Návod k použití SONY ECM-HW2

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY ECM-HW2. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY ECM-HW2 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY ECM-HW2.


SONY ECM-HW2 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (301 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY ECM-HW2 (1507 ko)
   SONY ECM-HW2 annexe 1 (1569 ko)
   SONY ECM-HW2 annexe 2 (1438 ko)
   SONY ECM-HW2 annexe 4 (500 ko)
   SONY ECM-HW2 annexe 3 (814 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY ECM-HW2

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] PÍSLUSENSTVÍ A BATERIE Pouzívejte pouze schválené píslusenství a baterie. Udrzujte jej v suchu. Bezpecnost Seznamte se s tmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodrzování mze být nebezpecné nebo protizákonné. Pro dalsí informace si pectte úplnou uzivatelskou pírucku. [. . . ] Chcete-li pílohu ulozit do pístroje, zvolte moznost Ulozit. Sluzby chatu Pihlásení k existujícímu úctu chatu 1 Zvolte moznost Menu > Zprávy > Více > Zprávy Chatu. Vytvoení nového úctu Nokia Chcete-li vytvoit nový úcet Nokia, zahrnující sluzbu posty a chatu, , navstivte z pocítace stránku www. ovi. com. Chceteli úcet vytvoit z pístroje, pouzijte tento postup: 1 2 Zvolte moznost Menu > Zprávy > Více > E-mail. Postupujte podle pokyn na displeji. Vytvoení a odeslání zprávy 1 Zvolte moznost Volby > Vytvoit. 3 Chcete-li ke zpráv pilozit pílohu, zvolte moznost Volby > Pilozit soubor. 4 Chcete-li ke zpráv pilozit snímek, který vyfotografujete, zvolte moznost Volby > Pilozit nový obrázek. Ukoncení postovní aplikace Zvolte moznost Odhlásit. Pístup k chatu z postovního úctu Nkteí provozovatelé postovních sluzeb umozují pístup k úctu chatu pímo z postovního úctu. Chcete-li se pi psaní postovní zprávy zaregistrovat ke sluzb chatu svého provozovatele, zvolte moznost Volby a vyberte sluzbu chatu. Chat sluzby Zprávy Nokia Sluzba chatu nabízí prostedí pro konverzaci s ostatními uzivateli online. Nastavení upozornní Na nové zprávy vás pístroj upozorní i v dob, kdy aplikaci nepouzíváte Pro zmnu nastavení upozornní pouzijte následující postup: 1 2 V hlavním zobrazení aplikace Chat zvolte moznost Volby > Nastavení chatu. Vyberte typ upozornní a zvolte moznost Ulozit. Ukoncení aplikace Chat I kdyz aplikaci Chat ukoncíte, zstanete pihláseni ke sluzbám chatu. Relace zstanou aktivní po dobu urcenou objednávkou sluzeb. Kdyz je aplikace Chat spustna na pozadí, mzete otevírat jiné aplikace a vrátit se do aplikace Chat bez opakovaného pihlasování. © 2009 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. 32 Zstate v kontaktu soubor, zvolte moznost Volby > Vlozit. Pokud je definováno více postovních úct, vyberte úcet, ze kterého chcete zprávu odeslat. 2 Vyberte svj postovní úcet, zvolte moznost Nastavení stahování a nastavte následující moznosti: Inter. -- Nastavte, jak casto má pístroj kontrolovat, zda je na úctu nová posta. nacítání -- Automatické nacítání nové posty z úctu. Chcete-li zapnout upozorování na novou postu, zvolte moznost Nastavení zpráv > Nastav. e-mail. 3 4 Ctení posty a odpovídání na zprávy Dlezité: Pi otevírání zpráv bute opatrní. [. . . ] Vsechna práva vyhrazena. Rejstík U USB, kabelové pipojení USB, kabelové spojení V video videohovor videozprávy vizitky volání volání pomocí zkratek vyrovnávací pam vytácení výpis volání W web Z zabezpecení prohlízece zadávání textu zapínání a vypínání pístroje zálohování dat zámek klávesnice zámek tlacítek záznam polohy zdroje podpory zprávy zprávy, posílání zprávy flash zprávy SIM zrychlená volba zvukové zprávy 55 8 20 33, 34 23 25 45 23 18, 23 40 23 25 39 40 25, 26 11 20 16 13 21 14 27 28 28 21 18, 23, 25 28 © 2009 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. 55 56 PROHLÁSENÍ O SHOD je mozné získat od spolecnosti MPEG LA, LLC. V MAXIMÁLNÍ MÍE POVOLENÉ PÍSLUSNÝMI PRÁVNÍMI PEDPISY NEJSOU SPOLECNOST SONY ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATEL LICENCE ZA ZÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PÍJM ANI ZA ZVLÁSTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ CI NEPÍMÉ SKODY ZPSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPSOBEM. OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY ECM-HW2

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY ECM-HW2 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag