Návod k použití SONY DVP-FX875

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DVP-FX875. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DVP-FX875 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DVP-FX875.


SONY DVP-FX875 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2801 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DVP-FX875 (1695 ko)
   SONY DVP-FX875 annexe 2 (1595 ko)
   SONY DVP-FX875 annexe 1 (16403 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DVP-FX875

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-116-131-11(1) Penosný CD/DVD pehrávac Návod k obsluze z Uzitecné rady, tipy a informace o výrobcích a sluzbách Sony najdete na: www. sony-europe. com/myproduct DVP-FX875 © 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste snízili nebezpecí vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj desti ani vlhkosti. Aby nedoslo k úrazu elektrickým proudem, neotevírejte skíku pístroje. Opravy svte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi. Výmnu síového napájecího kabelu smí provádt pouze autorizovaný servis. [. . . ] Pehrávání se spustí od zadaného casového kódu. V zápatí nabídky Playback Settings (Nastavení pehrávání) se zobrazí uplynulá nebo zbývající doba. z Tipy · Mzete pouzít pímé vyhledávání, pi kterém nemusíte zobrazovat ovládací nabídku. · Viz strana 24, kde najdete podrobnosti o vyhledávání na disku CD nebo VIDEO CD. Poznámka V závislosti na disku nemusí být funkce Repeat (Opakované pehrávání) dostupná. Pehrávání disk Kontrola uplynulé a zbývající doby pehrávání Pehrávac umozuje zkontrolovat uplynulou a zbývající dobu pehrávání aktuálního titulu nebo kapitoly. 1 V nabídce Playback Settings (Nastavení pehrávání) vyberte , , Time Disp. " (Zobrazení casu) a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Poznámky · Zobrazené císlo titulu/kapitoly je stejné jako císlo zaznamenané na disku. · Casy kapitol se nezobrazují v prbhu pehrávání disku DVD-RW/DVD-R (rezim VR). · V závislosti na disku nebude mozno v nkterých pípadech pouzívat casový kód. Time Disp. Title Elapsed Title Remain Chapter Elapsed Chapter Remain Title Elapsed 00:12:48 2 Opakované pehrávání disku DVD VIDEO (Repeat Play) (Opakované pehrávání) Opakovan mzete pehrávat bu vsechny tituly na disku DVD VIDEO, nebo jen jeden titul nebo kapitolu. Stisknte tlacítko X/x pro výbr casové informace a pak stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). · · · · Title Elapsed (Uplynulá doba titulu) Title Remain (Zbývající doba titulu) Chapter Elapsed (Uplynulá doba kapitoly) Chapter Remain (Zbývající doba kapitoly) 1 2 V nabídce Playback Settings (Nastavení pehrávání) vyberte , , Repeat" (Opakované pehrávání) a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Stisknte tlacítko X/x pro výbr nastavení a pak stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Chapter (Kapitola): opakované pehrávání aktuální kapitoly. · Title (Titul): opakované pehrávání aktuálního titulu. · All (Vse): opakované pehrávání vsech titul. · z Tip Viz strana 26, kde najdete podrobné informace o zobrazení uplynulé doby na disku CD nebo VIDEO CD. Poznámky · U disk DVD-RW/DVD-R (rezim VR) se uplynulá a zbývající doba pehrávání kapitoly nezobrazuje. · Výchozí nastavení polozky , , Time Disp. " (Zobrazení casu) je , , Title Elapsed" (Uplynulá doba titulu). Po výbru jiné moznosti v polozce , , Time Disp. " (Zobrazení casu) a ukoncení zobrazení nabídky Playback Settings (Nastavení pehrávání) se po optovném zobrazení nabídky Playback Settings (Nastavení pehrávání) zobrazí moznost , , Title Elapsed" (Uplynulá doba titulu). 23 Vyhledání urcitého místa na disku (Search - Vyhledávání, Scan - Prohledávání, Slow Play - Zpomalené pehrávání, Repeat Play - Opakované pehrávání, Random Play - Pehrávání v náhodném poadí) Urcité místo mzete na disku vyhledat pi sledování obrazu nebo pi zpomaleném pehrávání. DISPLAY (Zobrazení) H . m ­ v prbhu pehrávání disku CD/VIDEO CD mzete vyhledávat skladbu/stopu pomocí numerických tlacítek a tlacítka ENTER (Potvrzení). Rychlé vyhledání místa pehráváním disku v rezimu zrychleného pehrávání vped nebo vzad (Scan) (Prohledávání) Stisknte tlacítko m nebo M pro zrychlené pehrávání dozadu nebo dopedu v prbhu pehrávání. K normální rychlosti pehrávání se vrátíte stiskem tlacítka H. Po kazdém stisknutí tlacítka m nebo M v prbhu prohledávání se rychlost prohledávání zmní. Soucasn se zmní i níze uvedená indikace. 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 MENU (Nabídka) > M Ve smru pehrávání H t 1M t 2M t 3M V opacném smru H t 1m t 2m t 3m Poznámky · U nkterých disk nemusí být mozno nkteré zde popisované operace pouzívat. · U disk DATA CD/DATA DVD mzete vyhledávat konkrétní místo pouze v audio skladb MP3. Rychlost pehrávání , , 3M"/, , 3m" je vyssí nez , , 2M"/, , 2m" a rychlost pehrávání , , 2M"/, , 2m" je vyssí nez , , 1M"/, , 1m". z Tip Tlacítko C/c na pehrávaci pracuje stejn jako tlacítko m/M na dálkovém ovladaci a tlacítko ENTER (Potvrzení) na pehrávaci pracuje stejn jako tlacítko H na dálkovém ovladaci. Tato funkce je úcinná pi pehrávání disku DVD. Rychlé vyhledávání místa pomocí tlacítek . /> PREV (Pedchozí)/NEXT (Následující) (Search) (Vyhledávání) V prbhu pehrávání stisknte tlacítko > nebo . pro pechod na následující nebo pedchozí kapitolu/stopu/scénu. z Tipy Pokud znáte císlo titulu nebo kapitoly, mzete vyhledávat pímo zadáním tchto císel pomocí numerických tlacítek: ­ v prbhu pehrávání disku DVD VIDEO mzete vyhledávat titul nebo kapitolu pomocí numerických tlacítek a tlacítka ENTER (Potvrzení). Stisknte tlacítko C/c pro pepnutí mezi titulem a kapitolou, Poznámky · V prbhu pehrávání s funkcí Scan (Prohledávání) není u disk DVD nebo VIDEO CD na výstupu zádný zvuk. · Rychlost prohledávání se lisí v závislosti na typu disku. 24 Pehrávání jednotlivých snímk (Slow Play) (Zpomalené pehrávání) Stisknte tlacítko m nebo M ve chvíli, kdy je pehrávac v rezimu pauzy. K normální rychlosti pehrávání se vrátíte stiskem tlacítka H. [. . . ] · V závislosti na disku se název souboru nebo skladby, který nelze zobrazit, zobrazuje jako , , *". · Nelze správn zobrazovat názvy soubor na discích CD-R/CD-RW zaznamenaných v souborovém systému UDF. · Pi pehrávání audio souboru MP3 zaznamenaného v rezimu VBR nelze správn zobrazit datový tok. · Disk nevystavujte pímému slunecnímu svtlu ani zdrojm tepla (horkovzdusné rozvody) ani jej nenechávejte v zaparkovaném aut na slunci, kde mze dojít ke znacnému nárstu teploty. · Po pehrávání vlozte disk zpt do ochranného obalu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DVP-FX875

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DVP-FX875 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag