Návod k použití SONY DVP-FX870

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DVP-FX870. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DVP-FX870 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DVP-FX870.


SONY DVP-FX870 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1494 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DVP-FX870 (1608 ko)
   SONY DVP-FX870 annexe 2 (1612 ko)
   SONY DVP-FX870 annexe 3 (15896 ko)
   SONY DVP-FX870 annexe 1 (15727 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DVP-FX870

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-294-109-11(1) Penosný CD/DVD pehrávac Návod k obsluze z Budou-li vás zajímat uzitecné rady, tipy a informace týkající se výrobk a sluzeb Sony, navstivte prosím internetovou stránku: www. sony-europe. com/myproduct DVP-FX870 © 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste snízili nebezpecí vzniku pozáru nebo zasazení elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj desti ani vlhkosti. Aby nedoslo k zasazení elektrickým proudem, neotevírejte skíku pístroje. Opravy svte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi. Výmnu síového napájecího kabelu smí provádt pouze autorizovaný servis. [. . . ] · Viz strana 23, kde najdete podrobnosti o vyhledávání na disku CD nebo VIDEO CD. Poznámka V závislosti na disku nemusí být funkce Repeat (Opakované pehrávání) dostupná. Kontrola doby pehrávání a zbývající doby Pehrávac umozuje zkontrolovat dobu pehrávání a zbývající dobu aktuálního titulu nebo kapitoly. 1 V nabídce Playback Settings (Nastavení pehrávání) vyberte , , Time Disp. " (Zobrazení casu) a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Poznámky · Zobrazené císlo titulu/kapitoly je stejné jako císlo zaznamenané na disku. · Casy kapitol se nezobrazují v prbhu pehrávání disku DVD-RW/DVD-R (rezim VR). · V závislosti na disku nebude mozno v nkterých pípadech pouzívat casový kód. Time Disp. Title Elapsed Title Remain Chapter Elapsed Chapter Remain Title Elapsed 00:12:48 2 Opakované pehrávání disku DVD VIDEO (Repeat Play) Opakovan mzete pehrávat vsechny tituly na disku DVD VIDEO, nebo jen jeden titul nebo kapitolu. Stisknte tlacítko X/x pro volbu nastavení casové informace a pak stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). · Title Elapsed (Uplynulá doba titulu) · Title Remain (Zbývající doba titulu) · Chapter Elapsed (Uplynulá doba kapitoly) · Chapter Remain (Zbývající doba kapitoly) 1 2 V nabídce Playback Settings (Nastavení pehrávání) vyberte , , Repeat" (Opakované pehrávání) a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Stisknte tlacítko X/x pro volbu nastavení a pak stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Chapter (Kapitola): opakované pehrávání aktuální kapitoly. · Title (Titul): opakované pehrávání aktuálního titulu. · All (Vsechno): opakované pehrávání vsech titul. · z Tip Na stran 25 najdete podrobné informace o zobrazování uplynulé doby na disku CD nebo VIDEO CD. Poznámky · U disk DVD-RW/DVD-R (rezim VR) se doba pehrávání a zbývající doba kapitoly nezobrazuje. · Výchozí nastavení polozky , , Time Disp. " (Zobrazení casu) je , , Title Elapsed" (Uplynulá doba titulu). Po výbru dalsí moznosti pro , , Time Disp. " (Zobrazení casu) a ukoncení zobrazení nabídky Playback Settings (Nastavení pehrávání) se po optovném zobrazení nabídky Playback Settings (Nastavení pehrávání) zobrazí , , Title Elapsed" (Uplynulá doba titulu). Návrat k normálnímu pehrávání V kroku 2 vyberte , , Off" (Vypnuto). 22CZ Vyhledání urcitého místa na disku (Search - Vyhledávání, Scan - Prohledávání, Slow Play Zpomalené pehrávání, Repeat Play Opakované pehrávání, Random Play Pehrávání v náhodném poadí) Urcité místo mzete na disku vyhledat pi sledování obrazu nebo pi pomalém pehrávání. DISPLAY (Zobrazení) H . m Rychlé vyhledání místa pehráváním disku rychlým posunem vped nebo rychlým posunem vzad (Scan) Stisknte tlacítko m nebo M pro zrychlené pehrávání dozadu nebo dopedu v prbhu pehrávání. K normální rychlosti pehrávání se vrátíte stiskem tlacítka H. Po kazdém stisknutí tlacítka m nebo M v prbhu vyhledávání se rychlost vyhledávání zmní. Soucasn se zmní i níze uvedená indikace. Pehrávání disk 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 MENU (Nabídka) > M N Ve smru pehrávání H t 1M t 2M t 3M N V opacném smru H t 1m t 2m t 3m Poznámky · U nkterých disk nemusí být mozno nkteré zde popisované operace pouzívat. · U disk DATA CD/DATA DVD mzete vyhledávat konkrétní místo pouze v audio souboru MP3. Rychlost pehrávání , , 3M"/, , 3m" je vyssí nez , , 2M"/, , 2m" a rychlost pehrávání , , 2M"/, , 2m" je vyssí nez , , 1M"/, , 1m". z Tip Tlacítko C/c na pehrávaci pracuje stejn, jako tlacítko m/M na dálkovém ovladaci, a tlacítko ENTER (Potvrzení) na pehrávaci pracuje stejn, jako tlacítko H na dálkovém ovladaci. Tato funkce je aktivní pi pehrávání disku DVD. Rychlé vyhledávání místa pomocí tlacítek . /> PREV (Pedchozí)/NEXT (Následující) (Vyhledávání) V prbhu pehrávání stisknte tlacítko > nebo . pro pechod na následující nebo pedchozí kapitolu/skladbu/scénu. z Tipy Pokud znáte císlo titulu nebo kapitoly, mzete vyhledávat pímo zadáním tchto císel pomocí numerických tlacítek: ­ v prbhu pehrávání disku DVD VIDEO mzete vyhledávat titul nebo kapitolu pomocí numerických tlacítek a tlacítka ENTER (Potvrzení). Stisknte tlacítko C/c pro pepnutí mezi titulem a kapitolou, ­ v prbhu pehrávání disku CD/VIDEO CD mzete vyhledávat skladbu/stopu pomocí numerických tlacítek a tlacítka ENTER (Potvrzení). Poznámky · V prbhu pehrávání s prohledáváním (Scan play) není u disk DVD nebo VIDEO CD na výstupu zádný zvuk. · Rychlost prohledávání se lisí v závislosti na typu disku. , pokracování 23CZ Pehrávání jednotlivých snímk (Slow Play) Stisknte tlacítko m nebo M ve chvíli, kdy je pehrávac v rezimu pauzy. K normální rychlosti pehrávání se vrátíte stiskem tlacítka H. Po kazdém stisknutí tlacítka m nebo M v rezimu pehrávání po jednotlivých snímcích (Slow-motion Play) se rychlost pehrávání zmní. Po kazdém stisknutí tlacítka se indikace zmní následujícím zpsobem: Opakované pehrávání nebo pehrávání v náhodném poadí disku CD/VIDEO CD (Repeat Play, Random Play) Opakovan mzete pehrávat vsechny skladby/stopy na disku nebo jednu skladbu/ stopu (Repeat Play). [. . . ] · Tento pehrávac nepodporuje pehrávání audio soubor ve formátu mp3PRO. · Nkteré soubory obrázk ve formátu JPEG nelze pehrávat. · Tento pehrávac umozuje zobrazení názvu souboru nebo stopy do délky az 14 znak. · Znaky, které nelze zobrazit, se zobrazují jako , , *". [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DVP-FX870

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DVP-FX870 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag