Návod k použití SONY DVP-NS76H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DVP-NS76H. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DVP-NS76H bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DVP-NS76H.


SONY DVP-NS76H : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1932 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DVP-NS76H (2030 ko)
   SONY DVP-NS76H annexe 1 (1975 ko)
   SONY DVP-NS76H annexe 2 (1995 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DVP-NS76H

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-666-956-E1(2) CD/DVD Pehrávac Návod k obsluze DVP-NS76H © 2006 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste snízili riziko úrazu elektrickým proudem, nevystavujte pístroj desti nebo vlhkosti. Aby nedoslo k úrazu elektrickým proudem, nerozebírejte skíku pístroje. Opravy svte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi. Výmnu síového napájecího kabelu mze provádt pouze autorizovaný servis. [. . . ] Funkce TVS byla vyvinuta spolecností Sony pro vytváení prostorového zvuku pi domácí reprodukci s pouzitím stereo televizoru. Tato funkce pracuje pouze pi pehrávání vícekanálového zvukového doprovodu Dolby. Pokud je pehrávac nastaven tak, aby signál vystupoval ze zdíky DIGITAL OUT (OPTICAL nebo COAXIAL)/HDMI OUT, bude prostorový (surround) efekt patrný pouze v pípad, pokud v nabídce , , AUDIO SETUP" nastavíte polozku , , DOLBY DIGITAL" na hodnotu , , D-PCM" a polozku , , MPEG" nastavíte na hodnotu , , PCM" (strana 71). Zrusení nastavení V kroku 2 zvolte moznost , , OFF" (vypnuto). NTVS DYNAMIC THEATER Ze zvuku pedních reprosoustav (levé a pravé) se vytvoí jedna sestava velkých (LARGE) virtuálních zadních reprosoustav a virtuální subwoofer, bez pouzití skutecných zadních reprosoustav a subwooferu (viz níze). Tento efekt se projeví, pokud je vzdálenost mezi pedními L a R reprosoustavami krátká, jako napíklad u reproduktor, zabudovaných ve stereofonním televizoru. TV Sub woofer SUR NTVS DYNAMIC Zpracováním zvuku z pedních reprosoustav (L, R) se vytváí virtuální zadní reprosoustavy bez pouzití skutecných zadních reprosoustav (viz níze). Tento efekt se projeví, pokud je vzdálenost mezi pedními L a R reprosoustavami krátká, jako napíklad u reproduktor, zabudovaných ve stereofonním televizoru. TV 1 Bhem pehrávání stisknte tlacítko SUR. Zobrazí se následující nabídka. TVS DYNAMIC THEATER NTVS WIDE Zpracováním zvuku z pedních reprosoustav (L, R) je mozno vytvoit pt sestav virtuálních zadních reprosoustav bez pouzití skutecných zadních reprosoustav (viz níze). 42CZ Tento efekt se projeví, pokud je vzdálenost mezi pedními L a R reprosoustavami krátká, jako napíklad u reproduktor, zabudovaných ve stereofonním televizoru. TV NTVS NIGHT Silné zvuky, jako jsou napíklad výbuchy, jsou potlaceny ale tissí zvuky nejsou ovlivnny. Tento rezim je vhodný, pokud nechcete rusit své okolí, ale nadále chcete slyset dialogy a získat prostorový (surround) efekt rezimu , , TVS WIDE" pi nizsí hlasitosti poslechu. NTVS STANDARD Zpracováním zvuku z pedních reprosoustav (L, R) je mozno vytvoit ti sestavy virtuálních zadních reprosoustav bez pouzití skutecných zadních reprosoustav (viz níze). Toto nastavení pouzívejte tehdy, pokud chcete pouzívat rezim TVS se dvma oddlenými reprosoustavami. L R · Jakmile zvolíte jeden z rezim TVS, nebude z pehrávace vystupovat zvuk stední reprosoustavy. · Ujistte se, ze vase poslechové místo lezí mezi reprosoustavami (ve stejné vzdálenosti) a ze reprosoustavy jsou umístny v podobném prostedí. · Pokud pouzíváte konektory DIGITAL OUT (OPTICAL nebo COAXIAL)/HDMI OUT a nastavíte parametr , , DOLBY DIGITAL" na hodnotu , , DOLBY DIGITAL", , , DTS" na hodnotu , , DTS" a , , MPEG" na hodnotu , , MPEG" (v nastavení , , AUDIO SETUP"), bude zvuk z vasich reprosoustav vycházet, nebude vsak mít prostorový (surround) efekt. · Efekty TVS nebudou pracovat pi pouzití funkcí Fast Play nebo Slow Play (rychlé/pomalé pehrávání), a to i pesto, ze mzete rezimy TVS mnit. Nastavení zvuku L: Pední reprosoustava (levá) R: Pední reprosoustava (pravá) : Virtuální reprosoustava Poznámky · Pokud jste zvolili nkterý z rezim TVS, vypnte prostorové (surround) nastavení pipojeného televizoru nebo zesilovace (receiveru). · Ne vsechny disky musí pracovat s funkcí , , TVS NIGHT" stejným zpsobem. · Pokud pehrávaný signál neobsahuje signál pro zadní reprosoustavy, nemusí být prostorové efekty TVS patrné. 43CZ Sledování film Zobrazení titulk Pokud jsou na disku DVD zaznamenány titulky, mzete kdykoli v prbhu pehrávání disku zapnout nebo vypnout jejich zobrazování. Zmna úhl zábru Jestlize jsou na disku DVD VIDEO zaznamenány zábry jedné scény poízené z rzných úhl, na displeji na pedním panelu se zobrazí , , ". Znamená to, ze zábry je mozno zmnit. 1 Bhem pehrávání stisknte 1 Bhem pehrávání stisknte tlacítko (angle). 1:ENGLISH tlacítko (subtitle). Zobrazí se následující nabídka. Na displeji se zobrazí císlo zábru. 2 2 Opakovaným stiskem tlacítka 2 Opakovaným stiskem tlacítka (angle) zvolte císlo pozadovaného úhlu zábru. Scéna se pepne na vybraný zábr. (subtitle) zvolte nastavení. N Pi pehrávání disku DVD VIDEO Zvolte jazyk. Jestlize se zobrazí 4 císlice, indikuje to jazykový kód. Viz , , Tabulka jazykových kód" na stran 79, kde jsou uvedeny jazyky s píslusnými kódy. N Pi pehrávání disku DVD (rezim VR) Zvolte moznost , , ON" (zapnuto). Poznámka U nkterých disk DVD VIDEO není zmna zábru mozná, i kdyz disk obsahuje scény poízené s vtsím mnozstvím zábr z rzných úhl. 44CZ N Pi pehrávání disku DATA CD (DivX video) nebo disku DATA DVD (DivX video) Vyberte zobrazovaný jazyk. Úprava pehrávaného obrazu (CUSTOM PICTURE MODE) Vypnutí titulk V kroku 2 zvolte moznost , , OFF" (vypnuto). Video signál vystupující z pehrávace je mozno nastavit tak, abyste docílili pozadovanou kvalitu (disk DVD, VIDEO CD, DATA CD/DATA DVD ve formátu JPEG nebo disk DATA CD/DATA DVD, který obsahuje video soubory DivX). Zvolte takové nastavení, které bude nejlépe odpovídat druhu sledovaného programu. Pokud zvolíte moznost , , MEMORY", mzete provést dalsí nastavení jednotlivých element obrazu (barva, jas atd. ). Sledování film Poznámky · U nkterých disk DVD VIDEO není mozno jazyk titulk zmnit, i kdyz je na nich zaznamenáno více jazyk titulk. V nkterých pípadech není naopak mozno titulky vypnout. [. . . ] Díky oddlenému záznamu vsech dat byl dosazen dobrý odstup kanál, formát dále disponuje nízkou úrovní zkreslení, protoze zpracování dat vsech kanál probíhá digitáln. Disk DVD+RW (plus RW) pedstavuje nahrávatelný a pepisovatelný disk. Disky DVD+RW pouzívají záznamový formát, který je srovnatelný s formátem disku DVD VIDEO. File (soubor) (strana 51, 54) Obrázek JPEG, zaznamenaný na disku DATA CD/DATA DVD nebo video soubor DivX na disku DATA CD/DATA DVD (oznacení , , File - soubor" pedstavuje definici, urcenou výlucn pro tento pehrávac). Jeden soubor obsahuje jediný obrázek nebo videosekvenci. 76CZ Filmový software, Video software (strana 19) Disky DVD je mozno rozlisovat jako filmový software nebo video software. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DVP-NS76H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DVP-NS76H bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag