak, aby smovala nahoru nebo vn. · Jednotku lze pouzívat, i pokud je zakryta odvem atd. · Jednotka není schopna pijímat rádiové signály, pokud je umístna v kovovém pedmtu (napíklad pírucní kufík) nebo pokud je zakryta kovovým pedmtem. Pouzití GPS jednotky s karabinou Pomocí karabiny mzete upevnit GPS jednotku k batohu atd. 1 Oddlte upevovací emínek od tla karabiny (viz obrázek 1 níze) a protáhnte emínek okem pro upevnní karabiny na jednotce (2). Upevovací emínek Tlo karabiny CZ 24 2 Po provlecení emínku okem pro upevnní karabiny (3) jej upevnte k tlu karabiny (4). Upozornní · Dodávanou karabinu nepouzívejte k zádnému jinému úcelu. CZ Pouzívání GPS jednotky ve venkovním prostedí 25 Vlození GPS jednotky do penosného pouzdra Pi vlození GPS jednotky do penosného pouzdra níze uvedeným zpsobem mzete penáset GPS jednotku rznými zpsoby. Pouzití GPS jednotky s penosným pouzdrem GPS jednotku vlozenou v penosném pouzde mzete upevnit k opasku kalhot nebo pírucní tasky. CZ 26 Pouzití GPS jednotky s páskem na ruku Pomocí dodaného pásku na ruku mzete nosit GPS jednotku na ruce. 1 Vlozte GPS jednotku do penosného pouzdra. 2 Níze vyobrazeným zpsobem upevnte pásek na ruku k penosnému pouzdru. CZ Pouzívání GPS jednotky ve venkovním prostedí 27 3 Nasate si pásek na ruku a utáhnte jej. Upozornní ­ Pásek na ruku je urcen pro pouzití pouze s GPS jednotkou. ­ Pokud pásek zpsobuje podrázdní kze, ihned jej pestate pouzívat. ­ Dbejte na to, aby nebyl pásek bhem pouzívání pílis utazen. Mohlo by dojít k narusení krevního obhu. CZ 28 Upevnní GPS jednotky k ídítkm kola nebo motocyklu pomocí drzáku Pomocí dodaného úchytu a drzáku mzete upevnit GPS jednotku k ídítkm kola nebo motocyklu. · Prmr ídítek pro upevnní dodaného úchytu musí být 20 mm az 35 mm. · Upevnte úchyt na místo, kde nebude GPS jednotka pekázet v ízení kola nebo motocyklu. · Nelze zarucit moznost pouzití úchytu se vsemi koly nebo motocykly. 1 Podle níze uvedeného postupu upevnte úchyt k ídítkm kola atd. 1 Odsroubujte krytku sroubu z úchytu a obtocte pásek kolem ídítek. 2 Upravte délku pásku tak, aby bylo ponecháno piblizn 3 mm volného prostoru pro vzdálenost [A] (viz obrázek níze). 3 Pevn utáhnte sroub pro upevnní úchytu k ídítkm. Pro uvolnní zatáhnte za ob strany pásku. 3 mm Krytka sroubu 2 Vlozte GPS jednotku do penosného pouzdra. CZ Pouzívání GPS jednotky ve venkovním prostedí 29 3 Umístte GPS jednotku vlozenou v penosném pouzde do drzáku a pomocí suchého zipu na bocní stran penosného pouzdra ji upevnte k pásku na drzáku. 4 Pomocí suchého zipu na drzáku pevn zajistte GPS jednotku v drzáku. 5 Vyrovnejte drázku na spodní stran drzáku s drázkou na úchytu a zasute drzák az na doraz tak, aby zacvakl do správné polohy. CZ 30 6 Pi vyjímání drzáku z úchytu stlacte západku na úchytu a vysute drzák z úchytu ve smru podle níze uvedeného obrázku. Upozornní ­ Úchyt je urcen pro upevnní pouze k ídítkm. ­ Pi upevování GPS jednotky na kolo nebo motocykl dbejte na to, aby GPS jednotka nijak nepekázela v ízení kola nebo motocyklu. ­ GPS jednotku neovládejte bhem ízení kola nebo motocyklu. ­ Pokud chcete zkontrolovat LED indikátor na GPS jednotce bhem ízení kola nebo motocyklu, nejdíve zastavte a potom zkontrolujte GPS jednotku. ­ Pokud upevníte GPS jednotku k drzáku bez pouzití penosného pouzdra, mze dojít k poskození nebo pádu GPS jednotky. Proto vzdy pouzijte penosné pouzdro. CZ Pouzívání GPS jednotky ve venkovním prostedí 31 Pouzití jednotky Záznam soubor s údaji GPS pomocí GPS jednotky Jednotka zaznamenává vasi polohu a cas (soubory s údaji GPS) do vnitní pamti. Po zapnutí napájení zacne jednotka zjisovat vasi polohu a spustí se záznam údaj GPS. Jednotka bude automaticky urcovat a zaznamenávat polohu kazdých 15 sekund. 1 Delsím stisknutím tlacítka (Napájení) zapnte jednotku. Nasmrujte cást s anténou do oteveného venkovního prostedí a drzte jednotku po dobu asi jedné minuty, dokud nezacne indikátor GPS indikovat urcování polohy. Stav indikátoru GPS se mní následujícím zpsobem podle provozního stavu jednotky. Cást s anténou Tlacítko (Napájení) Indikátor GPS Bhem vyhledávání* dvakrát rychle blikne dvakrát rychle blikne 1 sekunda Bhem urcování polohy* jednou pomalu blikne jednou pomalu blikne 2 sekundy * Vyhledávání: Jednotka vyhledává GPS satelity, záznam údaj GPS nebyl spustn. [. . . ] Nepouzívejte jednotku v místech, jako jsou napíklad tunely, podzemní místa nebo mezi pekázkami, jako napíklad vysoké budovy nebo stromy. Jednotka nepijímá rádiové signály z GPS satelit. · Je mozné, ze se nacházíte v místech, kde nelze pijímat rádiové signály z GPS satelit. Nepouzívejte jednotku v místech, jako jsou napíklad tunely, podzemní místa nebo mezi pekázkami, jako napíklad vysoké budovy nebo stromy. Píjem rádiových signál z GPS satelit trvá delsí dobu. · Podle polohy GPS satelit mze urcování vasí polohy trvat delsí dobu. Podrobnosti najdete v cásti , , Co je to GPS?" na stran 14. Po stisknutí tlacítka (Napájení) se jednotka nezapne. · Mezi krytem prostoru pro baterii a baterií mze být spatný kontakt. Otevete kryt prostoru pro baterii a vlozte baterii znovu. · Pouzíváte baterii s nedostatecnou zbývající kapacitou. Vymte baterii za novou. · Baterie není vlozena správn. Vlozte baterii správn podle krok popsaných v cásti , , Vlození baterie" (strana 22). · Soubor s údaji GPS nelze zaznamenávat, pokud je GPS jednotka pipojena k pocítaci. Indikátor BATT (Baterie) se nerozsvítí, ani pokud stisknete tlacítko (Napájení). CZ Dalsí informace 45 Pocítac nerozpozná jednotku. · Vás pocítac nemusí správn rozpoznat jednotku, pokud propojíte jednotku a pocítac pomocí USB kabelu ped zapnutím pocítace. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY GPS-CS1KASP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY GPS-CS1KASP bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag