Návod k použití SONY GPS-CS1KA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY GPS-CS1KA. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY GPS-CS1KA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY GPS-CS1KA.


SONY GPS-CS1KA : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (872 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY GPS-CS1KA (380 ko)
   SONY GPS-CS1KA annexe 1 (1040 ko)
   SONY GPS-CS1KA annexe 3 (1040 ko)
   SONY GPS-CS1KA annexe 2 (1040 ko)
   SONY GPS-CS1KA DATASHEET (1032 ko)
   SONY GPS-CS1KA ADDENDUM: REQUIRED SOFTWARE (871 ko)
   SONY GPS-CS1KA ADDENDUM: ADDING GPS INFORMATION TO PICTURES (346 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY GPS-CS1KA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-319-847-11(1) GPS jednotka Návod k obsluze GPS-CS1KA © 2007 Sony Corporation 3-096-330-11(1) 1 2 3 Systém ulození informací o poloze ke snímkm Symbol Symbol : informace o poloze : informace o casu · Piazení se provádí na základ data a casu poízení snímk. Proto na vasem fotoaparátu nastavte správné datum a cas. Pi cest do zahranicí nebo bhem letního casu Pokud jste zmnili nastavení hodin na vasem fotoaparátu na zahranicní cas atd. nebo pokud jste nastavili letní cas, je teba ped importem soubor s údaji GPS zmnit casová nastavení (casové pásmo) v okn , , Log File Import (Import soubor s údaji GPS)" v softwaru , , GPS Image Tracker". Podrobnjsí informace najdete v cásti , , Importing GPS log files to a computer (Import soubor s údaji GPS do pocítace)" v nápovd v dodaném softwaru (GPS Image Tracker). Pomocí GPS jednotky a dodaného softwaru mzete snadno ulozit informace o poloze ke statickým snímkm kompatibilním s Exif 2. 1 nebo novjsí verzí. [. . . ] Po zapnutí napájení zacne jednotka zjisovat vasi polohu a spustí se záznam údaj GPS. Jednotka bude automaticky urcovat a zaznamenávat polohu kazdých 15 sekund. 1 Delsím stisknutím tlacítka , , jednotku. (Napájení)" zapnte Nasmrujte cást s anténou do oteveného venkovního prostedí a drzte jednotku po dobu asi jedné minuty, dokud nezacne indikátor , , GPS" indikovat urcování polohy. Stav indikátoru , , GPS" se mní následujícím zpsobem podle provozního stavu jednotky. Cást s anténou Tlacítko , , (Napájení)" Indikátor , , GPS" Bhem urcování polohy* jednou pomalu blikne jednou pomalu blikne 2 sekundy Bhem vyhledávání* dvakrát rychle blikne dvakrát rychle blikne 1 sekunda * Urcování polohy: Jednotka provádí urcování polohy a záznam údaj GPS. Vyhledávání: Jednotka vyhledává GPS satelity, záznam údaj GPS nebyl spustn. CZ 18 · Pokud je obtízné urcit polohu a indikátor , , GPS" je v rezimu vyhledávání, nasmrujte cást s anténou nahoru a chvíli pockejte. Pokud není jednotka schopna urcit polohu ani po pti minutách, je mozné, ze se nacházíte na míst, kde nelze pijímat rádiové signály z GPS satelit. Pesute se na jiné místo a zkuste to znovu. 2 Pomocí vaseho fotoaparátu zaznamenejte snímek. CZ 3 Po pouzití podrzte stisknuté tlacítko , , vypnutí jednotky. Rady · Bhem doby, kde je jednotka zapnutá, budou údaje GPS zaznamenané · V závislosti na okolních podmínkách mze být obtízné urcit polohu. · Dva soubory s údaji GPS zaznamenané oddlen kvli zapnutí/vypnutí napájení mzete spojit pomocí dodaného softwaru. Uvdomte si, ze spojené soubory nelze znovu oddlit. CZ GPS (Napájení)" pro Pouzití jednotky 19 Kontrola zbývající kapacity baterie · Pokud je jednotka zapnutá a krátce stisknete tlacítko , , (Napájení)", mzete podle stavu indikátoru , , BATT (Baterie)" zjistit zbývající kapacitu baterie. Svítí zelen: Zbývá 70 % nebo více kapacity baterie. * Bliká zelen: Zbývá 20 % az 70 % kapacity baterie. * Pokud je zbývající kapacita baterie 20 % nebo mén, bude indikátor , , BATT (Baterie)" blikat cerven. Pokud bude zbývající kapacita jest nizsí, bude indikátor , , BATT (Baterie)" blikat rychleji a jednotka nebude provádt urcování polohy. Vymte baterii za novou. *Tato funkce nemusí pracovat správn pi pouzití nikl-metalhydridové baterie. Indikátor , , BATT (Baterie)" Jednotka spotebovává více energie pi vyhledávání nez pi urcování polohy. I pokud jednotka vypocítá zbývající kapacitu baterie a indikátor , , BATT (Baterie)" bliká bhem vyhledávání cerven, mzete jednotku po pepnutí z rezimu vyhledávání do rezimu urcování polohy dále pouzívat. CZ 20 Pam pro záznam Jednotka je schopna zaznamenávat soubory s údaji GPS po dobu az 360 hodin. · Pokud je zbývající kapacita vnitní pamti 10 % nebo mén, bude indikátor , , MEM FULL (Pam zaplnna)" blikat cerven. Pokud dojde k zaplnní vnitní pamti, bude indikátor , , MEM FULL (Pam zaplnna)" minutu svítit a potom se automaticky vypne napájení. · Pokud je jednotka zapnutá a pomocí spicatého pedmtu stisknete na delsí dobu tlacítko , , CLEAR (Vymazání)" (strana 14), budou vymazány vsechny soubory s údaji GPS v záznamové pamti a automaticky se vypne napájení. CZ Indikátor , , MEM FULL (Pam zaplnna)" Bezpecnostní pokyny pro penásení jednotky · Pi penásení jednotky nasmrujte a drzte cást s anténou tak, aby smovala nahoru nebo vn. · Jednotku lze pouzívat, i pokud je zakryta odvem atd. · Jednotka není schopna pijímat rádiové signály, pokud je umístna v kovovém pedmtu (nap. pírucní kufík) nebo pokud je zakryta kovovým pedmtem. · Dodávanou karabinu nepouzívejte k zádnému jinému úcelu. CZ Pouzití jednotky 21 Pouzití softwaru Pouzití dodaného softwaru Pomocí dodaného softwaru si na pocítaci mzete prohlédnout soubory s údaji GPS ulozené ve vasí jednotce a zobrazit místa na map, kde jste poídili snímky. Tato cást popisuje obsah obrazovek pi pouzívání anglické verze. Dodaný disk CD-ROM obsahuje softwarové aplikace , , GPS Image Tracker" a , , Picture Motion Browser". , , GPS Image Tracker" Soubory s údaji GPS ulozené ve vasí jednotce mzete importovat do pocítace a potom je zobrazit a spravovat. [. . . ] Datum a cas poízení snímk mzete zmnit pomocí softwaru , , Picture Motion Browser". Nastavte správný datum a cas a potom znovu piate snímky k souborm s údaji GPS. Podrobnjsí informace o zmn data a casu najdete v nápovd softwaru , , Picture Motion Browser". ­ Casová nastavení (casové pásmo nebo letní cas) nejsou provedena správn. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY GPS-CS1KA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY GPS-CS1KA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag