Návod k použití SONY DVP-NS30

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DVP-NS30. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DVP-NS30 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DVP-NS30.


SONY DVP-NS30 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1136 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DVP-NS30 (1409 ko)
   SONY DVP-NS30 annexe 1 (1406 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DVP-NS30

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-581-895-E2(1) CD/DVD Pehrávac Návod k obsluze DVP-NS30 © 2005 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste pedesli moznému pozáru nebo nebezpecí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte pístroj desti nebo vlhkosti. Aby nedoslo k úrazu elektrickým proudem, nerozebírejte skíku pístroje. Servis svte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi. Výmnu síového napájecího kabelu mze provádt pouze autorizovaný servis. UPOZORNNÍ Pouzití optických nástroj s tímto pístrojem zvysuje riziko poskození zraku. [. . . ] · Budete-li pehrávat disk obsahující pouze soubory obrázk JPEG, zobrazí se na displeji na pedním panelu zpráva , , NO AUDIO DATA", pokud je rezim , , MODE (MP3, JPEG)" nastaven na hodnotu , , AUTO", nebo se objeví nápis , , JPEG", pokud je rezim , , MODE (MP3, JPEG)" nastaven na hodnotu , , IMAGE (JPEG)". (automaticky se zobrazí první polozka) Pi pehrávání disku VIDEO CD (bez PBC funkcí) nebo disku CD Doba/cas pehrávání a císlo aktuální skladby Zbývající cas aktuální skladby Doba pehrávání disku Zbývající cas disku Text Aktuální skladba a císlo indexu* (automaticky se zobrazí první polozka) * Aktuální skladba a císlo indexu se zobrazují pouze pi pehrávání disku VIDEO CD. 36 2 Opakovaným stiskem tlacítka Nastavení zvuku (audio) zvolte pozadovaný audio signál. x Pi pehrávání disku DVD VIDEO U rzných disk DVD VIDEO se lisí nabídka jazyk. Jestlize se zobrazí 4 císlice, indikuje to jazykový kód. Viz cást , , Tabulka jazykových kód" na stran 67, kde jsou uvedeny jazyky s píslusnými kódy jazyk. Jestlize je stejný jazykový kód zobrazen dvakrát nebo vícekrát, znamená to, ze na disku DVD VIDEO je záznam ve více audio formátech. x Pi pehrávání disku DVD-RW Zobrazí se typy zvuku, které jsou zaznamenány na disku. Píklad: · 1: MAIN (hlavní zvuk) · 1: SUB (vedlejsí zvuk) · 1: MAIN+SUB (hlavní a vedlejsí zvuk) x Pi pehrávání disku VIDEO CD, CD, DATA CD nebo DATA DVD (MP3 audio) Výchozí nastavení je podtrzeno. · STEREO: standardní stereofonní zvuk · 1/L: zvuk levého kanálu (monofonní) · 2/R: zvuk pravého kanálu (monofonní) x Pi pehrávání disku Super VCD Výchozí nastavení je podtrzeno. · 1:STEREO: stereofonní zvuk audio záznamu císlo 1 · 1:1/L: zvuk levého kanálu audio záznamu císlo 1 (monofonní) · 1:2/R: zvuk pravého kanálu audiozáznamu c. 1 (monofonní) · 2:STEREO: stereofonní zvuk audio záznamu c. 2 · 2:1/L: zvuk levého kanálu audiozáznamu c. 2 (monofonní) · 2:2/R: zvuk pravého kanálu audiozáznamu císlo 2 (monofonní) Zmna zvukového doprovodu Budete-li pehrávat disk DVD VIDEO zaznamenaný ve formátu vícekanálového zvukového doprovodu (PCM, Dolby Digital, MPEG audio nebo DTS), mzete zmnit formát zvukového doprovodu. Jsou-li na disku DVD VIDEO zaznamenány vícejazycné zvukové stopy, mzete zvolit také pozadovaný jazyk zvukového doprovodu. U disk CD, DATA CD, DATA DVD nebo VIDEO CD si mzete vybrat zvuk bu z pravého, nebo z levého kanálu a poslouchat zvuk zvoleného kanálu z obou pedních reprosoustav (pravé a levé). Napíklad pi pehrávání disku obsahujícího píse s vokály v pravém kanálu a instrumentální doprovod v levém kanálu mzete vybrat levý kanál a poslouchat instrumentální doprovod z obou reprosoustav. Nastavení zvuku 1 Bhem pehrávání stisknte tlacítko (audio). Zobrazí se následující nabídka. 1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3/2. 1 Poznámka Pi pehrávání disku Super VCD, na kterém není ulozen audiozáznam c. 2, nebude na výstupu pehrávace po nastavení , , 2: STEREO", , , 2: 1/L" nebo , , 2: 2/R" pítomen zádný zvukový signál. , pokracování 37 Zobrazení informací o formátu audio signálu Opakovaným stisknutím tlacítka mzete zobrazit formát audio signálu. Formát aktuálního audio signálu (Dolby Digital, DTS, PCM, atd. ) se zobrazí níze uvedeným zpsobem. xPi pehrávání disku DVD VIDEO Nastavení TV Virtual Surround zvuku (TVS) Pokud máte k pehrávaci pipojen stereofonní televizor nebo 2 pední reprosoustavy, umozuje funkce TVS (TV Virtual Surround) poslech prostorového (surround) zvuku díky vytvoení virtuálních zadních reprosoustav ze zvuku pedních reprosoustav (L: levé, R: pravé), aniz musíte vlastnit skutecné zadní reprosoustavy. Funkce TVS byla vyvinuta spolecností Sony pro vytváení prostorového zvuku pi domácí reprodukci pouze s pouzitím stereofonního televizoru. Pokud je pehrávac nastaven tak, aby signál vystupoval ze zdíky DIGITAL OUT (COAXIAL), bude prostorový (surround) efekt patrný pouze v pípad, pokud v nabídce , , AUDIO SETUP" nastavíte polozku , , DOLBY DIGITAL" na hodnotu , , D-PCM" a polozku"MPEG" na hodnotu "PCM" (strana 60). Píklad: Dolby Digital 5. 1 kanál Zadní (L/R) 1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1 Pední (L/R) + Stední LFE (Signál Low Frequency Effect nízkofrekvencní kanál) Píklad: Dolby Digital 3 kanály 2:SPANISH DOLBY DIGITAL 2 / 1 Pední (L/R) Zadní (monofonní) SUR O audio signálech Audio signály zaznamenané na disku obsahují níze uvedené zvukové slozky (kanály). Jednotlivé kanály vystupují ze samostatných reprosoustav. · Pední (L) · Pední (R) · Stední · Zadní (L) · Zadní (R) · Zadní (monofonní) Tento signál mze být bu ve formátu Dolby Surround, nebo mze jít o monofonní zadní audio signály Dolby Digital. · LFE (signál Low Frequency Effect nízkofrekvencní kanál) 1 Bhem pehrávání stisknte tlacítko SUR. Zobrazí se následující nabídka. TVS DYNAMIC THEATER 2 Opakovaným stiskem tlacítka SUR zvolte jeden z TVS zvuk. Podrobnjsí popis jednotlivých polozek naleznete v následující cásti. [. . . ] Formát DTS poskytuje stejný vysoce kvalitní digitální zvuk s diskrétními kanály. Díky oddlenému záznamu vsech dat byl dosazen dobrý odstup kanál, formát dále disponuje nízkou úrovní zkreslení, protoze zpracování dat vsech kanál probíhá digitáln. E XX Pehrávac aktivoval (kde xx autodiagnostickou funkci, pedstavuje císlo) která psobí jako ochrana ped vznikem závady. , Obrate se na svého nejblizsího prodejce Sony nebo na místní autorizované stedisko Sony a poskytnte toto ptiznakové servisní císlo. Píklad: E 61 10 64 DVD VIDEO (strana 5) Disk, který mze obsahovat az 8 hodin filmového materiálu, i kdyz má stejný prmr jako klasický disk CD. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DVP-NS30

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DVP-NS30 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag