Návod k použití SONY DVP-NS9100ES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DVP-NS9100ES. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DVP-NS9100ES bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DVP-NS9100ES.


SONY DVP-NS9100ES : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1967 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DVP-NS9100ES (1767 ko)
   SONY DVP-NS9100ES (2350 ko)
   SONY DVP-NS9100ES (1957 ko)
   SONY DVP-NS9100ES annexe 2 (1757 ko)
   SONY DVP-NS9100ES annexe 1 (1757 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DVP-NS9100ES

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-633-249-31(1) CD/DVD pehrávac Návod k obsluze DVP-NS9100ES © 2005 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste snízili riziko úrazu elektrickým proudem, nevystavujte pístroj desti nebo vlhkosti. Neotevírejte skíku pístroje, aby nedoslo k úrazu elektrickým proudem. Opravy svte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi. Výmnu síového kabelu mze provádt pouze autorizovaný servis. [. . . ] Pi pehrávání jen MP3 soubor se , , Rezim (MP3, JPEG)" automaticky zmní na , , MP3". Zbývající cas pehrávání aktuální skladby Zobrazení informací o DVD (ADVANCED) (zobrazení informace) 1 Cas pehrávání disku V prbhu pehrávání stisknte tlacítko DISPLAY (displej). Zobrazí se menu Control (Ovládání). 2 Zbývající cas pehrávání disku Stisknutím tlacítka X/x vyberte polozku (ADVANCED) (Zobrazení informace) a stisknte ENTER. Zobrazí se moznosti výbru pro polozku , , ADVANCED (Zobrazení informace)". Zobrazení informací o disku Text 12(27) 18(34) T 1:32:55 DVD VIDEO Pi pehrávání DATA CD (MP3 audio) Cas pehrávání skladby a císlo aktuálního alba a skladby OFF OFF BIT RATE 3 Stisknutím tlacítka X/x vyberte polozku, , BIT RATE (Penosová rychlost)" a stisknte ENTER. BIT RATE Název skladby 0 5 10 Mbps z Tipy · Pi pehrávání VIDEO CD s PBC funkcí se zobrazí císlo scény a cas pehrávání. · Dlouhý text, který se nevejde na jeden ádek, se bude na displeji postupn posunovat. · Casové informace a text mzete rovnz zobrazit stisknutím tlacítka TIME/TEXT (cas/text). · Casové informace a text mzete také zobrazovat prostednictvím menu Control (Ovládání) (strana 13). Penosová rychlost vyjaduje mnozství , , video" dat za sekundu na disku. Bhem pehrávání disku je piblizná penosová rychlost pehrávání zobrazena v Mbps (megabyt za sekundu). Cím vtsí je penosová rychlost, tím vtsí je mnozství dat. To ale neznamená, ze jsou snímky nebo audio skladby vzdy ve vyssí kvalit. Skrytí polozky ADVANCED (Zobrazení informace) V kroku 3 vyberte , , OFF (Vyp)". Poznámky · U nkterých typ pehrávaných disk se nemusí DVD/CD text nebo název skladby zobrazit. · Pehrávac je schopen zobrazovat pouze první úrove DVD/Super Audio CD/CD textu, jako je název disku nebo titul. Skrytí menu Control (Ovládání) Opakovan stisknte tlacítko DISPLAY (displej), az se menu Control (Ovládání) skryje. 53CZ 2 Opakovaným stisknutím tlacítka Nastavení zvuku (zvuk) vyberte pozadovaný audio signál. N Pi pehrávání DVD VIDEO U rzných DVD VIDEO se lisí nabídka jazyk. Jazykové kódy a k nim píslusné jazyky najdete v , , Seznamu jazykových kód" (strana 93). Jestlize je stejný jazykový kód zobrazen dvakrát nebo vícekrát, znamená to, ze na DVD VIDEO je záznam ve více zvukových formátech. N Pi pehrávání DVD-RW Zobrazí se typy zvuku, které jsou zaznamenány na disku. Píklad: · 1: MAIN (hlavní zvuk) · 1: SUB (vedlejsí zvuk) · 1: MAIN+SUB (hlavní a vedlejsí zvuk) N Pi pehrávání VIDEO CD, CD nebo DATA CD (MP3 audio) Výchozí nastavení je podtrzeno. · STEREO: Standardní stereo zvuk · 1/L: Zvuk levého kanálu (monofonní) · 2/R: Zvuk pravého kanálu (monofonní) Zmna zvuku Budete-li pehrávat DVD VIDEO zaznamenaný ve formátu vícekanálového zvukového doprovodu (PCM, Dolby Digital, DTS nebo MPEG), mzete zmnit formát zvukového doprovodu. Jsou-li na DVD zaznamenány vícejazycné zvukové záznamy, mzete vybrat také pozadovaný jazyk zvukového doprovodu. U CD, DATA CD nebo VIDEO CD si mzete vybrat zvuk z pravého nebo levého kanálu a poslouchat jej z obou reprosoustav. Napíklad pi pehrávání disku obsahujícího písn s vokály v pravém kanálu a instrumentální doprovod v levém kanálu mzete vybrat levý kanál a poslouchat instrumentální doprovod z obou reprosoustav. X/x DISPLAY z Tip Polozku , , AUDIO (Zvuk)" mzete rovnz vybrat v menu Control (Ovládání) (strana 13). Poznámky · U Super Audio CD není mozno zvuk zmnit. · Nkteré DVD neumozují mnit zvuk bhem pehrávání. V takovém pípad zmte zvuk pomocí menu disku (strana 39). 1 Bhem pehrávání stisknte tlacítko (zvuk). Zobrazí se následující menu. 1:ENGLISH 54CZ Zobrazení zvukových informací disku Bhem pehrávání stisknte tlacítko DISPLAY (displej), zobrazí se menu Control (Ovládání). Pomocí tlacítek X/x vyberte polozku , , AUDIO (Zvuk)". Na obrazovce se zobrazí, ze kterých zvukových kanál je zvuk pehráván. Napíklad ve formátu Dolby Digital mze být na DVD VIDEO zaznamenán zvuk od monofonního az po 5. 1 kanálový zvuk. Podle typu DVD VIDEO se pocet zaznamenaných kanál mze lisit. Aktuální zvukový formát* 1(24) DVD VIDEO 10(28) T 0:23:27 2 : ENGLISH DOLBY DIGITAL 3/2. 1 zadní kanál (monofonní): zadní kanál zpracovaného signálu Dolby Surround a signálu Dolby Digital LFE: hlubokotónový kanál S: Nastavení zvuku L LS C LFE R RS Zvukové kanály, ze kterých je zvuk pehráván** * Zobrazí se , , PCM, " , , DTS, " , , DOLBY DIGITAL, " nebo , , MPEG". [. . . ] Pokud je dynamika obrazu malá, konverzní metoda typu snímek (frame) poskytne sousednímu snímku potebné chybjící informace. Pokud je dynamika obrazu velká, konverzní metoda typu pole (field) vytvoí chybjící informace tak, ze odhadne pohyb snímku z jednoho pole na druhé. Výsledkem je obraz ve vyssí kvalit nez u standardního zobrazení (Interlace). Snímky v standardním zobrazení Tento pehrávac zvysuje rychlost zobrazování snímk tak, ze zobrazí 3 identické snímky ihned po sob a následn dalsí 2 identické snímky. To vse v case, který bývá obvykle zapotebí pro zobrazení 2 identických snímk po sob. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DVP-NS9100ES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DVP-NS9100ES bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag