Návod k použití SONY DVP-SR100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DVP-SR100. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DVP-SR100 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DVP-SR100.


SONY DVP-SR100 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1082 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DVP-SR100 (1083 ko)
   SONY DVP-SR100 annexe 3 (1036 ko)
   SONY DVP-SR100 annexe 1 (1050 ko)
   SONY DVP-SR100 annexe 2 (1085 ko)
   SONY DVP-SR100 QUICK GUIDE (1085 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DVP-SR100

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-115-668-11(1) CD/DVD pehrávac Návod k obsluze DVP-SR100 © 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste snízili nebezpecí vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj desti ani vlhkosti. Aby nedoslo k úrazu elektrickým proudem, neotevírejte skíku pístroje. Opravy svte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi. Výmnu síového kabelu smí provádt pouze autorizovaný servis. [. . . ] b Tuto funkci nelze pouzít pi pehrávání disk VIDEO CD nebo Super VCD s funkcemi PBC. Opakované pehrávání (Repeat Play) (Opakování) Rezim opakovaného pehrávání lze uplatnit pro vsechny tituly nebo stopy/skladby na disku nebo pro jeden titul, kapitolu nebo stopu/skladbu. Mzete pouzívat kombinaci rezim náhodného pehrávání a pehrávání programu. Pehrávání v náhodném poadí (Shuffle Play) (Náhodné pehrávání) Tituly, kapitoly nebo stopy/skladby mzete pehrávat v náhodném poadí. Po vypnutí a dalsím zapnutí této funkce bude poadí pehrávání odlisné. 1 1 Po výbru polozky (SHUFFLE) (Náhodné pehrávání) v nabídce Control Menu (Nabídka ovládání) (strana 19) vyberte stisknutím tlacítek X/x polozku, kterou chcete pehrávat v náhodném poadí. N Pi pehrávání disku DVD VIDEO · TITLE (Titul) · CHAPTER (Kapitola) N Pi pehrávání disku VIDEO CD nebo CD · TRACK (Stopa/skladba) N Pi pehrávání programu · ON (Zapnuto): náhodné pehrávání titul, kapitol nebo stop/skladeb vybraných v programu. Po výbru polozky (REPEAT) (Opakování) v nabídce Control Menu (Nabídka ovládání) (strana 19) vyberte stisknutím tlacítek X/x polozku, kterou chcete opakovan pehrávat. · DISC (Disk): opakované pehrávání vsech titul, stop/skladeb nebo alb. (U disk ve formátu DVD-VR vyberte moznost ORIGINAL (Originální seznam titul) nebo PLAY LIST (Vlastní seznam titul). ) · TITLE (Titul): opakované pehrávání aktuálního titulu na disku. · CHAPTER (Kapitola): opakované pehrávání aktuální kapitoly. · TRACK (Stopa/skladba): opakované pehrávání aktuální stopy/skladby. · FILE (Soubor) (pouze video soubory DivX): opakované pehrávání aktuálního souboru. · ALBUM (Album): opakované pehrávání aktuálního alba. 2 Stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Spustí se pehrávání v náhodném poadí. 24 N Bhem rezimu pehrávání programu nebo náhodného pehrávání · ON (Zapnuto): opakované pehrávání pi pouzití rezimu náhodného pehrávání nebo pehrávání programu. 3 Jakmile dosáhnete koncového bodu (bod B), znovu stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Nastavené body se zobrazí a pehrávac spustí opakované pehrávání nastaveného úseku. 2 Stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Spustí se opakované pehrávání. Návrat k normálnímu pehrávání Pehrávání Návrat k normálnímu pehrávání Stisknte tlacítko CLEAR (Vymazání) nebo v kroku 1 vyberte moznost , , OFF" (Vypnuto). b Tuto funkci nelze pouzít pi pehrávání disk VIDEO CD nebo Super VCD s funkcemi PBC. Stisknte tlacítko CLEAR (Vymazání) nebo v kroku 1 vyberte moznost , , OFF" (Vypnuto). b · Funkce opakovaného pehrávání úseku A-B pracuje pouze v rámci jednoho titulu. · Funkci opakovaného pehrávání úseku A-B nemusí být mozné nastavit u disku ve formátu DVD-VR, který obsahuje statické obrázky. Opakované pehrávání pozadované cásti (A-B Repeat Play) (Opakování úseku A-B) Mzete opakovan pehrávat urcitý úsek titulu, kapitoly nebo stopy/skladby. 1 Po výbru polozky (A-B REPEAT) (Opakování úseku A-B) v nabídce Control Menu (Nabídka ovládání) (strana 19) vyberte stisknutím tlacítek X/x moznost , , SET t" (Nastavení) a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Zobrazí se lista pro nastavení funkce , , A-B REPEAT" (Opakování úseku A-B). A 18 - 1:32:30 B 2 Jakmile bhem pehrávání naleznete pocátecní bod (bod A) úseku, který chcete opakovan pehrávat, stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Pocátecní bod (bod A) je nastaven. A 18 - 1:32:55 B 18 - 1:33:05 25 Nastavení pehrávání Nastavení pehrávaného obrazu (CUSTOM PICTURE MODE) (Uzivatelský rezim obrazu) Video signál z pehrávace mzete nastavit tak, abyste dosáhli pozadované kvality obrazu. z Pi sledování film doporucujeme vybrat rezim , , CINEMA 1" (Kino 1) nebo , , CINEMA 2" (Kino 2). Zostení obrazu (SHARPNESS) (Ostrost) Mzete zvýraznit obrysy obrazu pro dosazení ostejsího obrazu. 1 1 Po výbru polozky (CUSTOM PICTURE MODE) (Uzivatelský rezim obrazu) v nabídce Control Menu (Nabídka ovládání) (strana 19) vyberte stisknutím tlacítek X/x pozadované nastavení. Výchozí nastavení je podtrzeno. · STANDARD (Standardní): zobrazení standardního obrazu. · DYNAMIC 1 (Dynamický 1): zobrazení dynamického obrazu v dsledku zvýsení kontrastu a barevné intenzity obrazu. · DYNAMIC 2 (Dynamický 2): zobrazení dynamictjsího obrazu ve srovnání s rezimem DYNAMIC 1 (Dynamický 1) díky vtsímu zvýsení kontrastu a barevné intenzity obrazu. · CINEMA 1 (Kino 1): zdraznní detail v tmavých cástech obrazu v dsledku zvýsení úrovn cerné barvy. · CINEMA 2 (Kino 2): intenzita svtlých i tmavých barev se zvýsí a zvtsí se i barevný kontrast. · MEMORY (Pam): detailnjsí nastavení obrazu. PICTURE (Obraz) Zmna kontrastu. Po výbru polozky (SHARPNESS) (Ostrost) v nabídce Control Menu (Nabídka ovládání) (strana 19) vyberte stisknutím tlacítek X/x pozadovanou úrove. Výchozí nastavení je podtrzeno. · 2: vtsí zvýraznní obrys nez u moznosti 1. 2 Stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Vybrané nastavení se uplatní. Uzamcení disk (PARENTAL CONTROL) (Rodicovský zámek) Pehrávání nkterých disk DVD VIDEO je mozno omezit podle pednastavené úrovn, jako je napíklad vk uzivatel. Funkce , , PARENTAL CONTROL" (Rodicovský zámek) vám umozuje nastavit úrove omezení pehrávání. 1 BRIGHTNESS Zmna celkového jasu. (Jas) COLOR (Barvy) HUE (Odstín) Nastavení hlubsích nebo svtlejsích barev. Nastavení vyvázení barev. Po výbru polozky (PARENTAL CONTROL) (Rodicovský zámek) v nabídce Control Menu (Nabídka ovládání) (strana 19) vyberte stisknutím tlacítek X/x moznost , , PLAYER t" (Pehrávac) a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Je vyzadováno zadání hesla. 2 Pomocí numerických tlacítek zadejte ctyciferné heslo a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Zobrazí se okno pro nastavení úrovn omezeného pehrávání. 2 26 Stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Vybrané nastavení se uplatní. 3 Stisknutím tlacítek X/x vyberte polozku , , STANDARD" (Standardní) a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Zobrazí se moznosti polozky , , STANDARD" (Standardní). b V závislosti na disku mzete být pi pehrávání disku pozádáni o zmnu úrovn rodicovského zámku. V takovém pípad zadejte heslo a potom zmte úrove. Pokud je zrusen rezim obnovení pehrávání, vrátí se úrove na pedchozí hodnotu. 4 Stisknutím tlacítek X/x vyberte zempisnou oblast jako normu pro omezení pehrávání a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Oblast je vybrána. Pokud vyberete moznost , , OTHERS t" (Ostatní), zvolte a numerickými tlacítky zadejte standardní kód podle tabulky na stran 45. Pehrávání 5 Stisknutím tlacítek X/x vyberte polozku , , LEVEL" (Úrove) a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Zobrazí se moznosti polozky , , LEVEL" (Úrove). 6 Pomocí tlacítek X/x vyberte pozadovanou úrove a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Nastavení rodicovského zámku je dokonceno. [. . . ] Bzné disky DVD oznacené symbolem ALL lze rovnz pehrávat na tomto pehrávaci. V závislosti na disku DVD nemusí být uveden zádný regionální kód, a pesto nebude mozné tento disk v dsledku regionálního omezení pehrávat. DVP­XXXX X rezim normálního pehrávání. Navíc není mozno pehrávat nkteré datové disky vytvoené metodou zápisu Packet Write. · Hudební disky kódované technologiemi na ochranu autorských práv Tento pístroj je urcen pro pehrávání disk, které odpovídají standardu Compact Disc (CD). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DVP-SR100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DVP-SR100 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag