Návod k použití SONY DVP-PR30

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DVP-PR30. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DVP-PR30 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DVP-PR30.


SONY DVP-PR30 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1078 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DVP-PR30 (1086 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DVP-PR30

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-874-015-E1(1) CD/DVD pehrávac Návod k obsluze DVP-PR30 © 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste snízili nebezpecí vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj desti ani vlhkosti. Aby nedoslo k úrazu elektrickým proudem, neotevírejte skíku pístroje. Opravy svte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi. Výmnu síového kabelu smí provádt pouze autorizovaný servis. [. . . ] · Funkci A-B Repeat Play (Opakování úseku A-B) nemusí být mozné nastavit pro disk ve formátu DVD-VR, který obsahuje statické obrázky. 24 Nastavení pehrávání Nastavení pehrávaného obrazu (CUSTOM PICTURE MODE) (Uzivatelský rezim obrazu) Video signál z pehrávace mzete nastavit tak, abyste dosáhli pozadované kvality obrazu. 2 Stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Vybrané nastavení se uplatní. z Pro sledování filmu doporucujeme pouzít moznost , , CINEMA 1" (Kino 1) nebo , , CINEMA 2" (Kino 2). Zostení obrazu Pehrávání (SHARPNESS) (Ostrost) Tato funkce umozuje zvýraznit obrysy obrazu pro dosazení ostejsího zobrazení. 1 Po výbru polozky (CUSTOM PICTURE MODE) (Uzivatelský rezim obrazu) v nabídce Control Menu (Nabídka ovládání) (strana 18) vyberte stisknutím tlacítek X/x pozadované nastavení. Výchozí nastavení je podtrzeno. · STANDARD (Standardní): zobrazuje se standardní obraz. · DYNAMIC 1 (Dynamický 1): zobrazuje se zdraznný dynamický obraz v dsledku zvýsení kontrastu a barevné intenzity obrazu. · DYNAMIC 2 (Dynamický 2): zobrazuje se jest více zdraznný dynamický obraz ve srovnání s rezimem DYNAMIC 1 (Dynamický 1) díky zvýsení kontrastu a barevné intenzity obrazu. · CINEMA 1 (Kino 1): dochází ke zdraznní detail v tmavých cástech obrazu v dsledku zvýsení úrovn cerné barvy. · CINEMA 2 (Kino 2): intenzita svtlých i tmavých barev se zvýsí a zvtsí se i barevný kontrast. · MEMORY (Pam): podrobnjsí nastavení obrazu. PICTURE (Obraz) Zmna kontrastu. 1 Po výbru polozky (SHARPNESS) (Ostrost) v nabídce Control Menu (Nabídka ovládání) (strana 18) vyberte stisknutím tlacítek X/x pozadovanou úrove. Výchozí nastavení je podtrzeno. · 2: obrysy se zvýrazní o nco více nez u moznosti 1. 2 Stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Vybrané nastavení se uplatní. Uzamcení disk (PARENTAL CONTROL) (Rodicovský zámek) Mzete nastavit dva typy omezeného pehrávání: · Uzivatelský rodicovský zámek · Rodicovský zámek Po výbru polozky (PARENTAL CONTROL) (Rodicovský zámek) v nabídce Control Menu (Nabídka ovládání) (strana 18) se zobrazí níze uvedené moznosti. · ON t (Zapnuto): Nastavení omezení pehrávání tak, aby pehrávac nepehrával nevhodné disky (Custom Parental Control) (Uzivatelský rodicovský zámek). · PLAYER t (Pehrávac): Pehrávání nkterých disk DVD VIDEO je mozno omezit podle pednastavené úrovn, jako je napíklad vk uzivatel. Scény mohou být zablokovány nebo nahrazeny jinými scénami (Parental Control) (Rodicovský zámek). , pokracování BRIGHTNESS Zmna celkového jasu. (Jas) COLOR (Barvy) HUE (Odstín) Nastavení hlubsích nebo svtlejsích barev. Zmna vyvázení barev. 25 Podrobné nastavení - viz , , Rodicovský zámek (omezené pehrávání)" (strana 26). · PASSWORD t (Heslo): Pomocí numerických tlacítek zadejte ctyciferné heslo. Pro ob funkce Custom Parental Control (Uzivatelský rodicovský zámek) i Parental Control (Rodicovský zámek) se pouzívá stejné heslo. · OFF t (Vypnuto): Vypnutí funkce Custom Parental Control (Uzivatelský rodicovský zámek). Nastavení rodicovského zámku je dokonceno. Cím nizsí je hodnota úrovn, tím vyssí je omezení pi pehrávání. Pro vypnutí rodicovského zámku nastavte polozku , , LEVEL" (Úrove) na hodnotu , , OFF" (Vypnuto). z Pokud heslo zapomenete, vyjmte disk a zopakujte krok 1 v cásti , , Rodicovský zámek (omezené pehrávání)". Jakmile budete vyzváni k zadání hesla, zadejte numerickými tlacítky , , 199703" a pak stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Zobrazí se okno pro zadání nového ctyciferného hesla. Po zadání nového ctyciferného hesla znovu vlozte disk do pehrávace a stisknte tlacítko N. Jakmile se zobrazí okno pro zadání hesla, zadejte vase nové heslo. [. . . ] Komercní disky DVD s oznacením ALL je na tomto pehrávaci rovnz mozno pehrávat. Na nkterých komercních discích DVD nemusí být regionální kód uveden, a pesto nelze tyto disky v dsledku regionálního omezení pehrávat. DVP­XXXX X · Hudební disky kódované technologiemi na ochranu autorských práv Tento pístroj je urcen pro pehrávání disk, které odpovídají norm Compact Disc (CD). Nkteré spolecnosti vyrábí a prodávají hudební disky zakódované prostednictvím rzných technologií na ochranu autorských práv. Mjte prosím na pamti, ze nkteré z tchto disk nebude mozné na tomto pístroji pehrát, pokud neodpovídají norm pro disky CD. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DVP-PR30

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DVP-PR30 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag