Návod k použití SONY DVP-NS78H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DVP-NS78H. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DVP-NS78H bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DVP-NS78H.


SONY DVP-NS78H : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3886 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DVP-NS78H (2389 ko)
   SONY DVP-NS78H annexe 1 (2056 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DVP-NS78H

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-209-004-E1(1) CD/DVD pehrávac Uzivatelská pírucka DVP-NS78H © 2007 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste snízili riziko úrazu elektrickým proudem, nevystavujte pístroj desti nebo vlhkosti. Aby nedoslo k úrazu elektrickým proudem, nerozebírejte skíku pístroje. Servis svte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi. Výmnu síového napájecího kabelu mze provádt pouze autorizovaný servis. [. . . ] Zvolíte-li moznost , , OTHERSt" (Ostatní), zvolte a numerickými tlacítky zadejte standardní kód podle tabulky - viz strana 69. Pehrávání Zmna hesla 1 Pokud je pehrávac v rezimu stop, stisknte tlacítko DISPLAY (Zobrazení). Zobrazí se nabídka Control menu (Ovládání). 7 Stisknte tlacítko X/x pro volbu moznosti , , LEVEL" (Úrove) a pak stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Zobrazí se moznosti pro polozku , , LEVEL" (Úrove). 2 8 Tlacítkem X/x zvolte pozadovanou úrove a pak stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Nastavení rodicovského zámku je dokonceno. Cím nizsí je hodnota úrovn, tím vyssí je omezení pi pehrávání. Stisknte tlacítko X/x pro volbu polozky (PARENTAL CONTROL - rodicovský zámek) a pak stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Zobrazí se moznosti výbru pro polozku , , PARENTAL CONTROL" (Rodicovský zámek). 3 Stisknte tlacítko X/x pro volbu polozky , , PASSWORD t" (Heslo) a pak stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Zobrazí se okno pro zadání hesla. Vypnutí rodicovského zámku V kroku 8 nastavte polozku , , LEVEL" (Úrove) na hodnotu , , OFF" (Vypnuto). 4 5 6 Pehrávání disku, pro který je nastaven rodicovský zámek Numerickými tlacítky zadejte ctymístné heslo a stisknte ENTER (Potvrzení). Numerickými tlacítky zadejte nové ctymístné heslo a stisknte ENTER (Potvrzení). Pro potvrzení hesla jej opt zadejte numerickými tlacítky a stisknte ENTER (Potvrzení). 1 2 Vlozte do pístroje disk a stisknte tlacítko H. Numerickými tlacítky zadejte ctymístné heslo a stisknte ENTER (Potvrzení). Pehrávac spustí pehrávání. z Tip Pokud své heslo zapomenete, vyjmte disk a zopakujte kroky 1 az 3 v cásti , , Rodicovský zámek (Omezené pehrávání)". Jakmile budete vyzváni k zadání svého hesla, zadejte numerickými tlacítky , , 199703" a pak stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Zobrazí se okno pro zadání nového ctymístného císla. Po zadání nového ctymístného hesla znovu vlozte disk do pehrávace a stisknte H. Jakmile se zobrazí výzva pro zadání hesla, zadejte své nové heslo. Pokud pi zadávání hesla udláte chybu Ped stisknutím tlacítka ENTER (Potvrzení) stisknte tlacítko C a zadejte správné císlo. 39 Ve smru pehrávání ×2B t 1M t 2M t 3M Vyhledávání scény Vyhledání urcitého místa na disku (Scan (Vyhledávání), Slow-motion Play (Zpomalené pehrávání), Freeze Frame (Pehrávání po jednotlivých snímcích)) Urcité místo mzete na disku vyhledat pi procházení obrazu nebo pi pomalém pehrávání. 3M (pouze disky DVD/VIDEO CD/DATA CD*/ DATA DVD*) ×2B (pouze disky DVD VIDEO/CD) V opacném smru ×2b t 1m t 2m t 3m 3m (pouze disky DVD/VIDEO CD/DATA CD*/DATA DVD*) ×2b (pouze disk DVD VIDEO) * Pouze videosekvence DivX Rychlost pehrávání , , ×2B"/ , , ×2b" je piblizn dvojnásobná oproti normální rychlosti. Rychlost pehrávání , , 3M"/, , 3m" je vyssí nez , , 2M"/, , 2m" a rychlost pehrávání , , 2M"/, , 2m" je vyssí nez , , 1M"/, , 1m". Sledování jednotlivých snímk (Slow-motion Play) (krok) (krok) Poznámky · U nkterých disk nelze nkteré popisované operace pouzívat. · U disk DATA CD/DATA DVD mzete vyhledávat urcité místo pouze v audio souboru MP3 nebo ve videosekvenci DivX. Stisknte tlacítko m nebo M ve chvíli, kdy je pehrávac v rezimu pauzy. K normální rychlosti pehrávání se vrátíte stiskem tlacítka H. Po kazdém stisknutí tlacítka m nebo M v rezimu pehrávání po jednotlivých snímcích (Slow-motion Play) se rychlost pehrávání zmní. Po kazdém stisknutí tlacítka se indikace zmní následujícím zpsobem: Ve smru pehrávání Rychlé vyhledání místa pehráváním disku rychlým posunem vped nebo rychlým posunem vzad (Scan) Pi pehrávání disku stisknte tlacítko m nebo M . Jakmile najdete pozadované místo, stisknte tlacítko H pro obnovení normální rychlosti pehrávání. Po kazdém stisknutí tlacítka m nebo M v prbhu vyhledávání se rychlost vyhledávání zmní. Skutecná rychlost mze být u rzných disk rozdílná. 2 2 y1 y1 " je nizsí nez V opacném smru (pouze disk DVD) Rychlost pehrávání , , 2 y"/, , 2 , , 1 y"/, , 1 ". Poznámka U disk DATA CD/DATA DVD tato funkce pracuje pouze s videosekvencemi DivX. 40 Pehrávání po jednotlivých snímcích (Freeze Frame) Po perusení pehrávání (pauza) stisknte tlacítko (krok) a pejdte na dalsí snímek. Stiskem tlacítka (krok) pejdete na pedcházející snímek (pouze disk DVD). K normální rychlosti pehrávání se vrátíte stiskem tlacítka H. Vyhledávání titulu/ kapitoly/skladby/scény atd. Disky DVD mzete prohledávat podle titulu nebo kapitoly, disky VIDEO CD/CD/DATA CD/DATA DVD podle skladby, indexu, souboru nebo scény. K titulm a skladbám na disku jsou piazena jednoznacná císla a zadáním odpovídajícího císla lze tedy pozadovanou polozku pímo zvolit. Scénu mzete rovnz vyhledávat prostednictvím casového kódu. Poznámky · Nelze vyhledávat statický snímek na disku DVD v rezimu VR. [. . . ] , Na pehrávaném DVD nejsou zaznamenány zábry poízené z rzných úhl. , Úhel zábru je mozno zmnit pouze tehdy, pokud na displeji na pedním panelu svítí indikátor , , " (strana 9). , DVD neumozuje zmnu úhl zábr. Pehrávac zacne pehrávat disk automaticky. , Disk je vybaven funkcí automatického pehrávání. , Polozka , , AUTO PLAY" (Automatické pehrávání) v nabídce , , CUSTOM SETUP" (Uzivatelské nastavení) je nastavena na hodnotu , , ON" (Zapnuto) (strana 60). Pehrávac nefunguje správn. , Pokud se domníváte, ze je neobvyklé chování pehrávace zpsobeno vlivem statické elektiny apod. , odpojte pehrávac od sít. Pehrávání se automaticky zastaví. , Pi pehrávání disk, na kterých je zaznamenán signál automatického perusení pehrávání (pauzy), se pehrávání zastaví automaticky. Na obrazovce a na displeji celního panelu se zobrazí 5 písmen nebo císel. , Doslo k aktivaci autodiagnostické funkce. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DVP-NS78H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DVP-NS78H bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag