Návod k použití SONY ECM-HGZ1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY ECM-HGZ1. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY ECM-HGZ1 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY ECM-HGZ1.


SONY ECM-HGZ1 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (477 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY ECM-HGZ1 (155 ko)
   SONY ECM-HGZ1 (352 ko)
   SONY ECM-HGZ1 (407 ko)
   SONY ECM-HGZ1 annexe 3 (407 ko)
   SONY ECM-HGZ1 annexe 1 (352 ko)
   SONY ECM-HGZ1 annexe 2 (352 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY ECM-HGZ1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] UPOZORNNÍ: POUZÍVEJTE POUZE DOPORUCENÁ PÍSLUSENSTVÍ, ZAMEZÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM A MAXIMÁLN OMEZÍTE MOZNOST RUSENÍ. UPOZORNNÍ: POKUD PÍSTROJ NEPOUZÍVÁTE, ODPOJTE ZÁSTRCKU ZE SÍOVÉ ZÁSUVKY. Pro uzivatele ve Velké Británii Pi výmn pojistky nahrate pojistku pouze stejnou hodnotou a odsouhlaseným typem, nezapomete rovnz vrátit na místo kryt pojistky. Síová zástrcka slouzí rovnz k odpojení zaízení od napájení. [. . . ] Záznam [MAGN. B. LOCK] Zámek tlacítka MAGN. Stisknte tlacítko CUSTOM KEY (1 nebo 2). Stisknutím tlacítka se zablokuje tlacítko MAGN. , a tím zabráníte jeho nechtnému pouzití. Optovným stisknutím tlacítka tlacítko MAGN. znovu aktivujete. [SHTR D. LOCK] Zámek ovladace SHUTTER Stisknte tlacítko CUSTOM KEY (1 nebo 2). Stisknutím tlacítka se zablokuje ovladac SHUTTER. , a tím zabráníte jeho nechtnému pouzití. Optovným stisknutím tlacítka ovladac SHUTTER znovu aktivujete. [E. LCK B. LCK] Zámek tlacítka EXP. LOCK Stisknte tlacítko CUSTOM KEY (1 nebo 2). Stisknutím tlacítka se zablokuje tlacítko EXP. LOCK, a tím zabráníte jeho nechtnému pouzití. Optovným stisknutím uzivatelského tlacítka tlacítko EXP. LOCK. 73 [CP BKWD KEY] Zptné tlacítko uzivatelského pednastavení Stisknte tlacítko CUSTOM KEY 2. Obvykle se budete tlacítkem CUSTOM PRESET SELECT pohybovat v cyklu vped k následnému souboru uzivatelského pednastavení. Stisknutím uzivatelského tlacítka se ale budete pohybovat zpt k pedcházejícímu souboru uzivatelského pednastavení. Zptné tlacítko uzivatelského pednastavení lze ovládat pouze prostednictvím uzivatelských tlacítek. [SDI OUTPUT] Výstup SDI Stisknte tlacítko CUSTOM KEY (1 nebo 2). Zobrazí se nabídka nastavení výstupu SDI. [FOCUS LIMIT] Limit zaostení ( 40) Stisknte tlacítko CUSTOM KEY (1 nebo 2). Limit zaostení je aktivován. Optovným stisknutím tlacítka jej zrusíte. [IMAGE STAB] Stabilizátor obrazu ( 52) Stisknte tlacítko CUSTOM KEY (1 nebo 2). Stabilizátor obrazu je aktivován. INFO)] se na obrazovce bude zobrazovat a informace zobrazované na obrazovce budou zahrnuty do výstupního videosignálu ze zdíky SDI. Pi nastavení [SDI OUTPUT/VÝSTUP SDI] na [ON(OSD)/ZAP(ZOBR. INFO)]: Které informace budou zahrnuty do výstupního videosignálu, je dáno výbrem úrovn zobrazování informací pomocí tlacítka DISP. Znacky (indikace bezpecné zóny, znacka roviny/mízka atd. ) nebudou nikdy zahrnuty do výstupního videosignálu. Nastavení [SIGNAL SETUP/NASTAVENÍ SIGNÁLU] [COMP. OUT/KOMPONENTNÍ VÝSTUP] není dostupné. 2 Pouzití zdíky HD/SD COMPONENT OUT nebo VIEWFINDER COMPONENT OUT Pomocí zdíky HD/SD COMPONENT OUT lze monitorovat video nahrávané videokamerou a pomocí zdíky VIEWFINDER COMPONENT OUT lze monitorovat obraz v hledácku. Otevít kryt konektor Zlutý Bílý Stereofonní videokabel STV-290N* (dodaný) SD HD/SD INPUT VIDEO L AUDIO R Cervený Tok signálu Zelený Modrý Cerve Kabel pro komponentní video DTC-1000 (dodaný) Tok signálu Y Pb Pr * Zvukový signál je oddlený od komponentního videosignálu. Pokud pouzíváte zdíku HD/SD COMPONENT OUT, vyberte vhodný komponentní videosignál, a to v závislosti na pipojeném televizoru nebo monitoru. Otevete nabídku a vyberte [SIGNAL SETUP/NASTAVENÍ SIGNÁLU]. Vyberte [COMP. OUT/KOMPONENTNÍ VÝSTUP], provete nastavení a nabídku zavete. 78 3 Pouzívání zdíky HDV/DV Otevít kryt konektor CV-250F DV kabel (volitelný) nebo komercn dostupný DV kabel (6 kolík-6 kolík) 4 kolíky 6 kolík CS · Pi pipojení videokamery na monitor/televizor, který podporuje DV vstup, budete mozná potebovat provést na tomto pístroji úkony pro rozpoznání videokamery. · V pípad poteby zapnte pevod DV a dále popsaným postupem vyberte, zda se má konvertovat pásek zaznamenaný v rezimu (pouze rezim ). Otevete nabídku a vyberte [SIGNAL SETUP/NASTAVENÍ SIGNÁLU]. Vyberte [HD DOWN-CONV/HD KONVERZE DOL], provete nastavení a nabídku zavete. 4 Pouzívání zdíky A/V1 nebo VIDEO 2 Zdíka VIDEO 2* Otevít kryt konektor Stereofonní videokabel STV-290N (dodaný) Tok signálu Zlutý Bílý Cervený INPUT VIDEO L AUDIO R Externí pipojení * Chcete-li pouzít zdíku VIDEO 2, propojte videokameru s televizorem pomocí kabelu BNC (komercn Doporucujeme videokameru napájet ze sít. Televizory vybavené systémem WSS: Nahrávky poízené s pomrem stran 16 : 9 ( 32) budou automaticky pehrávány v sirokoúhlém rezimu, pokud videokameru pipojíte k televizoru pes zdíku A/V1 nebo VIDEO 2. Pi zrychleném pehrávání vped/zpt a pehrávání zpt pásku zaznamenaném ve standardu HDV mze být obraz rusen. 79 Pipojení k televizoru nebo monitoru SD 1 Pouzívání zdíky HD/SD COMPONENT OUT nebo VIEWFINDER COMPONENT OUT · Viz schéma zapojení v pedcházející cásti ( 78). · V závislosti na pipojeném televizoru nebo monitoru vyberte vhodný komponentní videosignál. Otevete nabídku a vyberte [SIGNAL SETUP/NASTAVENÍ SIGNÁLU]. [. . . ] Tím se výrazn snízí její tíha pi natácení z ruky. 146 Duální nabíjecka/drzák CH-910 Tato duální nabíjecka CH-910 je schopna postupn nabíjet dva akumulátory. Mzete rovnz napájet videokameru pipojením nabíjecky CH-910 s nabitými akumulátory k videokamee. Pokud nasadíte oba akumulátory, mzete akumulátor vymnit bez perusení napájení. Napájecí akumulátor Doba nabíjení BP-950G 280 min BP-970G 380 min Doba nabíjení je ovlivnna podmínkami nabíjení. Dálkový ovladac zoomu ZR-2000 Ovladacem ZR-2000 pipojeným do zdíky LANC videokamery Canon je mozné ovládat funkce, jako jsou spustní a zastavení nahrávání, zoom a zaostování pi soucasném sledování obrazu na lokálním displeji bez doteku videokamery. Toto je zejména uzitecné, kdyz je videokamera nasazena na stativu a chcete zajistit maximální stabilitu zábru. CS Pouze píslusenství, které je opateno touto znackou, je originálním videopíslusenstvím Canon. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY ECM-HGZ1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY ECM-HGZ1 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag