Návod k použití SONY DVP-NS765P

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DVP-NS765P. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DVP-NS765P bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DVP-NS765P.


SONY DVP-NS765P : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3187 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DVP-NS765P (5267 ko)
   SONY DVP-NS765P annexe 1 (1766 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DVP-NS765P

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-059-562-E2(1) CD/DVD Pehrávac Návod k obsluze DVP-NS765P © 2004 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste pedesli moznému pozáru nebo nebezpecí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte pístroj desti nebo vlhkosti. Neotevírejte skíku pístroje, aby nedoslo k úrazu elektrickým proudem. Opravy svte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi. Výmnu síového napájecího kabelu mze provádt pouze autorizovaný servis. Vítejte! Bezpecnostní upozornní Bezpecnost · Tento pístroj je urcen pro napájení naptím 220 ­ 240 V stídavých, 50/60 Hz. [. . . ] Formát aktuálního audio signálu (Dolby Digital, DTS, PCM, atd. ) se zobrazí níze uvedeným zpsobem. Pi pehrávání disku DVD VIDEO Píklad: Dolby Digital 5. 1 kanál Zadní (L/R) Poznámka Pokud je polozka "DTS" v nabídce AUDIO SETUP nastavena na hodnotu "OFF", nabídka mozností volby formátu DTS se nezobrazí, i kdyz je na disku záznam ve formátu DTS ulozen (strana 79). Nastavení zvuku 1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1 Pední (L/R) LFE (Signál Low + Stední Frequency Effect nízkofrekvencní kanál) Píklad: Dolby Digital 3 kanály 2:SPANISH DOLBY DIGITAL 2 / 1 Pední (L/R) Zadní (monofonní) Pi pehrávání video souboru DivX, ulozeného na disku DATA CD nebo DATA DVD Píklad: MP3 audio 1: MP3 128k Datový tok 47CZ Zrusení nastavení Nastavení TV Virtual Surround zvuku (TVS) Pokud máte k pehrávaci pipojen stereofonní televizor nebo 2 pední reprosoustavy, umozuje funkce TVS (TV Virtual Surround) poslech prostorového (surround) zvuku díky vytvoení virtuálních zadních reprosoustav ze zvuku pedních reprosoustav (L: levé, R: a pravé), aniz musíte vlastnit skutecné zadní reprosoustavy. Funkce TVS byla vyvinuta spolecností Sony pro vytváení prostorového zvuku pi domácí reprodukci pouze s pouzitím stereo televizoru. Pokud je pehrávac nastaven tak, aby signál vystupoval ze zdíky DIGITAL OUT (OPTICAL nebo COAXIAL), prostorový (surround) efekt bude patrný pouze v pípad, pokud v nabídce "AUDIO SETUP" nastavíte polozku "DOLBY DIGITAL" a DTS na hodnotu "D-PCM" a polozku "MPEG" nastavíte na hodnotu "PCM"(strana 78). V kroku 2 zvolte moznost "OFF" (vypnuto). TVS DYNAMIC Zpracováním zvuku z pedních reprosoustav (L, R) se vytváí virtuální zadní reprosoustavy bez pouzití skutecných zadních reprosoustav (viz níze). Tento efekt se projeví, pokud je vzdálenost mezi pedními L a R reprosoustavami krátká, jako napíklad u reproduktor, zabudovaných ve stereo televizoru. TV TVS WIDE Zpracováním zvuku z pedních reprosoustav (L, R) je mozno vytvoit pt sestav virtuálních zadních reprosoustav bez pouzití skutecných zadních reprosoustav (viz níze). Tento efekt se projeví, pokud je vzdálenost mezi pedními L a R reprosoustavami krátká, jako napíklad u reproduktor, zabudovaných ve stereo televizoru. TV SUR 1 Bhem pehrávání stisknte tlacítko SUR. Zobrazí se následující nabídka. TVS DYNAMIC 2 Opakovaným stiskem tlacítka SUR zvolte jeden z TVS zvuk. Podrobnjsí popis jednotlivých polozek naleznete v následující cásti. · TVS DYNAMIC · TVS WIDE · TVS NIGHT · TVS STANDARD TVS NIGHT Silné zvuky, jako jsou napíklad výbuchy, jsou potlaceny, ale tissí zvuky nejsou ovlivnny. Rezim je vhodný, pokud nechcete rusit své okolí, ale nadále chcete slyset dialogy a získat prostorové efekty rezimu "TVS WIDE" pi nizsí hlasitosti. TVS STANDARD Zpracováním zvuku z pedních reprosoustav (L, R) je mozno vytvoit ti sestavy virtuálních zadních reprosoustav bez pouzití skutecných zadních reprosoustav (viz níze). Nastavení pouzívejte tehdy, pokud chcete pouzívat rezim TVS se dvma oddlenými reprosoustavami. 48CZ L R L: Pední reprosoustava (levá) R: Pední reprosoustava (pravá) : Virtuální reprosoustava Poznámky · Pokud pehrávaný signál neobsahuje signál pro zadní reprosoustavy, nemusí být prostorové efekty TVS patrné. · Pokud jste zvolili nkterý z rezim TVS, vypnte prostorové nastavení pipojeného televizoru nebo zesilovace (receiveru). · Ujistte se, ze vase poslechové místo lezí mezi reprosoustavami (ve stejné vzdálenosti) a ze reprosoustavy jsou umístny ve stejném prostedí. · Ne vsechny disky musí pracovat s funkcí "TVS NIGHT" stejným zpsobem. 49CZ Nastavení zvuku Sledování film Zobrazení titulk Pokud jsou na disku DVD zaznamenány titulky, mzete kdykoli v prbhu pehrávání disku zapnout jejich zobrazování. Zmna úhl zábru Jestlize jsou na disku DVD VIDEO zaznamenány zábry jedné scény poízené z rzných úhl, na displeji na pedním panelu se zobrazí . Znamená to, ze úhel zábru je mozno zmnit. 1 Bhem pehrávání stisknte 1 Bhem pehrávání stisknte tlacítko (angle). Na displeji se zobrazí císlo úhlu zábru. 2 tlacítko (subtitle). Zobrazí se následující nabídka. 1:ENGLISH 2 Opakovaným stiskem tlacítka 2 Opakovaným stiskem tlacítka (angle) zvolte císlo pozadovaného úhlu zábru. Scéna se pepne na vybraný úhel zábru. (subtitle) zvolte nastavení. Pi pehrávání disku DVD VIDEO Zvolte jazyk. Jestlize se zobrazí 4 císlice, indikuje to jazykový kód. Viz cást "Tabulka jazykových kód" na stran 87, kde jsou uvedeny jazyky s píslusnými kódy jazyk. Pi pehrávání disku DVD-RW Zvolte "ON". Pi pehrávání disku DATA CD (DivX video) nebo disku DATA DVD (DivX video) Volba titulk u disk DATA CD nebo DATA DVD se lisí v závislosti na video souboru DivX, který je ulozen na disku. Píslusné moznosti výbru se zobrazují na displeji. Poznámka U nkterých disk DVD VIDEO není zmna úhlu zábru mozná, i kdyz disk obsahuje scény poízené s vtsím mnozstvím zábr z rzných úhl. 50CZ Vypnutí titulk V kroku 2 zvolte moznost "OFF" (vypnuto). Poznámky · U nkterých disk DVD VIDEO není mozno jazyk titulk zmnit, i kdyz je na nich zaznamenáno více jazyk titulk. V nkterých pípadech není naopak mozno titulky vypnout. · U disk DATA CD je mozno titulky zmnit pouze pro video soubory DivX. [. . . ] Datová kapacita jednovrstvého/ jednostranného disku DVD je 4, 7 GB (gigabajtu), coz je 7 násobek kapacity klasického disku CD. Datová kapacita dvouvrstvého/jednostranného DVD disku je 8, 5 GB (gigabajtu), jednovrstvého/ oboustranného DVD disku je 9, 4 GB a dvouvrstvého/oboustranného DVD disku je 17 GB. Obrazová data jsou zaznamenána ve formátu MPEG 2, který pedstavuje celosvtovou normu technologie digitální komprese obrazu. Obrazová data jsou zkomprimována na piblizn 1/40 (prmrn) své pvodní velikosti. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DVP-NS765P

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DVP-NS765P bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag