Návod k použití SONY DVP-NS708H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DVP-NS708H. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DVP-NS708H bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DVP-NS708H.


SONY DVP-NS708H : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3187 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DVP-NS708H (1607 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DVP-NS708H

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-283-150-E1(1) CD/DVD pehrávac Návod k obsluze DVP-NS708H © 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste snízili nebezpecí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj desti ani vlhkosti. Aby nedoslo k úrazu elektrickým proudem, neotevírejte skíku pístroje. Opravy svte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi. Výmnu síového kabelu mze provádt pouze autorizovaný servis. [. . . ] Po kazdém stisknutí tlacítka se indikace zmní následujícím zpsobem: Ve smru pehrávání Rychlé vyhledání místa pehráváním disku rychlým posunem vped nebo rychlým posunem vzad (Scan) Pi pehrávání disku stisknte tlacítko m nebo M . Jakmile najdete pozadované místo, stisknte tlacítko H pro obnovení normální rychlosti pehrávání. Po kazdém stisknutí tlacítka m nebo M v prbhu vyhledávání se rychlost vyhledávání zmní. Skutecná rychlost mze být u rzných disk rozdílná. 2 2 y1 y1 " je nizsí V opacném smru (pouze disky DVD) Rychlost pehrávání , , 2 y"/, , 2 nez , , 1 y"/, , 1 ". Poznámka U disk DATA CD/DATA DVD tato funkce pracuje pouze s video soubory DivX. , pokracování 39 Pehrávání po jednotlivých snímcích (Freeze Frame) Po perusení pehrávání (pauza) stisknte tlacítko (krok) a pejdte na dalsí snímek. Stisknutím tlacítka (krok) pejdete na pedcházející snímek (pouze disk DVD). K normální rychlosti pehrávání se vrátíte stisknutím tlacítka H. Vyhledávání titulu/ kapitoly/skladby/scény atd. Disky DVD mzete prohledávat podle titulu nebo kapitoly, disky VIDEO CD/CD/DATA CD/DATA DVD podle skladby, indexu, souboru nebo scény. Titulm a skladbám na disku jsou piazena jednoznacná císla a zadáním odpovídajícího císla lze tedy pozadovanou polozku pímo vybrat. Scénu mzete rovnz vyhledávat prostednictvím casového kódu. Poznámky · Nelze vyhledávat statický obrázek v rezimu DVD-VR. · U disk DATA CD/DATA DVD tato funkce pracuje pouze s video soubory DivX. Císelná tlacítka CLEAR ENTER DISPLAY 1 Stisknte tlacítko DISPLAY (Zobrazení) (pi pehrávání disku DATA CD nebo DATA DVD se soubory obrázk JPEG stisknte toto tlacítko dvakrát). Zobrazí se nabídka Control Menu. 2 Stisknutím tlacítek X/x vyberte zpsob vyhledávání. Pi pehrávání disku DVD TITLE (Titul) CHAPTER (Kapitola) TIME/TEXT (Cas/text) Moznost , , TIME/TEXT" (Cas/text) umozuje vyhledávat pocátecní bod zadáním casového kódu. 40 Pi pehrávání disku VIDEO CD nebo Super VCD bez funkcí PBC TRACK (Stopa) INDEX (Index) Pi pehrávání disku VIDEO CD nebo Super VCD s funkcemi PBC SCENE (Scéna) Pi pehrávání disku CD TRACK (Skladba) Pi pehrávání disku DATA CD/DATA DVD ALBUM (Album) TRACK (Skladba) (pouze audio skladby MP3) FILE (Soubor) (pouze soubory obrázk JPEG) Pi pehrávání disku DATA CD (video soubory DivX)/DATA DVD (video soubory DivX) ALBUM (Album) FILE (Soubor) TIME/TEXT (Cas/text) Píklad: pokud vyberete moznost CHAPTER (Kapitola), zvolí se , , ** (**)" (** pedstavuje císlo). Císlo v závorce oznacuje celkový pocet titul, kapitol, skladeb/stop, index, scén, alb nebo soubor. 12(27) 18(34) T 1:32:55 PLAY DVD VIDEO 4 Císelnými tlacítky vyberte císlo pozadovaného titulu, kapitoly, skladby, indexu, scény atd. , kterou chcete vyhledat. Pokud udláte chybu Zruste císlo stisknutím tlacítka CLEAR (Zrusit) a pak zadejte jiné císlo. 5 Stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Pehrávac spustí pehrávání od vybraného císla. Vyhledávání scény Vyhledání scény prostednictvím casového kódu (pouze disky DVD a video soubory DivX) 1 V kroku 2 vyberte moznost TIME/TEXT (Cas/text). Je vybrána doba pehrávání aktuálního titulu nebo souboru. Pomocí císelných tlacítek zadejte casový kód a stisknte ENTER (Potvrzení). Napíklad pro nalezení scény s casovým kódem 2 hodiny, 10 minut a 20 sekund od zacátku jednoduse zadejte , , 2:10:20". 2 Vybraný ádek 3 Stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). , , ** (**)" se zmní na , , -- (**)". 12(27) (34) T 1:32:55 PLAY DVD VIDEO z Tipy · Pokud je vypnuta nabídka Control Menu, mzete stisknutím císelných tlacítek a tlacítka ENTER (Potvrzení) vyhledat kapitolu (DVD), skladbu/ stopu (CD/DATA CD/DATA DVD) nebo soubor (DATA CD (DivX video)/DATA DVD (DivX video)). · První scény z titul, kapitol nebo stop zaznamenaných na disku mzete zobrazit na obrazovce televizoru rozdlené na 9 cástí. Pehrávání spustíte výbrem jedné ze scén. Podrobné informace - viz cást , , Vyhledávání podle scén (PICTURE NAVIGATION)" strana 42. Poznámky · Zobrazené císlo se shoduje s císlem titulu, kapitoly nebo stopy zaznamenané na disku. · Vyhledávání scény prostednictvím casového kódu není mozné na disku DVD+RW/DVD+R/ DVD+R DL. 41 Vyhledávání podle scén (PICTURE NAVIGATION) Obrazovku je mozno rozdlit na 9 cástí a pozadovanou scénu vyhledat rychleji. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Stisknutím tlacítek C/X/x/c PICTURE NAVI ENTER RETURN DISPLAY vyberte kapitolu, titul nebo stopu a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Pehrávání se spustí od vybrané scény. Návrat k normálnímu pehrávání v prbhu nastavování Stisknte tlacítko O RETURN (Návrat) nebo DISPLAY (Zobrazení). 1 Bhem pehrávání stisknte tlacítko PICTURE NAVI (Navigace obrazu). Zobrazí se následující obrazovka: CHAPTER VIEWER ENTER z Tip Pokud je na disku více nez 9 kapitol, titul nebo stop, zobrazí se v pravém dolním rohu obrazovky V. Pro zobrazení dalsích kapitol, titul nebo stop vyberte scénu v dolní cásti a stisknte tlacítko x. Pro návrat k pedchozí scén vyberte scénu v horní cásti a stisknte tlacítko X. Poznámka 2 Opakovaným stisknutím tlacítka PICTURE NAVI (Navigace obrazu) vyberte polozku. · CHAPTER VIEWER (Prohlízec kapitol) (pouze disk DVD VIDEO): zobrazuje první scénu z kazdé kapitoly. · TITLE VIEWER (Prohlízec titul) (pouze disk DVD VIDEO): zobrazuje první scénu z kazdého titulu. · TRACK VIEWER (Prohlízec stop) (pouze disk VIDEO CD/Super VCD): zobrazuje první scénu z kazdé stopy. Podle typu disku nelze v nkterých pípadech vybrat nkteré polozky. 3 Stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). První scéna z kazdé kapitoly, titulu nebo stopy se zobrazuje následovn: 42 2 Opakovaným stisknutím tlacítka Nastavení zvuku (zvukový doprovod) vyberte pozadovaný audio signál. Pi pehrávání disku DVD VIDEO U rzných disk DVD VIDEO se nabídka jazyk lisí. Pokud se zobrazí 4 císlice, jedná se o jazykový kód. [. . . ] , Disk DVD neumozuje zmnu jazyka titulk. Funkce CONTROL FOR HDMI (Ovládání pes HDMI) nepracuje. , Nerozsvítí-li se indikátor HDMI na pedním panelu, zkontrolujte HDMI pipojení (strana 15). , Nastavte polozku , , CONTROL FOR HDMI" (Ovládání pes HDMI) v nabídce , , HDMI SETUP" (Nastavení HDMI) na hodnotu , , ON" (Zapnuto) (strana 63). , Zkontrolujte, zda je pipojené zaízení kompatibilní s funkcí CONTROL FOR HDMI (Ovládání pes HDMI). Podrobné informace - viz návod k píslusnému zaízení. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DVP-NS708H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DVP-NS708H bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag